Salat-ı Kübra

0
228

DuaSalat-ı Kübra ( Büyük Salat )

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin (kuddise sırruhu) Salat-ı Kübra (Büyük Salat)’sıdır.Yayın Bilgisi:

Şerh ve tercüme-i delâil-i Abdülkadir Geylânî   –  Süleyman Hasbi
Şirket-i Mürettibiye Matbaası, Hicri 1306  Miladi 1888
Günümüz Türkçesine çeviren: Çetin Oral

Salat-ı Kübra’nın Fazileti:

Kısa ya da uzun bütün salavat-ı şerifeler bir ibadettir. Peygamber efendimizin ruhaniyeti salavat getiren kişiyle beraber olduğu için bütün salavat-ı şerifeler fazilet bakımından aynıdır.Salatı Kübra’da daha cok medhusena ve dua olduğu için sevabı daha fazladır.  Geylani Hazretleri’nin bu salavatını okumak Peygamberimizi (sallallahu aleyhi ve sellem ) tanımaya ve ona olan idrak ve muhabbetimizi arttırmaya, dünya ve ahiret için nice hayırlara vesile olur.

Arapça Metin:

Türkçe Okunuş:BismillahirrahmanirrahimLekad câekum resulün min enfüsikum azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bilmü’minîne raûfün rahîmün a’budullahe Rabbî vela üşriku bihi şey’en. Allâhümme innî ed’uke biesmâike’l hüsna küllihâ la ilahe illa ente sübhâneke en tusallî alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamîdün mecid. Allâhümme salli alâ Muhammedinnebiyyi’l ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen. Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin salaten hüve ehlüha. Allâhümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin. Veczi Muhammeden sallallâhu aleyhi ve sellem ma hüve ehlühü. Allâhümme Rabbe’s semevâtis seb’i ve Rabbe’l arşi’l azimi Rabbena ve Rabbe külli şeyin ve münzile’t Tevrati vel İncîli vez Zebûri vel Furkâni’l azîm. Allâhümme ente’l evvelü feleyse kableke şey’ün ve ente’l âhirü feleyse ba’deke şey’ün ve ente’z zâhirü feleyse fevkake şey’ün ve ente’l bâtınu feleyse dûneke şey’ün feleke’l hamdü la ilahe illa ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîne mâ şâAllahu kâne vemâ lem yeşa’lem yekun la kuvvete illa billah. Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike salaten mübâreketen tayyibeten kemâ emrete en nusallî alayhi ve sellim teslîmen. Allahümme salli alâ Muhammedin hatta la yebka min salatike şey’ün verham Muhammeden hatta la yebka min rahmetike şey’ün ve bârik alâ Muhammedin hatta la yebka min berekatike şey’ün. Allahümme salli ve sellim ve eflih ve encih ve etimme ve eslih vezekki ve erbih ve evfi ve ercih ve a’zim ve efdili’s salate ve ecrili’l minene ve’t tahiyyâti alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ ve Mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ellezî Hüve feleku subhi envari’l vahdâniyyeti ve tal’atü şemsi’l esrâri’r rabbâniyyeti ve behcetü kameri’l hakâiki’s samedâniyyeti. Ve Arşü hadreti’l hadarâti’r rahmâniyyeti nuru külli resulin ve senâhu (Yâ sin ve’l Kur’âni’l Hakîmi inneke leminel mürselîne alâ sıratın müstakimin (sirri külli nebiyyi ve hemdehü) zalike takdirü’l azizi’l alim) ve cevherü külli veliyyi ve diyâhu selamun kavlen min Rabbin rahîm. Allahümme salli ve sellim alâ Muhammedi’n nebiyyi’l ümmiyyi’l Arabiyyi’l Kureşiyyi’l Hâşimiyyi’l Ebtahiyyi’t Tihamiyyi’l Mekkiyyi sâhibi’t tâci vel kerâmeti sâhibi’l hayri vel birri sâhibi’s serâyâ vel atâyâ vel ğazvi vel cihâdi vel mağnemi vel maksimi sâhibi’l âyâti vel mü’cizâti vel alamâti’l bâhirâti sâhibi’l hacci vel halki vettelbiyyeti sâhibi’s safâ vel merveti vel meş’aril harâmi vel makâmi vel kıbleti vel mihrâbi vel minberi sâhibi’l makâmi’l mahmudi vel havdi’l mevrudi veşşefâati vessücudi lirabbil ma’budi sâhibi remyi’l cemerâti vel ukufi biarafâti sahibil alemi’t tavîli vel kelami’l celîli sâhibi kelimetil ihlasi vessıdkı vettasdîki. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salaten tüncîna bihâ min cemîi’l mihani vel ihani vel ehvâli vel beliyyeti ve tüsallimune bihâ min cemîi’l kitani vel eskâmi vel âfâti vel âhâti ve tütahhirnâ bihâ min cemii’l uyubi ve’s seyyiâti ve tağfiru lenâ bihâ cemia’z zünubât. Ve temhu bihâ annâ cemia’l hatîati ve takdî lenâ bihâ cemia mâ natlubuhu mine’l hâcâti ve terfeunâ bihâ indeke a’lad derecâti ve tübelliğunâ bihâ aksa’l ğâyâti min cemîi’l hayrâti fî’l hayâti ve ba’del memâti yâ Rabbi yâ Allah yâ Mucîbe’d daavât. Allahümme innî es’elüke en tec’ale lî fî müddeti hayâtî ve ba’de memâtî ed’âfe ed’âfi zalike elfe elfi salatin ve selamin madrubeyni fî misli zalike ve emsâli emsâli zalike alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ Muhammedi’n nebiyyi’l ümmiyyi ve’r resuli’l arabiyyi ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evladihi ve ezvâcihi ve zürriyâtihi ve ehli beytihi ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve etbâihi ve mevâlihi ve huddemihi ve huccebihi. İlâhî ec’al külle salatin min külli zalike tefuku ve tefdulü salate’l musallîne aleyhi min ehli’s semavâti ve ehli’l aradîne ecmaîne kefadlihi’l lezî feddaltehu alâ keffati halkıke ya ekreme’l ekremîne ve yâ erhamer râhimîne Rabbenâ tekabbel minne inneke ente’s semiu’l alîm. Ve tüb Aleynâ inneke ente’t tevvâbü’r rahîm. Allahümme salli ve sellim ve kerrim alâ seyyidinâ ve mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike’n nebiyyi’l ümmiyyi’s seyyidi’l kâmili’l fâtihi’l hâtimi hâi’r rahmeti ve mimi’l mülki ve dali’d devâmi bahri envârike ve ma’dini esrârike ve lisâni huccetike ve arusi memleketike ve ayni a’yâni halikatike ve safiyyike’s sâbikı’l halkı nuruhu verrahmeti lil alemîne zuhuruhu’l mustafa’l mucteba’l münteka’l mürtadâ ayni’l inâyeti ve zeyni’l kıyâameti ve kenzi’l hidâyeti ve imâmi’l hadreti ve emini’l memleketi ve tırâzi’l hulleti ve kenzi’l hakîkati ve şemsi’şşerîati kâşifi deyâci’l zulmeti ve nâsiri’l milleti ve nebiyyi’r rahmeti ve şefii’l ümmeti yevme’l kıyâmetihi yevme tahşeu’l asvâtu ve teşhasu’l ebsâr. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedi’n nuri’l eblaci vel behai’l ebhaci nâmusi tevrati Musa ve kamusi incîli İsa salavatullah ve selemühü aleyhi ve aleyhim ecmain. Talsemi’l feleki’l atlasi fi butuni küntü kenzen mahfiyyen feahbebtü en u’refe tâvuse’l meliki’l mukaddesi fî zuhuri fehalaktu halkan fetearreftü ileyhim febî arafunî kurreti ayni nuri’l yakîni mir’âti uli’l azmi mine’l mürselîne ilâ şühudi’l meliki’l hakki’l Mübîn. Nuri envâri ebsâri bisâiri’l enbiyâi’l mükerremîne ve mahalli nazarike ve siati rahmetike mine’l avalimi’l evvelîne vel âhirîne sallallahu aleyhi ve ala ihvânihi mine’n nebiyyine ve’l mürselîne ve alâ âlihi ve ashâbihi ve’t tayyibîne’t tâhirîn. Allahümme salli ve sellim ve ethif ve enim vemneh ve ekrim ve eczil ve a’zim efdale salavâtike ve evfâ selamike salaten ve selamen yetenezzelani min ufuki künhi bâtıni’z zâti ilâ feleki semâi mezâhiri’l esmâi vessıfâti ve yertekıyâni inde sidreti münteha’l ârifîne ilâ merkezi celali’n nuri’l mübîni ala seyyidinâ ve Mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike ilmi yakîni’l ulemâi’r rabbâniyyine ve ayni yakîni’l hulefai’r râşidîn. Ve hakki yakîni’l enbiyâi’l mükerremîne’llezî tâhet fî envâri celalihi ulu’l azmi mine’l mürselîne ve tehayyeret fi derki hakâikihi uzameü’l melaiketi’l muheyyimîne’l münzeli aleyhi fî’l Kur’ani’l Azîm. Bilisânin Arabiyyin mübîn. Lekad mennallahu ala’l mü’minîne izbease fîhim resulen min enfüsihim yetlü aleyhim âyâtihi ve yüzekkihim ve yüallimühümü’l kitâbe’l hikmete ve in kânu min kablu lefî dalalin mübîn. Allahümme salli ve sellim salaten zâtike alâ hadreti sıfâtike’l câmii likülli’l kemâli’l müttesıfi bisıfâti’l celali ve’l cemâli men tenezzehu ani’l mahlukîne fî’l misâli yenbui’l maârifi’r rabbâniyyeti ve hîtati’l esrâri’l ilahiyyeti ğâyeti münteha’s sâiline ve delili külli hairin mine’s sâlikine Muhammedi’l mahmudi bil evsâfi vezzâti ve Ahmedi men medâ vemen hüve âtin ve sellim teslimen bidâyeti’l evveli ve ğâyete’l ebedi hatta la yahsurehu adedün vela yünhiyehi emedün verda an tevâbiihi fî’ş şeriati ve’t tarikati vel hakîkati minel eshâbi vel ulemai ve ehli’t tarikati vec’alnâ yâ mevlanâ minhüm hakîkaten âmin. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin fethi ebvâbi hadretike ve ayni inâyetike bihalkıke ve resulike ila cinnike ve insike vahdaniyyi’z zati’l münzali aleyhi’l ayatü’l vadihâtü mukîli’l aserâti ve seyyidi’s sâdâti mahi’ş şirki veddalalati bissuyufi’s sârimâti’l amiri bi’l ma’rufi vennehyi anil münkerati’ssemîli min şerabi’l müşâhedâti seyyidinâ Muhammedin hayri’l beriyyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ala men lehu’l ahlaku’r radiyyetü’l evsâfü’l merdiyyeti vel akvâluş şer’iyyetü vel ehvalü’l hakîkiyyetü vel inâyetü’l ezeliyyetü vessaâdâtü’l ebediyyetü vel fütühâtü’l mekiyyetü vezzuhurâtül medeniyyeti vel kemâlatü’l ilâhiyyetü vel meâlimurrabbâniyyetü ve sirru’l beriyyeti ve şefiune yevme ba’sinâl mustağfiru lenâ inde rabbinâ’d dâi ileyke vel muktedi limen erâde’l vusule ileyke’l enîsü bike vel müstevhişü min ğayrike hatta temettea min nuri zâtike ve racea bike la biğayrike ve şehide vahdeteke fî keşretike ve kulte lehu bilisâni halike ve kavveytehu bicemâlike fasda’ bimâ tü’meru ve a’rid ani’l müşrikîne’z zakiru leke fî leylike vessâimu leke fî nehârike’l ma’rufu inde melailetike ennehu hayru halkik. Allahümme inne netevessele ileyke bilharfi’l câmii limeâni kemalik. Nes’elüke iyyake bike en türiyenâ veçhe nebiyyinâ sallallahu aleyhi ve sellem ve en temhuve anne vücude zünübinâ bimüşâhedeti cemâlike ve tüğayyibenâ annâ fî bihâri envârike ma’sumîne mine’şşevağılı’d dünyeviyyeti râğıbine ileyke ğaibine bike ya hüve Allah ya hüve ya Allah ya hüve ya Allah la ilahe ğayrükeskınâ Min şerâbi mehabbetike vağmisnâ fî bihâri ehadiyyetike hatta ner’tea fî bahbuhati hadretike ve tak’taa annâ evhâme halîkatike bifadlike ve rahmetike ve nevvirnâ binuri tâatike vahdinâ vela tudillenâ ve bassirnâ biuyubinâ an uyubi ğayrinâ bihurmeti nebiyyinâ ve seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ âlihi ve eshâbihi mesâbihi’l vücudi ve ehli’ş şühudi ya erhame’r râhimîne nes’elüke en tülhikanâ bihim ve tem’nehâna hubbehüm ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu ya zelcelali velikrami Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semiul alîmü vetüb aleynâ inneke ente’t tevvabür rahîmü veheb lenâ ma’rifeten nâfiaten inneke alâ külli şeyin kadirün ya Rabbel alemîne ya rahmanu ya rahîmu nes’elüke en terzükanâ rü’yete vechi nebiyyinâ sallallahu aleyhi ve sellem fî menâ minâ veyakzatinâ ve en tusalli ve tüsellime aleyhi salaten dâimeten ilâ yevmiddîni ve en tusalli alâ hayrinâ vekün lenâ Fî cemîi umurin. Allahümmec’al efdale salavatike ebeden ve enma berekâtike sermeden. Ve ezka tehiyyâtike fadlen ve adeden alâ eşrefil hakâikıl insaniyyeti velcânniyyeti ve mec’maiddekâikıl imâniyyeti ve turit tecelliyâtil ihsâniyyeti ve mehbetıl esrârirrahmâniyyeti ve arusil memleketir rabbâniyyeti ve sitati ık’dinnebiyyini ve mukaddimeti ceyşil murselîne vekâidi rekbil evliyai vessıddıkîne ve efdalil halaikı ecmaîne hâmili livâil izzil a’lâ vemâliki ezimmetil mecdil esna. Şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâris sevabıkıl evveli ve tercumâni lisânil kıdemi ve menbail ilmi vel hilmi vel hikemi ve mazhari sırril vücudil cüz’i vel küllî ve insâni aynil vücudil ulviyyi vessüfliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayâtid dârayn.el mütehakkiki bia’lâ rütebil ubudiyyeti velmütehallikı biahlakıl makâmâtil istifâiyyetil halîlil a’zami vel habibil ekremi seyyidinâ ve Mevlanâ ve habîbina Muhammed’ibni abdillahibni abdil muttalibi sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbibi adede ma’lumâtike ve midâde kelimâtike küllemâ zekereke ve zekerehuz zakirune ve ğafele an zikrike vezikrihil ğâfilune ve sellim teslimen daimen kesîren. Allahümme inne netevesselü ileyke binûrihissâri fîlvücudi en tühyiye kulubenâ binuri hayâti kalbihil vâsii likülli şey’in rahmeten ve ilmen ve hüdâ vebüşrâ lilmüslimîne ve teşreha sudurenâ binûri sadrihil câmii maferratnâ fîl kitâbi min şey’in vediyâen ve zikra lilmuttakîne ve tütahhire nüfûsenâ bitahâreti nefsihizzekiyyetil merdiyyet. Ve tüallimenâ bienvâri ulûmi ve külle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mübînin ve tüsriye serâirehu fînâ bilevâmii envârik. Hattâ tüfniyenâ annâ fî hakki hakîkatihi feyekune hüvel hayyul kayyume fînâ bikayyûmiyyetikes sermediyyeti fenaîşü birûhihi ay’şel hayâtil ebediyyetin sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren amine bifadlike verahmetike Aleynâ ya Hannânu ya Mennânu ya Rahmanu vebitecelliyâti münâzelatike fî mir’âti şühudihi limünâzelati tecelliyâtike fenekûne fîl hulefâirrâşidîne fî velayetil ekrebîn. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin cemâli lutfike ve hanâni atfike ve cemâli mülkike ve kemâli kudsike’n nûril mutlaki bisırril maiyyetilleti la tetekayyedul batınu ma’nen fî ğaybikezzâhiri hakkan fî şehâdetike şemsil esrârir rabbâniyeti ve mec’lâ hadretil hadarâtir rahmâniyyeti menâzilil kütübil kıyâmeti ve nûrul ayâtil beyyinatillezî halaktehu min nûri zâtike ve hakkaktehu biesmâike ve sıfâtike ve halakte min nûrihil enbiyâe velmurselîne ve tearrefte ileyhim biahzil misâki aleyhim bikavlikel hakkil mübîni veiz ehazâllahu misâkannebiyyine lemâ âteynâküm min kitâbin ve hikmetin sümme câeküm resulün musaddıkun limâ meaküm letu’minunne bihi veletensurunnehu kâle eekrartüm ve ehaztüm alâ zâliküm isrî kâlu ekrarnâ kâle faşhedû ve enâ meaküm mineşşâhidîn. Allahümme salli ve sellim alâ behcetil kemâli ve tâcil celali vebehâil cemâli veşemsil visâli ve abekıl vucûdi ve hayâti külli mevcudin izzi celali saltanatike ve celali izzi memleletike ve melîki sun’i kudretike ve tırâzi safvetissafveti min ehli safvetike ve hulasatil hâssati min ehli kurbike sırrıllâhil a’zami ve habîbillâhil ekremi ve halîlillâhil mükerremi seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inne netevesselü bihi ileyke veneteşeffeu bihi ledeyke sâhibişşefâatil kübrâ vel vesiletil uzmâ veş şeriatil ğarra. Velmekânetil ulyâ velmenziletiz zülfâ vekâbi kavseyni ev ed’na en tühakkikanâ bihi zâten vesıfâtin ve esmâen ve ef’âlen ve âsâren hatta la nerâ vela nesmaa vela nuhisse vela necide illa iyyake. İlâhi veseyyidî bifazdlike ve rahmetike en tec’ale hüviyyetenâ ayne hüviyyetihi fî evâilihi ve nihâyetihi vebivuddi hulletihi ve safâi mehabbetihi ve fevâtihi envâri basıretihi ve cevâmi esrâri serîretihi ve rahîmi rahmâihi ve naîmi na’maihi Allahümme innâ nes’elüke bicâhi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem elmağfirete verridâ velkabule kabulen temman la tekilnâ fîhi ilâ enfüsinâ tarfete aynin yâ ni’mel mucîbu fekad dehaleddahîlu ya mevlaya bicâhi nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feinne ğufrâne zünûbil halkı biec’maihim ve evvelihim ve âhirihim berrehim ve fâcirihim kekatretin fâ bahri cudikel vâsiillezî la sâhile lehu fekad külte vekavlükel hakkul mübin. Vemâ erselnâke illa rahmeten lilâlemine sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Rabbi inni vehenel az’mu minni veş’tealer re’sü şeyben velem ekün biduâike Rabbi şekıyyen. Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamur râhimîn. Rabbi inni limâ enzelte ileyyi min hayrin fekırun ya avnedduafâi ya azîmerrecâ ya munkızel ğarkâ ya münciyel helkâ ya ni’mel Mevla ya emânel haifîne la ilahe illallahul azîmul halîmu la ilahe illallâhu rabbül arşil azîmi la ilahe illallâhu rabbüs semavâtis seb’i ve rabbül arşil kerîmi Allahümme salli ve sellim alâl câmiil ekmeli velkutbir rabbâniyyil efdali tırâzi hulletil imâni vema’denil cudi velihsan. Sâhibil himemis semâviyyeti vel ulumille dünniyyeti. Allahümme salli ve sellim ala men halaktel vücude lieclihi verahhastel eşyâe bisebibih. Muhammedil mahmudi sâhibil mekârimi velcüdi ve alâ âlihi ve eshâbihil ektâbis sabikıne ila cenâbi zalikel cenâb. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin nuril behiyyi velbeyânil celiyyi vellisânil arabiyyi veddînil hanefiyyi rahmeten lilâleminel mueyyedi birrûhil emînil velkitâbil Mübin. Ve hâtimin nebiyyine ve rahmetillâhi lilâlemin. Vel halaiki ecmaîn. Allahümme salli ve sellim alâ men halaktehu min nûrike ve cealte kelamehu min kelamike ve feddaltehu alâ enbiyâike ve evliyâike ve cealtessiâyete minke ileyhi veminhu ileyhim kemâli külli veliyyin leke vehâdî kül mudilli anke hâdîl halkı ilel hakkı târikil eşyai lieclike Vema’denil hayrâti bifadlike ve hâtabtehu alâ bisâti kurbike vekâne fadlullâhi aleyke azîmel kaimi leke fî leylike vessâimi leke fî nehârike velhâimi bike fi celalike. Allahümme salli ve sellim alâ nebiyyikel halifeti fî halkıkel müşteğıli bizikrikel mütefekkiri fî halkıke vel emîni lisirrike velbürhâni lirüsulikel hadıri fî serâiri kudsike velmüşâhidi licemâli celalike seyyidinâ ve Mevlanâ Muhammedilmüfessiri liâyatike vezzâhiri fî mülkike vennâibi fî melekûtike velmütehallikı bisıfâtike veddaî ilâ ceberûtikel hadretir rahmâniyyeti velbürdetil celaliyyeti vesserâbilil cemâliyyetil arişissekıyyi vennûril behiyyi velhabîbin nebeviyyi veddurrin nakıyyi velmisbahil kaviyyi Allahümme salli ve sellim aleyhi alâ âlihi kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamidün mecîd. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin bahri envârike vema’dini esrârike ve ruhi ervâhi ibâdiked durretil fâhıretil abakatin nâfihati bü’büil mevcudâti vehâirrahamâti ve cîmid derecâti vesînis saâdâti venûnil inâyâti vekemâlil külliyâti Vemenşâil ezeliyyâti ve hatmil ebediyyâtil meşğuli bike anil eşyâid dünyeviyyâtit tâimi min semerâtil müşâhedâtil meskıyyi min esrâril kudsiyyâtil âlimi bilmâdi velmüstekbelati seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âlihil ebrâri ve ashâbihil ahyâr. Allahümme salli ve sellim alâ rûhi seyyidinâ Muhammedin fîl ervâhi ve alâ cesedihi fîl ecsâdi ve alâ kabrihi fil kubûri ve alâ sem’ihi fîlmesâmii ve alâ hareketihi fîl harekâti ve alâ sükûnihi fîssekenâti ve alâ kuûdihi fîl kuûdati ve alâ kıyâmihi fîl kıyâmâti ve alâ lisânihil beşşâşil ezeliyyî vel hatmil ebediyyi Allahümme salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi adede mâ alimte vemil’e mâalimte. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedillezî a’taytehu ve kerremtehu ve faddaltehu ve nasartehu ve eantehu vekarrebtehu ve edneytehu ve sekaytehu vemekkentehu vemela’tehu biilmikel enfesi ve besettehu bihubbikel etvasi vezeyyentehu bikavlikel ekbesi fahril eflaki ve azbil ahlaki ve nûrikel mübîni ve abdikel kadîmi ve hablikel metîni ve hasnikel hasîni ve celalikel hakîmi ve cemalikel kerîmi seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âlihi ve eshâbihi mesâbihil hüdâ vekanâdîlil vücûdi vekemalis suûdil mutahharîne minel uyûb. Allahümme salli ve sellim aleyhi salaten tehullü bihâl ukade ve ribhan tefükkü bihâl kürabe veterahhumen tüzîlü bihâl atabe ve tekrimen yenkadî bihil erabu ya Rabbü ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu ya zelcelali velikrami nes’elüke zalike min fadâili lutfike ve ğarâibi fadlike ya Kerimu ya Rahim. Allahümme salli ve sellim alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedinnebiyyil ümmiyyi verresuli arabiyyi ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ezvâcihi ve zürriyâtihi ve ehli beytihi salaten tekûnu leke rıdaen velihakkıhi edâen vea’tıhil vesilete velfadîlete veşşerefe vedderecetel aliyyeter rafîate veb’as’hül makâmel Mahmudellezî ve adtehu ya erhamerrâhimîn. Allahümme innâ netevesselü bike veneselüke veneteveccehu ileyke bikitâbikel azîzi ve nebiyyikel kerîmi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem ve bişerefihil mecîdi ve biebeveyhi İbrahîme ve İsmâîle ve bisâhibeyhi Ebibekrin ve Umere vezinnûreyni usmâne ve âlihi Fâtımate ve Aliyyin ve veledeyhimâ’l Hasani vel Hüseyni ve ammeyhil Hamzati vel Abbâsi ve zevceteyhi Hadîcete ve Aişete. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve alâ ebeveyhi İbrahîme ve İsmaîle ve alâ ali küllin ve sahbi küllin salaten yütercimuhâ lisânul ezeli fî riyadil melekuti ve aliyyil makâmâti ve neylil kerâmeti ve ref’id derecâti ve yen’ıku bihâ lisanul ebedi fî hadidin nâsûti liğufrâniz zunûbi ve keşfil kürübi ve def’il mühimmâti kemâ hüvelleiku Biilâhiyyetike ve şa’nikel azîmi ve kemâ hüvelleiku biehliyyetihim ve mensıbihim el kerîmi bihusûsi hasâise yahtessu birahmetihi men yeşaullahü zülfadlil azîmi Allahümme hakkıknâ biserâirihim fî medârici meârifihim bimesubetillezine sebekat lehüm minkel hüsnâ âli Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem velfevzi bissaâdetil kübrâ bimeveddetihil kurbâ ve ğummenâ fî ızzihil masmûdi fî makâmihil mahmudi ve tahte livaihil ma’kudi veskınâ min havdi irfâni ma’rufihil mevrûdi yevme la yuhziyallahun nebiyye sallallâhu aleyhi ve sellem biburûzi bişâreti kul tüsma ve sel tu’ta veşfa tüşeffa bizuhûri bişâreti velesevfe yü’tîke rabbüke feterdâ tebârekte ve teâleyte ya zelcelali vel ikram. Allahüme inna neuzü biizzi celalike ve bicelali izzetike ve bikudreti sultânike ve bisultâni kudretike ve bihubbi nebiyyike Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem minel katîati vel’ehvair radiyyeti ya Zahîrellecine ya cârel müstecirine ecirna minel havâtırin nefsâniyyeti vehfaznâ mineşşehevâtişşeytâniyyeti ve tahhirnâ min kazurâtil beşariyyeti ve saffinâ bisafail mehabbetis sıddıkıyyeti min sadâil ğafleti ve vehmil cehli hattâ tedmehille rüsumunâ bifenâil enâniyyeti ve mübâyanetit tam’atil insâniyyeti fî hadreti’l cem’i vettehliyeti vettehalli biluluhiyyetil ehadiyyeti vettecelli bilhakaikıs samedâniyyeti fî şühûdil vahdâniyyeti haysü la haysü vela eyne vela keyfe ve yebkâl küllü lillâhi ve billâhi ve minallâhi ve ilallâhi vemeallâhi ğarkan bini’metillâhi fî bahri minnetillâhi mensurine biseyfillâhi mahzûzîne biinâyetillâhi mahfuzîne biısmetillâhi min külli şâğılin yüşğılü anillâhi ve hâtırin yahturu biğayrillâhi ya Rabbü ya Allah ya Rabbü ya Allah ya Rabbü ya Allah rabbiyallahu vemâ tevfikı illabillâhi aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîbü. Allahümme eşğılnâ bike veheb lena hibbeten la seaten fihâ liğayrike vela medhale fihâ lisivaeke vâsiaten bil ulûmil ilâhiyyeti vessıfâtir rabbâniyyeti velahlakil Muhammediyyeti ve kavvi akâidenâ bihusniz zannil cemîli ve hakkil yakîni ve hakîkatit temkîni ve seddid ehvâlina bittevfikı vesseâdeti vehusnil yakîni. Veşüdde kavâidena ala sırâtil istikâmeti ve kavâidil izzir rasîne sırâtellezîne enamte aleyhim minennebiyyine vessıddıkîne veşşühedai vessâlihîne veşeyyid mekâsidena fil mecdi esîli ala a’la Zirvetil keraimi ve azâimi ulil azmi minel murselîne ya sarihal mustasrihine ya ğıyasel musteğisine eğisnâ bieltâfi rahmetike min dalalil bu’di ve eşmilnâ binefahâti inâyetike fî mesârail hubbi ve es’if’nâ bi envari hidayetike fî hadâiril kurbi ve eyyidnâ binasrikel azîzi nasren mevzuren bil Kur’anil mecîdi bifadlike ve rahmetike ya erhamerrâhimîn Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîmu ve tüb aleynâ inneke entet tevvabür rahîm. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihi ümmehâtil mü’minîni ve zürriyetihi ve ehli beytihi kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamîdün mecîdün ya imâde men la imade lehu ya senede men la senede lehu ya zühra men la zühra lehu câbire külli kesirin ya sâhibe külli ğaribin ya Mu’nise külli vahidin la ilahe illa ente sübhâneke inni küntü minezzâlimîne ente veliyyi fîddünyâ vel âhireti teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîne ve eslih li fi zürriyeti inni tübtü ileyke ve inni minel müslimîne salavâtullah ve melaiketihi ve enbiyâihi ve rüsulihi ve cemîi halkıhi alâ seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin aleyhi ve aleyhimüsselamu ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Allahümme edhılnâ meahu bişefâatihi ve damânihi ve rıâyetihi mea âlihi ve eshabihi bidârike dâris selami fî mak’adi sıdkın inde melikin muktedirin ya zelcelali velikrami ve ethifnâ bimüşâhedetihi bilatîfi münâzeletihi ya Kerimü ya Rahimu ekrimnâ binnazari ila cemali sübuhâti vechikel azîmi vehfaznâ bikerâmetihi bittekrîmi vetteb’cîli vetta’zîmi ve ekrimnâ binuzulihi nuzulen min ğafurin rahîmin fî ravdi rıdvâni ühilün aleyküm rıdvânî fela eshatu aleyküm ebeden ve u’tıküm mefâtihel gaybi lihazainis sirril meknûni cennati sıfatil meâni bienvâri zâti ala’l eraiki yenzurune velehüm ma yeddeune selamun kavlen min rabbin rahîm bin’ıtâfi ra’fetir ra’fetil Muhammediyyeti min ayni inâyetihi fadlen min rabbike zalike hüvel fevzül mübînü fi mehâsini kusûri zehâiri serâiri fela ta’lemu nefsün ma ühfiye lehüm min kurreti e’yunin cezâen bimâ kânu ya’melune fî minassati mehâsini havâtimi da’vahüm fihâ sübhanekallahümme ve tehiyyetühüm fihâ selamun ve âhiru da’vahüm enil hamdülillahi rabbilalemîn.

