Kaside-i Burde Türkçe Okunuşu ve Meali ve Faziletleri

1
8340

Kaside-i bürde’nin yazarı olan İmam-ı Busayri hazretleri, Sofiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. Bir gün felç oldu, bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Resulullah’a tevessül edip, insanların en üstününü öven meşhur kasidesini hazırladı. Rüyada Resulullah’a okudu. Çok beğenip, arkasından mübarek hırkasını çıkarıp İmam’a giydirdi. Bedeninin felçli olan yerlerini mübarek eliyle sığadı. Uyanınca bedeni sağlamdı, hırka-i saadet de arkasındaydı. Bunun için, bu kasideye Kaside-i bürdedenildi. Bürde; hırka, palto demektir.

İmam-ı Busayri sevinerek sabah namazına giderken, zâhid bir zata rastladı. İmam-ı Busayri’ye, (Kasideni dinlemek isterim) dedi. (Benim kasidelerim çoktur. Hepsini herkes bilir) dedi. (Kimsenin bilmediği, bu gece Resulullah’a okuduğunu istiyorum) deyince, (Bunu hiç kimseye söylemedim. Nereden anladın?) dedi. O zat da, rüyasını olduğu gibi haber verdi.

61 kıt’a dan meydana gelen Kasîde-i Bürde on bölüm üzere dizelenmiştir:

1 – 12 Hz. Peygamber’e duyulan aşk ve özlem.
13 – 28 Nefsin kötülüğü ve terbiye edilmesinin gereği.
29 – 58 Hz. Peygamber’e övgü.
59 – 71 Hz. Peygamber’in doğumu.
72 – 87 Hz. Peygamber’in mucizeleri.
88 – 104 Kur’ân-ı Kerîm’in yücelik ve erdemleri.
105 – 117 Hz. Peygamber’in Mi’racı.
118 –139 Hz. Peygamber’in Cihadları.
140 –151 Hz. Peygamber’den şefâat dileme.
152 –161 Allah’a yakarış ve dua

Bu kaside, hastalara okununca, hastaların iyi oldukları, okunan yerlerin dertlerden, belalardan emin olduğu görüldü. Faydalanmak için, inanmak ve halis niyetle okumak gerekir.

Kaside-i Bürde (Türkçe) Okunuşu

E min tezekküri cirânin bi zî selemin,
Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demin.

Em hebbeti’r-rîhu min tilkâi kâzimetin
Ve evmeda’l-berku fi’z-zalmâi min idamin

Femâ liayneyke in kulte ekfüfâ hemetâ
Ve mâ likalbike in kulte estefik yehimi

E yahsebu’s-sabbu ennel-hubbe münketimun
Mâ beyne münsecimin minhü ve muztarimin

Levlâ’l- hevâ lem turık dem’an alâ talelin
Ve lâ erikte zikri’l-bâni ve’l-alemi

Fe keyfe tunkiru hubben bâ’de mâ şehidet
Bihî aleyke, udûli’d-dem’ı ve’s-sekami

Ve esbete’l-vecdü hattay abretin ve danâ.
Misle’l-behârı alâ haddeyke ve’l-anemi.

Neam serâ tayfü men ehvâ fe-errekani
ÜVe’l-hubbu ya’terizu’l-lezzâti bi’l-elemi

Yâ lâimî fî’l-hevâ’l-uzriyyi mâ’zireten
Minnî ileyke ve lev ensafte lem telümi

Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin.
Ani’l- vüşâti ve lâ dâî bi münhasimin.

Mehadteni’n – nusha lâkin lestü esmeuhû.
lnne’l-muhibbe ani’l uzzâli fî samemin.

İnnî e tehemtü nâsîha’ş-şeybi fî azelî,
Ve’ş – şeybü eb’adü fî nushin ani’t – tûhemi.

Fe inne emmâreti bi’s-sûi me’t-te’azet
Min cehlihâ bi nezîri’ş – şeybi ve’l- heremi.

Ve lâ eaddet mine’l – fî’li’l -cemili kırâ
Dayfin eleme bi re’sî gayre muhteşemi

Lev küntü a’lemü ennî mâ uvakkıruhû.
Ketemtü sırren bedâ lî minhü bi’l-ketemi

Men lî bi reddi cimâhin min gavayetihâ
Kemâ yüreddü cimühu’l-hayli bi’l-lücümi

Felâ terüm bi’l-meâsi kesre şehvetihâ
lnne’t-teâme yukavvî şehvete’n-nehimi

Ve’n-nefsü ke’t-tıflı in tühmilhü şebbe alâ
Hubbi’r-redâi ve in teftımhü yenfetimi

Fasrıf hevâhâ ve hâzir en tüvelliyehû
İnne’l-hevâ mâ tevellâ yusım ev yesımi

Ve râihâ vehye fî’l-a’mâli sâimetün
Ve in hiye’s-tahleti’l-mer’â felâ tesümi

Kem hassenet lezzeten li’l-mer’i kâtileten
Min haysü lem yedri enne’s-semme fî’d-desemi

Vahşe’d-desâise min cûin ‘le min şebiin
Fe rubbe mahmasatin şerrun mine’t-tuhâmi

Ve’stefrigi’d-dem’a min aynin kadi’mteleet
Mine’l-mehârimi ve’l-zem himyete’n-nedemi

Ve hâlifî’n-nefse ve’ ş-şeytâne va’sıhimâ
Ve in hümâ mehadâke’n-nusha fet-tehimi

Velâ tutı’ minhümâ hasmen velâ hakemen
Fe ente ta’rifü keyfe’l-hasmi ve’l-hakemi

Estagfîrullâhe min kavlîn bilâ amelin
Le kad nesebtü bihî neslen lizî ukumi

Emertüke’l-hayre lâkin mâ’temertü bihî
Ve me’stekamtü femâkavlî leke’s-tekami

Velâ tezevvedtü kable’l-mevti nâfîleten
Velem usalli sivâ farzın velem esumi

Zalemtü sünnete men ahya’z-zalâme ilâ
Eni’şteket kademâhü’d-durre min veremi

Ve şedde min segabin ahşâehû ve tavâ
Tahte’l-hicâreti keşhan mütrefe’l-edemi

Ve râvedethü’l-cibâlü’ş-şümmü min zehebin
An nefsihi fe erâhâ eyyemâ şememi

Ve ekkedet zühdehü fîhâ zarûretühû
İnne’z-zarûrete lâ ta’dû alâ’l-lsami

ve keyfe ted’û ile’d-dünyâ zarûretü men
Levlâhü lem tahruci’d-dünyâ mine’l-ademi

Muhammmedün seyyidü’l-kevneyni ve’s-sekaleyn
Ve’l-ferikayni min urubin ve min acemi