Salat-ı Kübra’nın Türkçe Anlamı:Yayın Bilgisi:

Şerh ve tercüme-i delâil-i Abdülkadir Geylânî   –  Süleyman Hasbi
Şirket-i Mürettibiye Matbaası, Hicri 1306  Miladi 1888
Günümüz Türkçesine çeviren: Çetin Oral
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe – 128)

Ben, Rabbim Allah’a ibadet ederim ve O’na asla hiçbir şeyi ortak etmem.  Ey Rabbim! Niyaz edip yalvarılacak ancak Sensin. Seni her türlü eksiklikten tenzih ve takdis ederim. İbrahim aleyhisselamın ve onun ailesinin üzerine salat ettiğin gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesine de salat etmeni, Senin en güzel isimlerin hürmetine Senden niyaz ediyorum. Çünkü Sen, bütün acziyet ve kusurlardan münezzehsin.  Ey Rabbim! Ümmi Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına salat eyle.

Aziz ve Celil olan Allah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine, onun yüce makamı şerifinin layık olduğu salat ile salat ve rahmet ihsan buyursun.

Ey, zatını akılların idrakten aciz olduğu Aziz ve Celil olan Allah! Ve ey, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve ailesinin maliki, mürebbisi ve seyyidi olan yüce Allah! Sen habibin ve resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesine en güzel şekilde salat ve rahmetini ihsan eyle.

Ey kâinatı ve yaratılmışları bir misal olmaksızın yoktan var eden. Ey yedi kat göklerin sahibi ve ey büyük arşın maliki! Ey her şeyin ve cümlemizin Rabbi ve yaratıcısı! Ey Musa aleyhisselam üzerine Tevrat’ı, İsa aleyhisselam üzerine İncil’i, Davud aleyhisselam üzerine Zebur’u ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Cibrili Emin vasıtasıyla Kur’an-ı  Kerim’i indiren Allahu Teala!

Ey Rabbim! Sen Evvel’sin, ezeli olansın. Evvelinin bir başlangıcı bulunmaz ve Senden evvel hiçbir şey yoktur. Ey Rabbim! Sen Âhirsin, sonu asla gelmeyecek olan ve herşey fena bulduğunda baki kalacak olan Hayy ve Kayyum’sun. Senden sonra hiçbir şey yoktur.

Ve Sen Zahir’sin. Her şey Senin varlığına bir delil ile tanıklık eder. Senden daha üstün bir şey yoktur. Ve Sen Batın’sın. Zatının hakikatini, akıllar idrak etmekten aciz kalır.  Hamd Sana mahsustur.

Ey Rabbim! Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü eksiklikten tenzih ve takdis ederim. Şüphesiz, ben zalimlerden oldum. Allah Teala’nın her dilediği olur, dilemediği hiçbir şey de olmaz. Kuvvet ve kudret ancak Allah Teâla Hazretleri iledir.

Ey Rabbim! Senin kulun, nebin ve resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, bizlere  “Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin.” (Ahzab 56) ayeti celilesiyle salat etmemizi emir ve irade buyurduğun mübarek ve güzel salat ile salat eyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selam ve selamet bahşeyle.

Ey kâinatın ve tüm yaratılmışların Halık’ı ve Rezzak’ı olan Allah’ım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine öyle bir salat eyle ki, Senin salatından geriye bir şey kalmasın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir rahmet eyle ki, Senin rahmetinden geriye bir şey kalmasın. En üstün, en yüce nimetlerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ihsan eyle ki, Senin bereketinden geriye bir şey kalmasın.

Ey Allah’ım!  Sen, kulun, nebin ve resulün olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle ve ona selamet ihsan eyle. Dünya ve ahiret eziyetlerinden kurtuluş bahşet. Celal ve Cemalinin tecellilerinden tüm isteklerini kemale erdirerek tamamla. Hayır ve sevabına layık olduğu şekilde salah eyle. Hayır ve hasenatına ait amellerinin tartısını üstün kıl.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, vahdaniyyet nurlarının sabah vaktidir. Rabbaniyyet sırlarının doğan güneşidir. Samedani hakikatlerin dolunayıdır. Rahmaniyyet mertebelerinin tahtıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her resulün nuru ve ışığıdır.

“Yasin. Ey Muhammed! Hikmetli Kur’ân’a andolsun ki, sen risâlet görevi verilmiş peygamberlerdensin.” (Yasin 1-5)  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cenabı Hakk’ın takdiriyle her nebinin sırrı ve rehberidir. “İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.” (Yasin 38) .  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her velinin hakikat cevheri ve ışığıdır. “(Onlara) Rahîm olan Rab’den «selâm» sözü vardır.” (Yasin 58)

Ey Allah’ım. Sen, ümmi, Arabi, Kureyşi ve Haşim soyundan, Tihame bölgesindeki Ebtehi çölünde bulunan Mekkeli peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve selam eyle.

O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem taç ve keramet sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem gaza ve cihad sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler sahibi ve taksim edicisidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ayetler ve mucizeler sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem apaçık alametler sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem haccetmiş, tıraş olmuş, telbiye etmiş, Safa ve Merve arasında say etmiş, Meş’ar’il Haram’a, İbrahim makamına gitmiş, kıbleye yönelmiş, mihraba geçip imam olmuş, minberde insanlara konuşmuştur.

O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Makamı Mahmud’un sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Kevser havuzunun sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Mina’da şeytan taşlamış, Arafat’ta vakfe yapmıştır. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem büyük sancak sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem kelamı celil sahibidir; yani yüce kelamın (Kur’anı Kerim’in) sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem kelimei ihlas sahibidir. (Burada kelimei ihlasla kasdedilen İhlas suresidir.)  O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem sıdk (doğruluk) ve tasdik sahibidir.

Ey hacetleri kabul eden, ey dualara icabet eden Allah’ım! Sen, efendimiz, şefaatçimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesinin üzerine salat eyle. Öyle bir salat eyle ki, Sen o salat sebebiyle bizlere kurtuluş bahşet. Bizi cümle gamdan, kederden, rencide olmaktan, felaketlerden, hasetten, kinden, gizli düşmanlık gibi hallerden kurtar. Bu salat sebebiyle bizlere selamet ver. Bütün fitnelerden, üzüntülerden, belalardan, hastalıklardan halas eyle.

Bu salat sebebiyle bizleri mağfiret ve affına mazhar kıl.  Büyük ve küçük,  aşikâr ve gizli bütün ayıplarımızdan ve günahlarımızdan bizi arındır; pak ve tertemiz eyle. Bu salat sebebiyle bizim hatalarımızı ilahi affınla gizleyesin ve dünya ve ahirete dair talepte bulunduğumuz isteklerimizi bize ihsan eyleyesin.

Ey Rabbim! Senden hayatım boyunca ve ölümümden sonra bile niyaz ediyorum ki;  kulun ve nebin, ümmi, Arabi resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesine, ashabına, evladına, eşlerine, zürriyetlerine, tüm ev halkına, yardımcılarına, yolundan gidenlere, hizmetçilerine ve bekçilerine bin kere binin bin kere binle çarpımınca salat ve selam eyle.

Ey Rabbim! Bu salatı, Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin bütün yaratılmışların üzerindeki fazilet ve meziyetteki üstünlüğü derecesinde, gök ve yer ehlinin yapacakları salattan daha üstün ve faziletli eyle. Ey kerimlerin en kerimi! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen duamızı kabul eyle ve hayırlı bir karşılığa ulaştır. Ey Rabbimiz! Sen bizim duamızı bizden kabul eyle. Zira Sen, Sana tazarru ve niyaz ile dua edenlerin duasını işitensin. Ey Rabbim! Tövbeleri kabul eden “Tevvab” isminin tecellisiyle, büyük ve küçük tüm günah ve kusurlarımızı affeyle. Zira Sen, Rahimsin, tövbeleri kabul edensin.

Ya Rabbi! Sen kulun, nebin ve resulün, ümmi nebi, seyyid Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat, selam ve ikram ihsan eyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kâmil ve mükemmeldir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır, hidayet ve rahmet kapısının fatihidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün enbiyanın ve resullerin (Allah’ın selam ve salatı hepsinin üzerine olsun) sonuncusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet kelimesinin ‘ha’sı, mülk kelimesinin ‘mim’i, devam kelimesinin ‘dal’ıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin yüce zatının sıfatlarından olan Celal ve Cemalinin denizidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin zahir ve batında olan sırlarının hazinesi ve madenidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüccetinin lisanı,  memleketinin güzelliği ve zineti,  mahlûkatının gözbebeğidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin bütün mahlûkat üzerine nurunu evvel kılıp seçtiğindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya çıkışı âlemlere bir rahmettir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş, arınmış, övülmüş ve razı olunmuş olandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem,  Senin inayet ve ihsanının kaynağıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününün zinetidir. İlim ve hikmet kaynağı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayetin hazinesidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teâla Hazretlerine yakınlık talep edenlerin imamı ve öncüsüdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem memleketin güveniliri, cümle âlemin varlığı kendisiyle tezyin edilmiş olandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi sırların, cevherlerin hazinesidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın güneşidir. Şirk ve küfür karanlıklarını ortadan kaldırandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinin ve milletin yardımcısıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberidir.  Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününün dehşetinde, gözlerin ve kalplerin korkuyla dolacağı, seslerin kısılacağı günde ümmeti için şefaat edicidir.

Ey Rabbim. Efendimiz, peygamberimiz ve nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve rahmet, selam ve selamet bahşeyle.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ziyadesiyle hüsnü cemal sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam üzerine indirilen Tevrat’taki ilahi sırların sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselam üzerine indirilen İncil’in kamusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim.” hadis-i kutsisinin batınında, büyük felek denilen ve yıldızları olmayan atlas feleğinin tılsımıdır, mukaddes mülkün tavusudur. “Mahlûkatı yarattığımda kendimi onlara tanıttım, böylece beni bildiler.” hadisi kutsisindeki yakin nurların gözbebeğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem  azim sahibi (ulu’l azm) peygamberlerin aynasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enbiyanın (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) kalp gözlerinin nurudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin bütün mahlukatına baktığın mahaldir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, önceki ve sonraki tüm alemlere yayılan rahmetindir. Cenabı Hakk’ın salat ve rahmeti, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun peygamber kardeşlerinin (salavatullahi ve selleme aleyhim ecmain), ailesinin ve tertemiz ashabının  üzerine olsun.

Ey istekleri gerçekleştiren ve ey duaları kabul eden Allah’ım. Sen selam, selamet, rahmet ve kurtuluş bahşeyle. İlahi ihsanlarından nimetler bağışla. İkram eyle ve mükafatlandır. Tüm eksikliklerden arınmış bir salat ve selam ile ona salat ve selam eyle. Öyle bir salat ve selam ki, onlar zatının görünmez aslından  görünürler alemindeki isim ve sıfatlara inerler. Ve o salat ve selam, görünürler aleminden ariflerin bilgisinin erişeceği son nokta olan sidreye, apaçık nurun merkezine yükselir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbani âlimlerin yakin ilmidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hulefa-i Raşidin’in marifetullah hakkında yakin gözüdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, enbiyayı kiramın marifetullah konusunda hakkel yakinidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüce nurlarına gark olan ulu’l azm peygamberler hayrete düştüler.  Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yüce Kur’an’ı Kerim’den apaçık bir Arapça ile,  “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Al-i İmran 164)  ayeti celilesi indirilmiştir.

Ya Rabbi. Cemal ve celal sıfatıyla vasıflanmış ve bütün mükemmellikleri bir araya getiren zatına ait salat ve selam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat, selam ve sena eyle. Ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,  yaratılmışların  kötü sıfat ve beğenilmeyen hasletlerinden ve onlara benzemekten münezzehtir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbani marifetlerin, ilahi ilimlerin ve sırların madenidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem  ilahi sırlar ve Rabbani tecellilerin, insanların akıllarından gizlenmiş olan gizli emirlerin sahibi ve koruyucusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüce makam ve mertebelere talip olanların  ulaşmak istedikleri en son gayedir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi marifetlerde hayranlık içinde olan bütün süluk erbabının mürşididir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatı ve sıfatlarıyla övülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve gelecek olan bütün enbiyaların (aleyhisselam) ve salihlerin Ahmed’idir (ziyadesiyle övülmüş olanıdır).