Nebiyyünâ’l-âmirü’n-nahi felâ ehadün
Eberre fî kavlî lâ minhü velâ neami

Hüve’l-habîbü’l-lezî türcâ şefâatühü
Li külli hevlin mine’l-ehvâli muktehımi

Deâ ilallühi fe’l-müstemsikûne bihî
Müstemsikûne bi hablin gayrı munfasımı

Faka’n-nebiyyine fî hâlkın ve fî hulukın
Velem yüdanûhü fj ilmin ve lâ keremi

Ve küllühüm min Resûlillahi mültemisün
Gürfen mine’l-bâhri ev reşfen mine’d-diyemi

Ve vâkıfûne ledeyhi inde haddihimi
Min nuktati’l-ilmi ev min şekleti’l-hikemi

Fehve’l-lezî teme mâ’nâhu ve sûretühü
Sümme’s-tafâhü hibîben bâriü’n-nesemi

Münezzehün an şerikin fî mehâsinihi
Fe cevheru’l-husni fîhi gayrı munkasımi

Da’me’d-deathü’n-nâsârâ fî nebiyyihimi
Vâ’hküm bimâ şı’te medhan fîhi va’htekimi

Fensüb ilâ zâtihî mâ şi’te min şerafîn
Vensüb ilâ kadrihî mâ şi’te min izâmi

Fe inne fadle Resûlillâhi leyse lehû
Haddün fe yu’ribe anhü nâtıkun bi femi

Lev nâsebet kadrehû âyâtühû ızamen
Ahyâ’smühû hîne yüd’â dârıse’r-rimemi

Lem yemtehınna bimâ ta’ye’l-ukûlü bihî
Hırsan aleynâ felem nerteb velem nehimi

A’ye’l-verâ fehmü mâ’nâhü fe leyse yürâ
Lil-kurbi ve’l-bu’di minhü gayru munfehımi

Ke’ş-şemsi tezharu li’l-ayneyni min buudin
Sagîreten ve tükillû’t-tarfe min ememi

Ve keyfe yüdrikü fî’d-dünyâ hakîkatehû
Kavmün niyâmün tesellev anhü bi’l-hulumi

Fe meblegu’l-ilmi fîhi ennehû beşerun
Ve ennehû hayru hâlkı’llâhi küllihimi

Ve küllü âyin ete’r-rüslü’l-kirâmü bihâ
Fe innemâ’t-tesalet min nûrihi bihimi

Fe innehû şemsü fadlin hum kevâkibühâ
Yüzhirne envârehâ li’n-nâsi fî’z-zulemi

Ekrim bi hâlkı nebiyyin zânehû hulukun
Bi’l-husni müştemilin bi’l-bişri müttesimi

Ke’z-zehri fî terefîn ve’l-bedri fî şerefîn
Ve’l-bâhri fî keremin ve’d-dehri ti himemin

Keennehû vahve ferdün fî celâletihi
Fi askerin hîne telkahu ve fî haşemin

Keenneme’l-lü’lüü’l-meknûnü fî-sadefîn
Min mâ’diney mantıkın minhü ve mübtesemi

Lâ tıybe ya’dilü türben zamme a’zumehû
Tûbâ lî munteşıkın minhü ve mültesimin

Ebâne mevlidühü an tîbı unsurihi
Yâ tıybe mübtedein minhü ve muhtetemi

Yevmün teferrese fîhi’l-fürsü ennehümü
Kad ünzirû bi hulûli’l-bü’si ve’n-nikamı

Ve bâte eyvânü Kısrâ Vehve münsadi’un
Ka şemli ashabı Kisrâ gayre mülteimi

Ve’n-nâru hâmidetü’l-enfâsi min esefin
Aleyhi ve’n-nehru sâhi’l-ayni min sedemi

Ve sâe sâvete en gâdat buhayretühâ
Ve rüdde vâridühâ bi’l-gayzl hîne zamî

Keenne bi’n-nâri mâ bi’l-mâi min belelin
Huznen ve bi’l-mâ; mâ bi’n-nâri min daremin

Ve’l-cinnü’ tehtifü ve’l-envâru sâtıatün
Ve’l-hakku yazharu min mâ’nen ve min kelimi

Amû ve sammû fe i’lânü’l-beşâiri lem
Tüsmâ’ve bârikatü’l-inzâri lem tüsemi

Min bâ’di mâ ahbâra’l-akvâme kâhinühüm
Bienne dînehamü’l-mu’vecce lem yekumi

Ve bâ’de mâ âyenû fi’l-ufkı min şuhubin
Munkaddaten vefka mâ fî’l-arzl min sanemi

Hattâ gadâ an tarikl’l-vahyi münhezimün
Mine’ş-şeyâtîni yakfû isre münhezimi

Keennehüm hereben abtâlü Ebrehetin
Ev askerun bi’l-hasâ mln râhateyhi ramî

Nebzen bihî bâ’de tesbîhin bi bâtnihimâ
Nebze’l-müsebbihi min ahşâi mültakımı

Câet li da’vetihil eşcâru sâcideten
Temşî ileyhi alâ sâkın bi lâ kademi

Ke ennemâ setarat setran limâ ketebet
Fürûuhâ min bedîil hattı fil lekami

Mislül ğamâmeti ennâ sâra sâiraten
Tekıyhi harra vatıysin lil hecîri hamî

Aksemtü bil kameril münşakkı inne lehû
Min kalbihî nisbeten mebrûratel kasemi

Ve mâ havel ğâru min hayrin ve min keramin
Ve küllü tarfin minel küffâri anhü amî

Fes sıdkı fil ğari ves sıddîku lem yerimâ
Ve hüm yekûlûne mâ bil ğâri min erimi

Zannül hamâme ve zannül ankebûte alâ
Hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tehumi

Vikâyetullâhi ağnet an müdâafetin
Mined dürûı ve an âlin minel ütumi

Mâ sâmaniyed dehru daymen vestecartü bihî
İllâ ve niltü civâran minhü lem yüdami

Ve leltemestü ğıned dârayni min yedihî
İllestelemtün nedâ min hayri müstelemi

Lâ tünkirul vahye min rü’yahü inne
lehû kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi

Fe zâke hıyne bülûğun min nübüvvetihî
Fe leyse yünkeru fîhi hâlü muhtelemi

Tebârekallâhü mâ vahyün bi müktesebin
Ve lâ nebiyyün alâ ğaybin bi müttehimi

Kem ebraet vasaben bil lemsi râhatühû
Ve atlakat eriben min ribkatil limemi

Ve Ahyetis seneteş şehbae da’vetühû
Hattâ haket ğurraten fil a’surid dühümi

Bi ârıdın câde evhıltel bitâha bihâ
Seyben minel yemmi ev seylen minet arimi

Da’nî ve vasfî âyâtin lehû zaherât
Zuhûra nâril gırâ leylen alâ alemi

Feddürrü yezdâdü husnen ve hüve müntezamün
Ve leyse yenkusu kadran ğayra müntezami