Ya Rabbi! Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme,  yaratmanın başlangıcından sonuna kadar sonu hiç gelmeyecek olan bir salat ile selam ve sena eyle. Ta ki o selam ve sena hiç son bulmasın. Ya Rabbi! Şeriat, tarikat ve hakikat ehlinden razı ve hoşnut ol. Ya Rabbi! Sen bizi de gerçek anlamda onların zümresine dahil eyle. Amin. Ya Rabbi! Sen bizim Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesine salat ve selam eyle ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi ilmin kapılarının ve Rabbani sırların fatihidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin bütün mahlukatına bir lütfun ve rahmetindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara ve cinlere gönderdiğin resulündür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin yüce zatının birliğidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, risaletinin doğruluğuna delalet eden apaçık ayetler inmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanların kendisi hakkında işledikleri kusurları affedicidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, efendilerin efendisidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriat hükümlerini yerine getiren, şirk ve küfrün karanlıklarını ortadan kaldırandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyiliği emredici ve kötülüğü men edicidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi müşahedelerin şarabından tatmış ve Rabbani tecellilerin mertebelerine gark olmuştur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, evvel ahir tüm mahlukatın seyyididir. Allahu Teala’nın salat ve selamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun.

Ya Rabbi! Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve selam eyle ki, o razı olunmuş güzel ahlaklara ve sıfatlara sahiptir. Ve onun için şeriat sözleri, hakikat halleri vardır. Ve onun için ezeli yardım, ebedi saadetler vardır. Ve onun için Mekke fütuhatı, Medine zuhuratı vardır. Ve onun için  ilahi kemalat, Rabbani işaretler vardır.

O nebiyi muhterem sallallahu aleyhi ve sellem mahlûkatın sırrıdır. Zira bütün yaratılmış mahlûkat onun nurundan bir mahlûktur.  O nebiyi zişan sallallahu aleyhi ve sellem haşr meydanına sevkedildiğimizde bizim şefaatçimizdir.   Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz katında bizim için bağışlanma dileyendir.  O nebiyi kerem sallallahu aleyhi ve sellem hak yoluna çağırandır. O nebiyi muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, Sana kavuşmayı dileyenlerin rehberidir.  Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin onun üzerine ihsan eylediğin tecelli ve inkişafınla yakınlık bulan ve Senden gayri herşeyden de uzak olandır. O nebiyi ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Senden başkasına yönelmeyendir. O nebiyi zişan, Senin tecellilerinde vahdaniyetini müşahede edendir.

Ve Sen, o nebiyi mükerrem sallallahu aleyhi ve sellemle hal dilinle konuşarak ve onu kemalinin kuvvetiyle güçlendirerek, “Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.” (Hicr 94) buyurdun. O nebiyi muhterem sallallahu aleyhi ve sellem  geceleri Seni zikreden, gündüzleri de Senin için oruç tutandır.

Ya Rabbi! Biz aciz kulların, Senin en güzel isimlerinin eseri olan ve kemalinin manalarını içinde toplayan harf ile Sana tevessül ederiz. Biz aciz kulların Senden ancak Senin kuvvetinle peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü göstermeni niyaz ederiz. Bize cemalini müşahede ettirerek günahlarımızı sil. Bizleri şu dünya tuzağına meyletmekten muhafaza eyle. Üstünlük ve ihsanınla bizi kendi nefsimizden ve masivadan arındır. Senin nurlar denizinde bizi bizden (benliğimizden) kurtar. Ey O, ey Allah! Ey Allah Senden başka ilah yoktur. Muhabbetinin şarabıyla bizleri sula. Bizleri vahdaniyetinin denizlerine daldır. Ta ki Senin bizim üzerimize ihsan eylediğin yardımın ve rahmetin sebebiyle, ilahi feyiz ve tecellilerinde ruhani gıdalarla lezzet bulup nimetlenelim.

Bizi taatinin nuruyla (yani emrine uyma ve nehyinden kaçınma ile Sana olan ibadet ve taatlerimizle) zahirimizi ve batınımızı nurlandır. Bizi taat yoluna ve marifetine ulaştır, dalalete düşürme. Bizleri başkalarının ayıplarından yüz çevirip kendi ayıp ve kusurlarıyla iştigal edenlerden eyle. Nebi ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ki, Allah Teala’nın salat ve selamı onun ve ashabının üzerine olsun. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, ashabına ve ona tabi olanların zümresine ilhak etmeni ve bizlere Muhammed  sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, sahabesine ve ehli beytine muhabbeti ihsan buyurmanı senden niyaz ederiz.

Ey hayatı ezeli ve ebedi olan! Ey celal, azamet  ve ikram sahibi olan Allah. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz Sen, herşeyi hakkıyla işiten ve bilensin. Bizi bağışla, zira Sen tövbeleri kabul edensin. Ya Rabbi! Bize faydalı bilgiler ver, zira Sen herşeye kadirsin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyh ve sellemin mübarek yüzünü rüyamızda ve uyanıkken  görebilmeyi Senden talep ve niyaz eyleriz. Ve Senden Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine kıyamete  değin salat ve selam etmeni talep ederiz.  Ve Senden bizim en hayırlımız olan salih kullarının üzerine rahmet etmeni istiyoruz. Bütün zahiri ve batıni işlerimizde yar ve yardımcımız ol ya Rabbi!

Ya Rabbi! İnsan ve cin hakikatlerinin en şereflisi, iman hakikatlerini bir araya toplayan, ihsan tecellilerinin zirvesi, rahmani sırların iniş yeri, peygamberler dizisinin son halkası,  peygamberler ordusunun önderi, sıddıklar ve evliyalar rehberi, bütün yaratılmışların en üstünü, en üstün izzet bayrağını taşıyan, en yüce şeref sahibi, ezel sırlarının şahidi, ilk nurları müşahede eden, kıdem dilinin (Hakk’ın ilahi tecellilerinin manalarının) tercümanı, ilim, hilim ve hikmet kaynağı, cüzi ve külli varlık sırrına mazhar olan,  tüm yaratılmışların gözbebeği, dünya ve ukbadaki tüm varlıkların ruhu, dünya ve ahiretteki bütün alemlerin hayatı,  en yüce kulluk mertebesine eren, seçkinlik makamlarının ahlakıyla ahlaklanan, ziyadesiyle övülmüş ve razı olunmuş olan Efendimiz Abdulmuttalip oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e salatının faziletini sonsuz eyle ve nimetlerinin bereketini daim kıl. Hayırlarının en ziyadesini ihsan eyle.

Ya Rabbi! Nihayetsiz ilminin ve bildiklerinin sayısınca, ilahi kelimelerinin mürekkebi miktarınca, Seni ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi zikredenlerin zikirleri ve zikirden gafil olanların gafleti sayısınca Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme  ebeden salat  ve selam eyle.

Ya Rabbi! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün alemlere yayılan nuru ve onun kalbinin hayat nuru vesilesiyle kalplerimizi ihya etmeni istiyoruz. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kalbi şerifi rahmet, hikmet, ilim ve hidayet yönünden kainattaki herşey ve Müslümanlar için bir müjdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur’an-ı Kerim’i içine alan kalbinin nuruyla bizim göğsümüzü ve kalplerimizi açmanı diliyoruz.  “Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En’am – 38)

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz, razı olunmuş nefsinin temizliği hürmetine bizim nefslerimizi temizle. “Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) sayıp yazmışızdır” (Yasin 12),  ayetinin ilim nurlarını bizlere öğret ve nurlarının ışıltılarıyla bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikat sırlarına erdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatinde ve nurunda bizleri bizden fani kıl. Ta ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizde ezeli ve ebedi yaşasın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu ve manevi hayatının sonsuzluğuyla bizler gafletimizden ve cehaletimizden kurtulalım. Aziz ve Celil olan Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına çokça salat ve selam eylesin. Ey sonsuz rahmet sahibi, ey nimeti nihayetsiz olan! Fazilet ve rahmetinle salavat ve dualarımızı bizden kabul eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliğinin aynasında zuhur eden kudretinin eserlerinin tecellileriyle kabul eyle ki, yakınlar vilayetinde onun halifelerinden olalım. Amin.

Ya Rabbi! Sen bizim Efendimiz, peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. O ki ilahi lütfunun cemalidir, ihsanının rahmet ve bereketidir. Mülk ve saltanatının azameti, heybeti ve vakarıdır, kutsallığının en olgunudur ve ilahi sırlarının mazharı olmuş mutlak nurdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin batınının birliğinde saklı olan manadır. (Onun hakikatinin kemali ve mahiyeti, Senin yüce zatından başkasına malum değildir.) Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin varlığının tecellilerine gerçek olarak şahit olandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbani sırların yani Allah Teala Hazretleri’nin tecellisine mensup sırların güneşidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, rahmani mertebelerin tecelligahıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin indirdiğin dosdoğru kitaplarının iniş menzilidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin varlığına işaret eden ayetlerindeki delillerin nurudur. Sen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi isim ve sıfatlarının hakikatine erdirdin. Peygamberleri ve resulleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yarattın ve   sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlerine bildirerek şöyle buyurdun: “Hani Allah, peygamberlerden: «Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz» diye söz almış, «Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?» dediğinde, «Kabul ettik» cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu.” (Al-i İmran – 81)

Ya Rabbi! Bütün kemale ermiş güzelliklerin zineti ve sevinci, azamet tacı, cemal güzelliği, visal güneşi, varlık aleminin kendisiyle güzelleştiği, kainattaki her varlığın hayat sebebi, azamet saltanatının izzeti, mülkünün yüceliği, kudretinin hükümdarı, halis kullarının en hası, Sana manevi yakınlık ile yakın olan seçkinlerin  en seçkini, Allahu Teala’nın büyük sırrı, üstün habibi ve mükerrem halili  olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Ya Rabbi! Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edinerek Sana yalvarıyoruz. Biz Senin ilahi huzurunda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Senden şefaat talep ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde en büyük  şefaat sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en büyük vesiledir. En yüksek mekan ve dosdoğru yolun sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en yakın mertebedir. Sana iki yay aralığından daha yakındır. Ya Rabbi! Bizi onun hürmetine  zatının eserlerinin, fiillerinin, isimlerinin ve sıfatlarının hakikatine erdir. Ta ki yalnızca Seni görelim, Seni işitelim, Seni müşahede edelim, Seni bilelim ve Seni bulalım.

Allah’ım! Efendim! Rahmetin ve faziletinle varlığımızı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varlığında fani eyle; öyle ki onun üstün ahlakı ve kişiliği bizde tecelli etsin. Allah’ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ihsan buyurduğun yüce mertebeler hürmetine, Senden bağışlanma, rıza ve tam bir kabul istiyoruz. Bizi bir an bile kendi nefsimize bırakma. Ya Rabbi! Sen duaları kabul edensin. Nefsimizin isteklerine kapılarak gaflete düşmekten sana sığınırız. Ey Mevla’m! Habibin ve resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine  hata ve kusurlarımızı affeyle. Bütün yarattıklarının öncesinin ve sonrasının, facir ve salihlerinin günahlarını affetmek, Senin sahili olmayan sonsuz kerem denizine  nispetle bir katre gibidir. Onların günahlarını örtmen ve affetmenle Senin  lütuf ve kerem denizinden hiçbir şey eksilmez.

Ya Rabbi! Sen kadim kelamın Kur’an-ı Kerim’inde, “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107), buyurdun. Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine  ve ashabına salat ve selam eylesin.

“Rabbim! dedi, benden (vücudumdan), kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı ve ben, Rabbim, sana ne dua ettim ise mahrum kalmadım.  (Meryem 4 )  “Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiya 83) “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, dedi.” (Kasas 24)

Ey acizlerin, zayıfların yardımcısı!  Ey ümit edilenlerin en yücesi! Ey günah denizine düşüp boğulanların ve helak olanların kurtarıcısı! Ey en güzel Mevla! Ey korkanlara emniyet veren!

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak Azim, Halim (azamet ve hilm sahibi) olan Allah vardır. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur.  Yedi göğün, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Allah’ım! En üstün faziletleri kendinde toplayan Rabbani kutub, iman elbisesinin süsü, cömertlik ve iyilik kaynağı, semavi himmetlerin ve ledünni ilimlerin sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Allah’ım! Bütün mahlukatı kendisi hürmetine yarattığın ve onun hürmetine bütün eşyaya yaşam verdiğin, övülmüş olan,  cömertlik ve kerem sahibi  Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, öncelikli kutublar olan ailesine ve ashabına salat ve selam eyle.

Allah’ım! Güzel nur, açık beyan, Arap dilinin en fasihi, Hanif dini üzere olan, alemlerin rahmeti, güvenilir ruh ve apaçık kitap ile desteklenmiş, peygamberlerin sonuncusu, alemlere  ve tüm yaratılmışlara bir rahmet  olarak gönderilen  Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Allah’ım! Kendi nurundan yarattığın, kelamını vasıtasız kendi kelamı kadiminden kıldığın, bütün peygamber ve evliyalarına üstün eylediğin, emirlerinin tasarrufunu onun nuraniyetine ve onun nuraniyetinden de bütün peygamber ve velilerine ulaştırdığın, her velinin kemali eylediğin, her yolunu şaşırmışın yol göstericisi yaptığın, doğru yola ulaştıran bir rehber kıldığın, Senin rızan için her şeyi terkeden, fazilet ve hayırların madeni, (Miraç gecesinde) Sana yakınlık makamında kendisine “Allah’ın senin üzerindeki lütuf ve nimeti çok büyüktür.” (Nisa 113) diye hitap ettiğin, gecelerini Sana ibadetle, gündüzlerini de Senin için oruçla geçiren ve Senin muhabbetinle celal ve azametinin ihtişamına hayran kalan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.
Allah’ım!  Yarattığın mahlukatın içerisinde Senin halifen olan, Seni zikir ile meşgul olan, yarattıklarında Seni tefekkür eden, sırrının emini, resullerinin delili, kutsal sırlarına vakıf, azamet ve kudretini müşahede eden, ayetlerinin müfessiri, mülkünün tasarrufunda yardım gören,  melekûtunda vekil,  sıfatlarınla ahlaklanmış ve vasıflanmış olan, Senin ceberut ve azametine çağıran, Rahman isminin tecellisine,  Rabbani azamete ve ilahi cemale mensup, Rahmani feyzle dolu, ilahi muhabbete mazhar, ilahi nurdan yaratılmış, saf inci ve (nuru) hiç azalmayan bir kandil olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Allah’ım! İbrahim aleyhisselama ve İbrahim aleyhisselamın ailesine salat eylediğin gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine de salat ve selam eyle. Zira hamdedilmeye layık olan yalnızca Sensin.

Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının madeni, kullarının ruhlarının ruhu, övülmüş inci, etrafa yayılan güzel koku, mevcudatın aslı,  rahmetlerin ‘ha’sı, derecelerin ‘cim’i, saadetlerin ‘sin’i, inayetlerin ‘nun’u, külliyatın kemâli, ezeliyyatın  esası, ebediyyatın (ebediyete nispet olunanların) sonu, dünyaya ait eşyadan uzak kalıp daima Seninle meşgul olan, ilahi isimlerinin bir tecellisi olan eserlerini müşahede eden, ilahi yakınlık sırlarının şarabının sâkisi, geçmiş ve geleceklerin âlimi Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun hayırlı ailesine ve ashabına  salat ve selam eyle.

Allah’ım! Ruhlar içinde Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna, cesetler arasında cesedine, kabirler arasında kabrine, isimler arasında ismine, güzel görünüşler arasında onun latif görünüşüne, kulaklar arasında kulağına, hareketler arasında hareketine, duruşlar arasında duruşuna, oturuşlar arasında oturuşuna,  ayakta durmalar arasında ayakta duruşuna, ezeli ve ebedi latif lisanına salat ve selam eyle. Allah’ım! Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına nihayeti olmayan ilahi ilmin sayısınca salat ve selam eyle.

Allah’ım! İhsanda bulunduğun, ikram ettiğin, üstün eylediğin, yardım ettiğin, kendine yakın kıldığın, muhabbet şarabından içirdiğin, mekan sahibi kıldığın, evvel ve ahir ilimleri ihsan eylediğin,  kalbini sevginle doldurduğun,  (ilim ve hidayet bahşeden) sözünle (yani Cibril aleyhisselam ile ona indirdiğin Kur’an-ı Azim ile) tezyin ettiğin, feleklerin övüncü, ahlakın güzeli, apaçık nurun, kadim kulun, sağlam ipin, sağlam kalen, Senin azametine bağlı hikmetin, cömertliğinin güzelliği Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve varlıkların kandilleri, parlak yıldızlar ve ayıplardan arınmış olan tertemiz ailesine ve ashabına salat ve selam eyle.

Allah’ım! Düğümlerin çözüleceği,  kederlerin kaybolacağı, felaketlerin sona ereceği bir salat ile Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. Bu salat ve selam  ile bizlere ihtiyaçlarımızı gideren ikramda bulun. Ey Rab, ey Allah, ey ezeli ve ebedi olan, ey bütün varlıkların kendisiyle kaim olduğu ikram ve ihsan sahibi!  Ey Kerim ve Rahim olan Rabbimiz. Bu isteklerimizi kabul eyle.

Allah’ım! Kulun, peygamberin ve resulün olan Efendimiz, ümmi peygamber,  Arap resul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme,  ailesine, ashabına, zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine salat ve selam eyle. Öyle bir salat ile salat eyle ki, bu salat ile bizden razı ve hoşnut olasın. Bu salat ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizdeki hakkını eda edelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yüksek dereceyi ve fazileti ihsan eyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vadettiğin  övülmüş makama eriştir. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Aziz kitabın, yüce peygamberin Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi  ve sellemin hürmetine, onun ceddi İbrahim ve İsmail aleyhisselamın hürmetine, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman’ın (Allah onlardan razı olsun) hürmetine, ve onun ailesinden Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ve çocukları Hazreti Hasan ve  Hazreti Hüseyin’in (Allah hepsinden razı olsun)  hürmetine, amcaları Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas (Allah onlardan razı olsun) hürmetine ve zevceleri Hazreti Hatice ve Hazreti Aişe (Allah onlardan razı olsun) hürmetine Sana yöneliyoruz ve  Senin rızanı istiyoruz.