Fe mâ tetâvele âmâlül medîhi ilâ
Mâ fîhi min keramil ahlâkı veş şiyemi

Ayâtü hakkın miner Rahmâni muhdesetün
Kadîmetün sıfatül mavsûfi bil kıdemi

Lemm takterin bi zemânin ve hiye tuhbiruna
Anil meâdi ve an âdin ve an iremi

Dâmet ledeynâ fe fâkat külle mu’cizetin
Minen nebiyyîne iz câet ve lem tedümi

Muhâkkemetün fe mâ yübkıyne min şühebin
Li zî şikâkın ve lâ yebğıyne min hâkemi

Mâ hûribet katta illâ âde min harabin
A’del eâdî ileyhâ mülkıyes selemi

Raddet belâğatühâ da’vâ muârıdıhâ
Raddel ğayûri yedel cânî anil hurami

Le hâ meânin ke mevcil bahri fî mededin
Ve fevka cevherihî fil husni vel kıyemi

Fe lâ tüaddü ve lâ tuhsâ acâibühâ
Ve lâ tüsâmü alel iksâri bis seemi

Karrat, bihâ, aynü, kârîhâ, fe, kultü, lehû
Le kad zaferte bi hablillâhi fa’tesımi

İn tetlühâ hıyfeten min harri nâri lezâ
Etfâ’te harrâ lezâ min virdiheş şiyemi

Ke ennehel havzu tebyazzul vücûhü bihî
Minel usâtı ve kad câühû kel humemi

Ve kes sırâtı ve kel mîzâni ma’dileten
Fel kıstu min ğayrihâ Gin nâsilen yekumi

Lâ’ta’ceben li hasûdin râha yünkiruha
Tecâhülen ve hüve aynül hâzikıl fehimi

Kad tünkirul aynü dav’eş şemsinin ramedin
Ve yünkirul femü ta’mel mâi min sekami

Yâ hayra men yemmemel,âfûne ,sahâtehû
Sa’yen ve fevka mütûnil eynükir rusümi

Ve men hüvel âyetül kübrâli mu’tebirin
Ve men hüven nı’metül uzmâli muğtenimi

Serayte min Haraminleyken ilâ Harâmin
Kemâ seral bedrü fî dâcin minez zulemi

Ve bette terkâ ilâ en nilte menzileten
Min kâbe kavseyni lem tüdrek ve lem terumi

Ve kaddemetke cemîul enbiyâi bihâ
Ver rusülü takdîme mahdûmin alâ hademi

Ve ente tahterikus seb’at tıbâka bihim
Fî mevkibin künte fîhi sâhıbel alemi

Hattâ izâ lem teda’şe’ven li müstebikin
Mined dünüvvi velâ li müstenimi

Hafadte külle makâmin bil izâfeti iz
Nûdite bir ref’i mislel müfredil alemi

Keymâ tefûzü bir vaslin eyyi müstetirin
Anil uyûni ve sirrin eyye müktetemi

Fehurte külle fihârin ğayra müşterakin
Ve cüzte külle mekâmin ğayra mzüdehami

Ve celle mikdârumâ vullite min rutebin
Ve azze idrâkü mâûlite min niami

Büşrâlenâ ma’şeral İslâmi inne lenâ
Minel ınâyeti ruknen ğayra münhedimi

Lemmâ deallahü dâıynâ li tâatihi
Bi ekramir rusüli künnâ ekramel ümemi

Râat Kulûbel ıdâ enbâü bi’setihî
Ke neb’etin eclefet ğuflen minel ğanemi

Mâ zâle yelkâhüm fî külli mu’terakin
Hattâ hakev bil kanâ lahmen alâ vedami

Veddül firâra fe kâdû yağbitûıne bihî
Eşlâe şâlet meal ıkbâni ver ruhami

Temdıl leyâlî ve lâ yedrûne ıddetehâ
Mâlem tekün min leyâlil eşhuril hurumi

Ke ennemed dînü dayfün halle sâhate hüm
Bi külli karmin ilâ rahmil îdâ karimi

Yecürru bahra hamîsin fevka sâhibatin
Termî bi mevcin minel ebtâli mültetımi

Min külli müntedi bin lillâhi muhtesibin
Yestû bi müste’silin lil küfri mustalimi

Hattâ ğadet milletül İslâmi ve hiye bihim
Min ba’di gurbetihâ mevsûleter rahimi

Mekfûleten ebeden minhüm bi hayri ebin
Ve ba’lin fe lem teytem ve lem teimi

Hümül cibâlü fe sel anhüm müsâdimehüm
Mâzâ raev minhüm fî külli müstademi

Ve sel Huneynen ve sel Bedran ve sel Uhuden
Fusûle hatfin lehüm edhâ minel vehami

El musdıril biydı humran ba’de mâ veradet
Minel ıdâ külle müsveddin minel lememi

Vel kâtibîne bi sümril hattı mâ terâket
Aklâmühüm harfe cismin ğayra mün’acimi

Şâkis silâhı lehüm sîmâ tümeyyizühüm
Vel verdü yemtâzü bis sîmâ mines selemi

Tühdî ileyke riyâhun nasri neşrahüm
Fe tahsebüz zehra , fil ekmâmi külle kemî

Keennehüm fî zuhûril hayli nebtü ruben
Min şiddetil hazmi lâ min şiddetil huzumi

Târet kulûbül ıda min be’sihim ferkan
Femâ teferrake beynel behmi vel bühümi

Ve men tekün bi rasûlillâhi nûsratühû
İn telkahül üsdü fî âcâmihâ tecimi

Ve len terâ min veliyyin ğayra müntesırin
Bihî velâ min adüvvin ğayra münfesimin

Ehalle ümmetehû fî hırzi milletini
Kellysi halle meal eşbâli fî ecemi

Kem ceddelet kelimâtüllahi min cedelin
Fîhi ve kem hassamel burhânu min hasımi

Kefâke bil ılmi fil ümmiyyi mu’cizeten
Fil câhiliyyeti vet te’dîbi fil yütümi

Hademtühû bi medîhin estekıylü bihî
Zünûbe umrin medâ fiş şı’ri vel hıdemi

İz kalledâniye mâ tuhşâ avâkıbühû
Ke ennenî bihimâ hedyün minen neami

Ata’tü ğayyes sıbâ fil hâletyni ve mâ
Hassaltü illâ alel âsâmi ven nedemi

Fe yâ hasârate nefsin fî ticaretihâ
Lem teşterid dîne bid dünyâ velem tesümi

Ve men yebı’âcilen minhü bi âcilihî
Yebin lehül gabnü fî bey’ın ve fî selemi

İn âti zenben fe mâ ahdî bi müntekazın
Minen nebiyyi ve lâ hablî bi mün sarimi

Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyeti
Muhammeden ve hüve evfel halkı biz zimeni

İn lem yekün fî meâdi âhızen bi yedî
Fadlen ve illâ fe kul yâ zelletel kademi

Hâşâhü en yuhrimer râcî me mekârimehû
Ev yercial câru minhü gayra muhterâmi

Ve münzü el zemtü efkâri medâyıhahû
Vecedtühü lî halâsî hayra mültezimi

Ve len yefûtel gınâ minhü yeden teribet
İnnel hayâ yünbitül ezhâre fil ekemi

Ve lem ürid zehrated dünyelletik telafet
Yedâ züheyrin bi mâ esnâ alâ herimi

Yâ ekramel halkı mâ li men elûzü bihî
Sıvâke ınde hulûlil hâdisil amemi

Velen yedika Rasülellâhi cahüke bi
İzil Kerîmü tecellâ bismi müntekımi

Fe in min cûdiked dünya ve Darratehâ
Ve min ulûmike ılmül levhı vel kalemi

Yâ nefsü lâ teknati min zelletin azumet
İnnle kebâire fi ğufrani kel lememi

Lealle rahmete Rabbi hıyne yaksimühâ
Te’ti alâ hasebil ısyâni fil kısemi

Yâ Rabbi vec’al recâi ğayra mün’akisin
Ledeyke vec’al hısâbî ğayra münhazimi

Veltuf bi abdike fid dâreyni inne lehû
Sabran metâ ted’uhü ehvâlü yenhezimi

Ve’zenli subhi salâtin minke dâimetin
Alen Nebiyyi bi münhel in ve münsecimi

Vel âli sahbi sümmet tâbiîne lehüm
Ehlet tükâ ven nükâ vel hılmi vel kerami

Mâ rannehat azâbâtil bâni rıyhu sabâ
Ve etrabel îse hâdil bin neğami

Yâ Rabbi salli ve sellim dâimen Ebedâ
Alâ habîbike hayril halkı küllihimi


 

Kaside-i Bürdenin Türkçe Anlamı

Selem ağaçlarını mı, ordaki dostları mı andın ki birden
Gözbebeğin kanlandı, gözyaşın aktı kırmızı kırmızı..

Yoksa bir yel mi esti Kâzime yönünden;
Yoksa Eden Dağı’nın üstünde, kapkaranlık gecede

Şimşek mi çaktı?..
Gözlerine ne oldu ki, “dur ağlama” desen çoşar ırmak olur;

Ya kalbine ne dersin, “yetiş huzur” dedikçe artar acısı gamı..
Aşk gizli kalır mı kimseden, niçin aldatır kendini insan?

Gönül yanıp dururken, gözden akarken çeşme gibi gözyaşı..
Aşk olmasaydı döker miydin gözyaşını böyle taze toprağa?..

Gözün uykudan kaçar mıydı, andığında Ban Ağacını, Alem Dağını..
Âşık inkar etse ne çıkar, gerçek şahitler var:

Yaşa batık gözler, sararmış yüz, zayıf ten ve göz çukurları…
Aşktan değil de neden bu peki, bir yanağında kırmızı gül;

Bir yanağında sarı gül döküntüsü, izi;
Kızılırmak, Yeşilırmak yatağı..

Evet, yârin hayali gelip beni birden uyandırdı;
Sevgi, zaten gelir gamlarla, mahveder vücut hazlarını..

Aşkım sebebiyle bana dil uzatan, utanır mıydın ki bilseydin,
Yanık aşklarıyla meşhur Özr oymağı gençlerinden daha mazurum, beterim hakçası…

Gizlenir gibi değil ki bu sır, işte sen de öğrendin;
Şimdi, de diyeceğini, kat by derde bir dert de sen..

Zaten yok sonu yok başı..
Öğüdünü esirgemedin sağol benden ama;

Tutamadım onları, çünkü tutuktur zaten sevenin kulakları..
Yaşlı adama, ağarmış saça, utanmadan; “yalan söylüyorsun” dedim..

Nasıl inkâr, itham edilebilir oysa, ağaran saçın beyazlığı?..
Günaha batık nefs, öğüt mü dinler!

Kendi karanlığına gömülmüş ak saç, nasıl ışıtsın bu karanlığı?..
Güzel fiillerle bir şölen hazırlayamadı nefsim;

Misafirse sessiz, ihtişamsız apak çıkageldi, karşılayan bile olmadı..
Bilseydim ki, yok bende bir karşılama gücü bile,

Siyaha boyadığım bir panonun ardına saklardım kendimi ve bu sırrı..
Kim çeker benim nefsimi bu hoyratlık alanından?..

Çılgın atları zaptedip dört döndüren süvariler gibi tıpkı..
Günah işleye işleye günahı bitireyim dersin belki içinden..

Boş hayal! Yemek vücudu arttırır, günah da günahı…
Nefs memedeki çocuktur, vaktinde kesmezsen sütten,

Koca adam olur da, hâlâ emzik ister, arar sütü mamayı..
Nefsine sen hâkim ol! O olmasın sana hâkim;

Çünkü nefs neye hâkim olursa, onu ya öldürür, ya soldurur hâsılı..
Nefs sürüsü bırakırsan yayılır her yöne; görmeli gözetmeli;

Otu çok tatlı gelen yaylalara yaymazlar koyunları..
Nefsin tattırdığı hazzın çoğu semm-i katildir;

Ağuyu altun tasta bal içre sunarlar, bunlar onun suç ortağı..
Açlığın ve tokluğun hilelerinden koru kendini,,

Evet açlığın da.. Çok açlık, tokluktan da zararlı..
Gözünden yaşlar boşalt ki, ne haramlar doldurmuştun vaktiyle..

Ve sığın tövbe gölgelerine, odur en serin hurma altı..
Şeytana ve nefsine uyma! Baş kaldır, isyan et!..

En akla yakınmış gibi gelen sözlerini bile dinleme, deş ve bul püf noktalarını..
Bazan hasım kılığındadır, bazan hısım, bazan hakem,

Düpedüz hilekârdırlar, ne hakemi, ne hasımı, ne hısımı!
Allah’ım sen affet bizi!.. Bizzat söyleyip te tutamadığımız sözlerden..

Ki andırır kısırların nesliyle öğünmesini tıpkı…
Sana “yap!” dedim ama ben yapmadım onu;

Sana “yol işte bu yoldur” dedim ama nefs, beni o yola bırakmadı..
Üstüme borç olan namazı kıldım, orucu tuttum; ama o kadar..

Ölüm, evet ölüm göz önündeyken bir parçacık arttırmadım onları..
Kendime zulmettim, ihmal ettim geceleri ihya sünnetini..

Can verdi gecelere namazla O, öyle ki, şişerdi ayakları..
Boş midesinin üstüne taş kor, derisini büzüp düğümler,

Çekilen karnına kuşak bağlardı; yine azalmazdı açlığa sabrı…
Altundan ulu dağlar nefsine sundular da kendilerini,

Reddetti O, gösterdi onlara gerçek ululuğu ve gerçek altını…
Zühd ve takvasını arttırdı, eksiltmedi o dağlarca zarûret..

Ne denli olsa da yok edemez ihtiyaç, insandaki temizliği, pırıltıyı…
Dünya ne oluyor ki, O ona muhtaç olsun..

Dünya O’na muhtaç ki, onun için değil midir varoluşu, yokluktan çıkışı?..
Bu dünyanın ve öte dünyanın, göze görünür- görünmez yaratıkların,

Acemin, Arabın, bölük bölük bütün insanlığın Hz. Muhammed’dir başı..
Bir eşi yoktur O’nun emir ve nehiy peygamberliğinde;

“Evet” i tam evetti, “hayır” ı tam hayırdı…
Her yönden hücum eden korkunun türlüsünden

Ancak O Sevgili kurtarabilir bizi, O’nun merhameti, O’nun şefaati…
Kim döndüyse sesine, koşup yapıştıysa O’nun eteğine,

Yapışmış oldu kopmaz bir ipe, hiç kopmaz ve tam kurtarıcı…
İçiyle ve dışıyla, ahlak ve yaradılışta üstündür,

öbür peygamberlerden bile;
Hiçbirinin ilmi, keremi O’nu geçemedi, O’nunkine ulaşamadı..

Ve hepsi umar ve bekler, Allah’ın Resûlundan;
Denizinden bir avuç su;

Yağmurundan bir damla su yollamasını..
Dururlar huzurunda hepsi yerli yerinde..

Kimi ilminden bir nokta,
Hikmetinden bir hareke bir kısmı..

Peygamber ruhu alıp peygamber vücudunu,
mükemmel peygamber olunca,

O’nu Sevgili edindi seve seve insan yaratan, insan ören Rabbi..
Üstünlüğünde eşit ve ortak yoktu O’na kimse;

Güzelliğiyse parçalanmaz bölünmez bir bütündü, ne çıkacak,
ne eklenecek bir şey vardı…

Hristiyanların kendilerine gelen Resûl için dediklerini dememek şartıyla,
Öğ öğebildiğin kadar.. Yücelt yüceltebildiğince O Hakk Kahramanını..

Korkmadan istediğin ölçüde şerefi bağla O’na;
İstediğin ölçüde O’nun değerlilik hakkını tanı..

Erginliğine yok son ki, orada durup,
Dil, cesaretini bulsun, O’nu anlatmayı..

Mucizeleri bile gerçeğinin yanında sönük kalır;
Yoksa ismi anılınca çürüyen kemikler bile canlanıp ayağa kalkmalıydı..

Aklın yetişmeyeceği tekliflerle etmedi bizi imtihan;
Bizi sevdiğinden elbet.. Biz de hemen inandık O’na..

En ufak şüphe bize yaklaşmadı..
O’nun gerçeğine ermekte cümle âlem âciz kaldı;

Uzak âciz kaldı, yakın âciz kaldı, acz çepçevre sardı dört yanı..
Güneş küçük sanılır uzaktan bakılınca;

Göz dayanmaz amma, çıplak gözle bakıldı mı..
İnsan nasıl bu yerde anlar O’nun gerçeğini,

Ki rüyada görsen O’nu, sana yeter ömür boyu
Bu mutluluk ve O’nun nurdan bakışları..

İnsanlığın bilip bileceği şu, bilgilerinin sonu şudur ancak;
O insandır ve yaratılmışların en iyisi, en güzeli, en hayırlısı..

Ve Peygamberlerin halka gösterdiği mucizeler,
O’ndandı, O’nun nurundandı, O’nun habercisi, O’nun öncü ışıklarıydı..

Çünkü O erdemlik güneşi, öbür peygamberlerse yıldızlardır,
O yıldızlar ki; Güneşten aldıklarıyla aydınlatırlar karanlıkları..

Gel gör ki, Rabbim O’na neler verdi, nasıl süsledi O’nu..
Ahlâkını güzellikle sardı, müjdeyle, güler yüzlülükle benek benek noktaladı..

Latifliği bir çiçek, dolunay şeref ve değeri..
Cömertliği bir deniz, yardımı zamandır tıpkı..

Tek başına bir yerde, O’nu görsen, heybetinden
Sanırsın arkasında asker, asker,asker.. bir ordu gizli, bir ordu saklı..

O’nun tebessümünden ve konuşmasındandır sanki;
Sedefte saklı inci, İnciler hep sedefte saklı..

O’nun toprağının kokusundan daha güzel var mı koku?
Ne mutlu o kişiye ki koklamış, öpmüş ola o toprağı!

Doğuşu açıklar bize her yönden her açıdan O’nu..
Başlangıcı da iyi O’nun, sonu da..

Hoştur doğuşu ve batışı..
O doğum günü ki, iyi farkına vardı İran, indiğinin

Kendisi için korku, kendisi için ceza, kendisine cehennem âzabı..
Göçtü, darmadağın oldu Kisra’nın saray duvarları o gece..

Devleti de, bu duvardan başlayarak yarıldı, çatladı ve dağıldı..
Son nefesini verdi, korkudan mecûsi meş’alesi..

Ve Yahudi nehri, bilinmeyen bir yere alıp gitti,
Dert yuvası başını..

Ve sapık Save halkı, her günkü gibi
Su aldıkları göle gittiklerinde;

Bu da nesi?.. Kurumuş kül olmuş!
Döndüler elleri boş,

Kızgın kudurmuş ve çatlamış dudakları..
Sanki doğmuştu ateşte su,suda ateş duygusu!..

Tabiat, o gün yoldan çıkmışları, tabiatından çıkararak karşıladı..
Sanki, çarpıkların ateşi sıkıldı terledi de sulanıp söndü üzüntüden;

Sularıysa hüzünlerinden ateş gibi kızdı, buharlaştı..
Cinler çığlık atarlar, Nurlar, saçarlarken havaî fişeklerini

Hak böyle tantanayla çıkıyordu ortaya, Hakk’ın sesi ve ihtişâmı..
Kör oldular, sağır oldular, felç oldular, muştuları duymadılar,

Haberleri almadılar; görmediler korkutuş yıldırımlarını..
“Bundan sonra o eğri dinimiz belini doğrultup ayağa kalkamaz”

Dediler, haberini verdiler kâhinleri, ozanları..
Gökte yıldızların aktığı görülürdü

Ve aynı anda yerde putların devrildiği, yıkıldığı..
Ve vahy yolundan çekilip gitti bozgun

Şeytanların şahı; bozgun askeri yerinde kala kaldı..
Nasıl ki, Ebrehe’nin ordusu dağılmıştı;

İki avuçtan atılanla bir ordu kör olmuş, yere saplanmıştı..
Allah dedikten sonra o taşların atılışı

Rabbine yalvarır yalvarmaz balığın karnından atılanın çıkışını andırmıştı..
Yemin ederim ikiye bölünen aya,

O’nun kalbiyle ilgili aya..And içerim aya karşı!..
Ve o hayrı, keremi içine alan mağaraya..

And içerim ki, Kafirlerin gözleri içerdeki Işıktan kör oldu bakamadı..
And içerim ki, Muhbir-i Sadık mağaradaydı ve Sıddık mağaradaydı..

Görmediler ve sandılar ki, orda, kimsecikler yoktu ve olamazdı..
Ne bilsinler ki, örümcek O’nun için örmüş ağını..

Güvercin, O’nun için yuva yapmış, yumurta bırakmış uçup durmaktaydı..
Allah isterse bir güvercin, bir örümcek ağıyla da korur,

Kat kat zırhı ve yüksek kaleleri aratmaz,
onlardan müstağni kılar insanı..

Ve bir örnek daha:
Çağırınca Peygamber, Ağaçlar geldi, eğildi huzurunda;

Dallarıyla, kökleriyle yürüdüler; Çünkü yok ayakları..
Çizgiler çekerek yol ortasına, yazılar yazarak

Güzel yazılar yazarak; dalları budakları…
O bulut gibi ki, O nereye giderse üstünde o da oraya gider,

O’na, gün ortasında yakan güneşe karşı gölge yapardı..
Dünyanın sıkıntısı binince boğazıma

Hemen sarılır, sığınırım O’na..
O hemen kurtarır bu zavallıyı..

İki dünyaya ait hiçbir şey yok ki, o hayır saçan elden
İstemiş olayım da almamış olayım, olmadı..

Aklın ermeyince hemen inkâra kalkma rüya vahiylerini;
Belki gözleri uyurdu O’nun ama, kalbi uyumazdı..

Nübüvvetiyle O gerçeğin doruğuna çıkmıştı
Nasıl inkâr olunabilir erginlerin rüya durumları..

Allah’ın alanı bu. Ne vahiy çalışmakla olur
Ve ne de bir suçtur Peygamberin gâibi çizip anlatışı..

Bir dokunmakla nice hastayı iyi etti eli
Nice çılgınlık zincirini kırıp mahkûmlarını kurtardı..

Kara kıtlık yılları oldu, O’nun duasıyla canlı ve ak
Sanki gecenin oratasında ansızın bir dolunay çıktı..

Bulut akıttı durdu suyu öylesine ki, o kurak vâdilerde;
Oldu her sel bir arim seli, her ırmak bir deniz ırmağı..

Bırak konuşayım, anlatayım o mûcizeleri:
Geceleri dağlarda yakılan şölen ateşleri gibidir âşikârlıkları..

İnciyi işlersen değerlenir şüphesiz;
Ama işlemesen de inci incidir; incilikte farksızdır işlenmişi, hamı..

Ama nasıl uzanabilir hayali övüşün o yüceliklere
Ki orda hüküm sürer o davranış ve ahlâkın hârikalar mantığı..

Biri Kur’an Âyetleri: Haktır, Allah’tan gelmedir,
Ezelî ve ebedîdir, sonradandır, fakat yoktur öncesi başı..

Zamanla kayıtlı değil getirdiği kutsal haber
Son saatten, Addan, İremden haber…

Odur mutlak haberlerin saltanatı..
Devam edip gidiyor O’nun hükmü. Üstündür

Öbür peygamber mûcizelerine ki, tesirleri ve hükümleri ebedî olmadı..
Öyle muhkemdir ki, hamlede yıkar inkârı ve şüpheyi

Tartışma kabul etmez; hâkime hakeme yok ihtiyacı..
Kimse karşı çıkamadı O’na. Yeltenmediler değil ama.

Düşmanı, en düşmanı bile O’na sığınmakta buldu var olmayı..
Belâgatı, düşmanının davasını uzaklara fırlatır:

Kötü niyetlinin elini hareminden ırakta tutmaktır zaten yiğide yaraşanı..
Kemmiyette anlamlar deniz dalgalarından büyük;

Keyfiyetse, güzellikte ve değerde cevahirden üstün ve san’atlı..
Madem okuyunca gözün, gönlün nur doldu, aydınlandı;

Zafer buldun her vakit. Öyleyse bu sağlam ipe iyi yapış, sarıl sıkı..
Okuyuşun, korkusundansa alev alev yanan cehennem ateşinin

İtfaiyesi budur yalnız ateşin: Yanık yürekle çağırmaktır tek şartı..
Sanki O şöyle bir pınar: Yüzü simsiyah olan

Gelip bir yıkanmakla bembeyaz olur; budur nur pınarı..
Ve O, adalette sırat gibi kıldan ince; hak ve eşitlikte de,

Hassas ve ayarlı mizan gibi, insanlar ve kâinatlar arası..
Bakma bilmezlikten gelişlerine, inkarlarına yüreği karaların

Onlar öyle bilir, öyle anlarlar ki… Ama ya kıskançlıkları?..
Eh! Öyleyse kalksın ağrıyan göz inkâr etsin, göremiyor ya,

Güneşi, gün ışığını; yaralı ağız da, alamadığından suyu, suyun lezzetini, tadını..
Çölde hızlı hızlı giden yoksullar; develeri

İz bırakarak giden dilek sahipleri görürsün. Yön tektir; O Hayr kaynağının evi alanı..
Sen ey, anlayanlar için, bizzat varoluşunla ne büyük işaret ve mûcize,

Nimetin kadrini bilenler için ne büyük nimetsin, ne büyük Hakk armağanı..
Ne hesabı mümkün, ne kitabı harikalarının

Ve yine de usanmaz insan bir bir anmaktan onları..
Kalktın bir gece, kutsal bir yerden kutsal bir yere gittin,

Kapkaranlık gecelerde dolunay nasıl ilerlerse
Alımlı alımlı..

Çıktın, boyuna çıktın.. Yükseldin Kâbe Kavseyne kadar,
Ki, daha önce ne kimse çıkmıştı oralara,

Ne de hayal ve ümit etmişti; bırak çıkmayı..
Seni öne geçirdi her yerde peygamberler, resuller,

Seni öne geçirip arkada durdular kendileri, hizmet geleneği icabı..
Delip yedi kat göğü geçip gittin Sen o üstün insanlarla alay alay;

Başlarında Sendin, başlarında sallanan sancak Senin sancağındı..
Öyle çıktın, yükseldin ki, yarışanlar kaldı yarı yolda;

Yakınlıkta ilerisi, daha ötesi kalmadı..
Bütün makamlar geride kaldı Makamından

Çağrıldığın o an, Tektin artık nasıl tekse; gök ve kale sancakları…
Devşirmek için yemişlerini gözlerden saklı

Bir buluşmanın ve gizliden gizli sırrı..
Topladın öğülesi gök çiçekleri, üstünlükleri tek başına;

Aştın bütün menzilleri yalnız, ıssız kalabalıksız, hızlı hızlı..
Tayin edildiğin iş nice ulu;

İdrakse ne kutlu sana mahsus nimetler alanını..
Günler geçer, geceler geçerdi; gün ne, gece ne bilmezlerdi

Ancak haram ayı geceleri yaparlardı uyku bayramı..
Yüzen atlar denizinin üstünden akar asker denizi,

Atlar dalga dalga deniz ileri, çoşkun kahramanları..
Onlar ki, koşar Allah’a doğru, yaşar Allah için;

Mahveder, kökünden söküp atar küfrü, şimşekten kılıçları..
Ne mutlu sana bana Ulu İslam Milleti, şuurların örgüsü;

Bize Yaratan verdi o sağlam, o yıkılmaz yapıyı..
Allah, bizi kendisine çağıranı, çağırınca kendisine,

O Peygamberlerin oldu, bizse ümmetlerin başı..
Bir arslanın nasıl ürkerse koyunlar sesinden, heybetinden,

Öyle perişan etti. O’nun çıkış haberi, inkar yobazlarını..
Peygamber terketmedi savaş alanını; düşman,

Çevrilinceye dek göğdelere, kasap çengellerine asılı..
Düşmanların gözü hep kaçışta olurdu savaşlarda;

Kol ve bacakları kıskanırlardı, kargaların kapıp kaçtığı..
Onlarla kurtuldu yalnızlıktan İslam Milleti, Dini;

Sanki yadellerden döndü, yurdunu buldu, sıla yaptı..
Allah, ordusuyla koruyacak, varlık var oldukça O’nu;

O, dul ve yetim, babasız ve sahipsiz olmadı..
Her biri bir dağdır savaşta, onlara çarpan, onlarla çarpışanlara

“Savaş meydanında ne gördün?” diye sor, düşmanlarına sor onları..
Bedire sor, Huneyne sor, Uhuda sor.. Sor bütün savaş alanlarına;

Kesin sonuç alışta, zaferde onlar mı üstündü,
yoksa kendi işinde veba mı?..

Kıpkırmızı çıkaranlardır kapkara vücutlara sokup
Yıldırımdan da çabuk, bunlar ak çelik kılıçları..

Onlar sanki kâtip, süngüler de kalemleriydi
Ve vücutlarda bir tek harfi bile noktasız bırakmazlardı..

Silahla donanmışlardır ve yüzlerinden tanınırlar
Seçilirken ilk bakışta nasıl hemen seçilirse ağaçlar içinde gül ağacı..

Her biri silahları içinde saksı içindeki gonca gibi;
Zafer rüzgarları sana armağan eder kokularını…

Dağlarda fışkıran çamlar gibi birden zuhur ederler atlar üstünde;
Kolanların ilmeklerin sıkılığı değil dimdik tutan onları, yüreklerin, bileklerin sağlamlığı..

Kalpleri, dudakları uçukladı korkudan düşmanların
Ayıramaz oldular kahramanı koyundan, kardan karanlığı,
kargadan kartalı..

Onlara bir ormanda rastlayan aslan bile uslanırdı,
Çünkü beraberlerindeydi Peygamberin zaferi ve duası..

Yok dostundan tek kişi yardımını görmesin,
Düşmanından tek kişi yemesin tokadını..

Dinin kanatlarını gerdi ümmet üstüne;
Gözlerden saklar orman aslan yuvalarını..

Ne felsefe, ne mantık durup dayanabildi,
Kur’an’ın karşısında. Fikir gecelerini ışıttı aydınlığı..

Yeter sana peygamber mucizesi, okumamışken bilgisi;
O “cahiliyet” çağında, öksüzlük de üste, terbiye ve ahlâkı..

O’nu öğer öğerim, yorulmam ve usanmam. Affa sebep umarım;
Şairlikle, devlet memurluğuyla geçen ömrün bütün suçlarını..

Boyna bir boyunduruk bunlar: Korkulu son hazırlar.
Sürüklediler beni; sanki ben kurbanlık bir deve, onlar ipi halkası..

Ah! Çocukluk etmişim; harcamışım kendimi bir ömür boyu:
Bir ömür boyu, toplamış, devşirmişim suç ve pişmanlıkları..

Bir de düşün nefsimin ticaret zararını,
Bir an duraklamadan din satıp alan dünyayı..

Ismarlama yerine hazır eşya düşkünü;
Parayı peşin alıp yiyen, malı boyuna borçlanan imalatçı..

Gerçi günah işliyorum ama dönmüş değilim O’na verdiğim sözden,
Kopar cinsinden değil gönlümün bağı..

Söz vermiştir kurtaracaktır, adıyla çağrılanı..
Ve beni O’nun adıyla çağırırlar..

Ve insanlık içinde kim olabilir, O’ndan çok sözünde duranı..
Yarın hesap gününde tutmazsa O elimden:

Sen benim için de: Vay sana!
Hey sonsuz kayan adam, uçurumlar kurbanı..

Haşa! O, mahrum etmez yardımından isteyeni;
Koğmaz konu komşuyu, soğuk karşılamaz kendine sığınanı..

Düşüncemi, şiirimi O’nu öğme yoluna koyduğum günden beri,
O oldu benim için koruyucular koruyucusu, kurtarıcılar kurtarıcısı..

Lütfunu esirgemez en dar elden bile O.
Çünkü: Yağmur ihmal etmez çiçeklerle süslemekte

su tutmaz yalçın dağ uçlarını..
Gözüm yok, bu dünyanın parasında pulunda, zerresinde.Bu türlü zehirleri..

İki avucunu açıp toplar ancak, Herem’in öğücüsü şair Züheyr takımı.
Ey insanların en iyisi!. En üstünü! Yalnız sana sığınılır,

Herkes için geçerli, kimsenin kurtulamadığı vakit kapıyı çaldı mı..
Allah’ın Resûlü, beni de bürümeye, örtmeğe yeter kurtaran örtün..

Göründüğü o gün, öç alan adıyla Yaratıcı..
Bu dünya ve öte dünya, senin bağış bolluğundan örnekler;

Levh ve kalem bilgisinin bilgindedir kaynağı..
Nefsim! Düşme umutsuzluğa büyük günah işlemişlik yüzünden..

Mutlak bağışlayan yanında, değil büyüğü küçüğünden farklı..
Nefsim! Düşme umutsuzluğa büyük günah işlemişlik yüzünden..

Mutlak bağışlayan yanında, değil büyüğü küçüğünden farklı..
Günahların büyüklüğüne göre gelir, o ne kadar büyükse o daha da büyük olur,

Umulur ki, dağıtılırken kullara Yaratanın acıyışı..
Rabbim! Yalvarışlarımı döndürüp çevirme bana geri;

Rahmetinden elverir bir rakam eklemeden, kapama hesabımı.
Rabbim! Bu kuluna yardım et, bu dünya ve öte dünyada.

Korkulu olaylar ve durumlarda yok bir parçacık olsun dayanıklığı..
Rabbim! İzin ver çözülsün ebedî salavat bulutları bir kez daha..

Boşansın Resûl üstüne sel sel, sicim sicim “Selam! Selam” yağmurları..
Ailesi üstüne, arkadaşları ve bağlıları üstüne bir kez daha.

Yaşasın bir kez daha, o sana en yakın, eli açık, gönlü ipekten yumuşak, içleri pırıl pırıl yolunun uluları..

Ban ağacının yaprağını, göğdesini titrettikçe tiril tiril Bad-ı Sâba,
Kızgın çöllerde ürpettiği sürece develeri devecinin şarkıları..

Çeviri : Sezai Karakoç


 

Kasîde-i Bürde, faydaları, hastalara okunan beyitler ve okuma usûlü

Âbidin Paşa rahmetullahi aleyh (d. 1843, Preveze- v. 1906), Osmanlı Devleti’nin son döneminde hizmet vermiş bir devlet adamı, âlim ve yazardır. Onun kaleme aldığı Kasîde-i Bürde Şerhi’nde belirttiğine göre, bu beyitler çeşitli maksatlarla okunur ki, bunlar maddeler halinde şöyle sıralanmıştır:

1- Son nefeste iman ile vefat etmek için her Cuma gecesi okunur.

2- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini rüyâ’da görmek için her Cuma ve Pazartesi geceleri Kasîde-i Bürde okunur. Bu şekilde hatm-i kebiri olan yüz bir (101) kere okuyan kişi, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini rüyasında görür.

3- Uzun ve huzurlu ömür için okunur.

4- Rızık genişliği için günde on beş kere bir hafta boyunca okunur.

5- İstihare için yatsıdan sonra okunur.

6- Herhangi bir niyetle yatsıdan sonra üç kere okunursa; niyet ettiği şeyi rüyasında görür.

7- Makam, mevki ve rütbe için kırk bir gece üst üste okunur.

8- Stres ve sıkıntılar için her Cuma gecesi okunmalıdır.

9- Hastalıklardan Şifa için (en az) yedi kere okunmalıdır. Son münacât kısmı ise felçli hastalar üzerine yedi gün süreyle okunup Cenâb-ı Hakk’tan şifa niyaz edilir.

10- Bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için kırk bir kere okunur.

11- Yüksek zekâ ve iyi bir hâfızaya sahip olmak için (Nisan yağmuru suyu, zemzem suyu veya herhangi bir su üzerine) üç defa okunur ve aç karna o sudan içilir.

12- Ticarette kâr etmek için bir hafta boyunca kırk bir kere okunmalıdır.

13- Cinlerin şerrinden korunmak için okunur.

14- Kendisine cin musallat olmuş kişinin üzerine okunur.

15- Deniz felaketlerinin olduğu zaman en az bir defa okunmalıdır.

16- Karada belâ, musibet, felaket ve kazalar olduğu zaman okunmalıdır.

17- Deprem anlarında okunur.

18- Mal ve mülkün muhafazası için okunur.

19- Mal ve mülkü tehlikelerden korumak için Cuma geceleri okunmalıdır.

20- İnsanlar arasında sevginin yerleşmesi için okunur.

21- Yolculukta sağ salim dönmek için okunur. Ve Maddi ve manevi bütün dertler için okunur.

Hangi beyit / beyitler ne maksatla okunur

 • 1, 2, 3, numaralı beyitler kekemeliğin gitmesine vesiledir.
 • 4, 5, 6. beyit stres ve bunalıma şifa için vesiledir. Hâcet için okunur.
 • 9, 10, 11, zalim birine hakkı söylemek (ve tesirli olması) içindir.
 • 13, 14, 15. beyitler tevbe etmeye yardımcıdır.
 • 15, 16 ve 17. beyitlerin kötülüğü yok etmeye faydası vardır.
 • 24 ve 25. beyitler nefis ve şeytana galip gelmek için okunur.
 • 34’den 46. beyite kadar olan beyitleri savaşa giden kişi üzerinde taşırsa çok faydasını görür.
 • 69, 70 ve 71. beyitler düşmandan korunmak içindir.
 • 82 ve 83. beyitler zihin açıklığı içindir.
 • 84 ve 85. beyitler cinleri kovmak içindir.
 • 86, 87 ve 88. beyitler tarla ve bahçelerin bereketi için okunur.
 • 89 ve 90. beyitler güzel konuşmak içindir.
 • 108. beyit bağlı erkeği çözmek içindir.
 • 105. beyitten 115. beyite kadar olanlar zalimlere karşı okunur.
 • 116. beyitten 126. beyite kadar olan beyitler yolcuğun rahat geçmesi içindir.
 • 127. beyitten 134. beyite kadar olan beyitler hırsızdan korunmak içindir.
 • 140’tan 147’ye kadar olan beyitler, hastalıklardan şifa bulmak içindir.
 • 149, 150 ve 151. beyitler akrep ve yılan gibi zehirli hayvanlara karşı tesirlidir.
 • 152’den 163’e kadar olan beyitlerin ölü üzerinde çok faydaları vardır.
 • Bu beyitler hangi maksatla okunursa okunsun salavât-ı şerife ile birlikte ve en az 10 veya 20 kere okunmalıdır.

Kasîde-i Bürde’nin 36. beyitine ait bir havâs

Kasîde-i Bürde” beyitlerinin 36’ncısı olan “Hüve’l-Habîbü’l-lezî…” beyti, aşağıda anlatılan usûle göre okunduğunda, meşrû her dilek için çok tecrübe edilmiş esrarlı bir duadır.

Bir kimse Allah rızası için abdest alıp iki rek’at namaz kıldıktan sonra, Kıble’ye müteveccihen oturup 1001  kere zikri geçen beyti okur ve her 100’üncünün başında bir defa da;

Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ / Alâ Habîbbike hayri’l-halqı küllihimi” derse, Rasûlullah Efendimizi (s.a.v.) rüyasında göreceği, Kasîde-i Bürde şerhlerinde ve havâssa dair eserlerde nakledilmektedir.

Başka istekler-dilekler için de aynı usûl tatbik edilebilir ve 1001 kere okumanın sonunda kişi, dileğini Allahu Teâla’ya  arz ederse isteği geri çevrilmez, denilmektedir. Rasûl-i Zîşân ve Nebiyy-i Muhterem (s.a.v.) Efendimiz hatırına istenen şeyleri Cenab-ı Hakk’ın reddetmeyeceği muhakkaktır. Yeter ki dilek / dilekler meşrû olsun, tazarru ve niyaz da kalpten ve inanarak samimi yapılsın. [Mücerreptir. 1968 yılının yaz aylarında İzmir / Balçova’da tekâmül altında okurken, medrese menşeli merhum dedemden de dinlemiş ve tecrübe etmiştim bu usûlü. H.E.]

***

Hastalıktan şifa bulma

Kasîde-i Bürde’de, 140. beyitten 147. beyite kadar olan kısım hastalıklardan şifa bulmak için okunur. O beyitler şunlardır:

 1. “Hademtühû bi-medîhin estekıylü bihî
  Zünûbe umrin mezâ fi’ş-şi’ri ve’l-hıdemi
 2. İz-kalledâniye mâ-tuhşâ avâkıbühû
  Ke-ennenî bihimâ hedyün mine’n-neami
 3. Eta’tü ğayye’s-sıbâ fi’l-hâleteyni ve mâ
  Hassaltü illâ ale’l-âsâmi ve’n-nedemi
 4. Fe-yâ hasârate nefsin fî-ticaretihâ
  Lem teşteri’d-dîne bi’d-dünyâ velem tesümi
 5. Ve men yebi’ êcilen minhü bi-âcilihî
  Yebin lehü’l-ğabnü fî