Allah’ım! Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ceddi İbrahim ve İsmail aleyhisselama  ve onların bütün aile ve ashabına öyle bir salat ile salat eyle ki, ezel dili o salatı melekut bahçelerinde ve yüce makamlarda Senin kadim ilminle anlatsın. Lütuflara ulaşmaya ve derecelere yükselmeye sebep olsun.  Ebed dili bu salatı insanlık aleminde söylesin ki günahlar bağışlansın. Sıkıntılar ve kederler dağılsın.

Ya Rabbi! Senin şanına ve azametine yakışacak bir salat ile salat eyle. Ya Rabbi! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve  onun ceddi İbrahim ve İsmail aleyhisselama ve onların ashabına, “Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.” (Bakara 105) ayetinin yüce manasına layık olacak şekilde bir salat ile salat eyle.

Allah’ım! Bizi İbrahim ve İsmail aleyhisselamın ve onların aile ve ashabının bilgilerindeki kutsal sırlarına vakıf eyle. Öyle ki, Senin yüce derecelerinin yakınlığına nail olan, büyük saadet ve muhabbetinle şereflenen ve kendilerine bir zafer ve kurtuluş bahşettiğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin ecir ve sevabına biz de varis olalım. Ve bizi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Makam-ı Mahmud’unda, Liva-i Hamd sancağı altında topla.

Habibim! Söyle, sözün  işitilecek. İste, istediğin verilecek. Şefaat eyle, şefaatin kabul edilecek, müjdesinin verileceği ve “Şüphesiz ki, Rabbin sana ihsan buyuracak, sen de hoşnut olacaksın.” (Duha 5) müjdesinin gerçekleşeceği mahşer gününde, bizi sallallahu aleyhi ve sellemin irfan ve muhabbet havuzundan sula. Sen yücesin, mukaddessin. Ey celal ve ikram sahibi!

Allah’ım! Senin rızandan ve yakınlığından mahrum kalmaktan, nefsin beğenilmeyen isteklerine meyletmekten Senin izzet ve celaline, saltanatının kudretine, kudretinin saltanatına ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetine sığınıyoruz. Ey sığınanların yardımcısı! Ey kendisinden  koruma ve himaye edilme isteyenlerin yardımcısı! Sen bizi nefsani düşüncelerden ve şeytani şehvetlerden muhafaza eyle. Bizi beşeri kirlerden temizle. Bizi sıddıkların tertemiz sevgisiyle gaflet pasından, Seni zikirden gafil olma cahilliğinden arındır. Ta ki bizi nefslerimizin enaniyetinden, kibre kapılmaktan ve diğer bütün kötü ahlaktan azade eyle. Bizi uluhiyyetinin birliğiyle tezyin et.  Vahdaniyyetinin müşahedesinde ilahi hakikatlerinin tecellisine erdir. Öyle bir müşahede ki,  onda zaman ve mekan yoktur. Nerede ve nasıl yoktur. Ve bu müşahede halinde, herşey Allah Teala ile baki ve Allah Teala ile kaim olur. Herşeyin kaynağı Allah’tan  gelir ve her şeyin dönüşü ve nihayeti yine Allah Teala Hazretlerine olur.

İlahi iyilikler denizinde ilahi nimetlere nail olan, Allah’ın kılıcıyla muzaffer kılınan, Hakk’ın ikram, ihsan ve hayrıyla üstün tutulan, Allah’ın yardımına mazhar  olarak sevinen, Allah Teala’nın ilahi emirlerine karşı kalplerini meşgul eden herşeyden korunan hakikat ehlinden olalım. Ey Allah, ey Rab, ey Allah, ey Rab, ey Allah! Benim muvaffakiyetim ancak Allah Teala Hazretleri iledir. Benim bütün işlerimde tevekkülüm ancak Allah Teala Hazretlerinedir. Her halükarda ancak Allah Teala Hazretlerine yönelirim.

Allah’ım! Yalnızca seni müşahede edelim ve Senden başka hiçbir şeyi görmeyelim, yalnızca Seninle meşgul olalım. Lütuf ve yardımından bizlere bir bağışta bulun. Bu bağışla Senden başkasını düşünmeye mecal ve kudret olmasın. Öyle ki bu bağışta masiva için asla bir geçiş olmasın; Rabbani sıfatlar, ilahi ilimler ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla genişlesin. İtikadımızı her türlü günahtan ve şirkten arındır; güzel bir zan, Rabbani müşahedelerden hasıl olan yakin ilmi ve kudretinin hakikatiyle güçlendir. Her halimizi güzel bir yakin ile, saadetle ve yardımınla hayırlara eriştir. İnancımızın esaslarını istikamet yolu üzerinde sağlam kıl. “Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!” (Fatiha – 7) O dosdoğru yolun ki kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoludur.

İstek ve amaçlarımızı arındır, günah kirlerinden temizle. İzzet ve şerefte iyiliklerin zirvesi olan azim sahibi  peygamberlerin yüceliği seviyesine yükselt ve kuvvetlendir. Ey yardım isteyenlerin yardımına yetişen, ey yardım ve zafer bekleyenlerin yardım edicisi! Ayrılığın uzak gölgelerinden ve rızana erişmemize perde olan razı olunmamış hallerimizden kurtulmak için bizlere yardım eyle. Yüce yardımınla bizleri setredip gizle; hüsrana uğramaktan koru. Sana yakınlık mertebesinde yardım ve hidayetinin nurlarıyla isteklerimizi kabul eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Fazilet ve rahmetinle, Kur’an-ı Mecid’inde sabit olan üstün ve güçlü yardımınla bizleri destekle. “Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.” (Bakara 127) “Tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.” (Bakara 128)

Allah’ım! Ümmi peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine, İbrahim aleyhisselama ve ailesine salat eylediğin gibi salat ve selam eyle. Muhakkak ki Sen övülmüşsün, pek yücesin.

Ey tevekkül ve itimat edecek hiçbir şeyi olmayanların ümidi, ey dayanağı olmayanların yardımcısı, ey muhtaç olanların ihtiyaçlarını gideren, ey gönlü kırıkları ve mahzunları mesrur edici, ey gariplerin dostu, ey tek başına olanların ve yalnız kalanların arkadaşı!  “ Senden başka ilâh yoktur, seni tenzih ederim, şüphe yok ki ben zalimlerden oldum.”(Enbiya 87)  “Dünyada da ahirette de benim velim Sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!» (Yusuf 101)  “Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim. Ve ben gerçekten müslümanlardanım.” (Ahkaf 15)

Allah Teala Hazretlerinin, peygamberlerinin, meleklerinin ve bütün yarattıklarının salatları, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ailesinin üzerine olsun. Allah Teala Hazretlerinin rahmet ve bereketi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ailesinin üzerine olsun.

Allah’ım! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ve korumasıyla, bizi onunla, onun ailesi ve ashabıyla birlikte  esenlik yurduna al. Kudretli melikin huzurunda bizi doğruluk tahtına oturt. Ey celal ve ikram sahibi! Ey Kerim, ey Rahim! Ey yardımı, lütfu ve merhameti bol olan! Zatının cemalinin nurunu müşahede edebilmeyi ihsan eyle. Bizi dünya ve ahirette, zahirde ve batında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine lütfunla muhafaza eyle ve ikramda bulun. “Çok mağfiret eden ve çok merhametli Allah’tan bir ziyafet olmak üzere.” (Fussilet 32)

Hadisi kutside, cennet bahçelerinde cennet ehline hitaben, sizden razı oldum ve sizin üzerinize sonsuza dek gazabım vuku bulmaz. Size gayb hazinelerinin anahtarlarını  veriyorum, buyurdun. O hazineler içerisinde mana sıfatlarının bilgileri gizlidir. Onlar cennetlerde, tahtlar üzerinde Allah Teala Hazretlerinin ihsan eylediği bu nimetleri seyrederler. “Onlar için diledikleri her şey vardır. (Onlara) Rahîm olan Rab’den «selâm» sözü vardır.” (Yasin 57- 58)

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin müminlere duyduğu şefkat ile ona tabi olanlar bu lütfa erişirler.   “(Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.” (Duhan 57)  Göz alıcı köşklerin tahtlarında, “Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.” (Secde 17)

Cennet ehli için hazırlanan bu nimetler kendilerine sunulacaktır. “Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Yunus 10)

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin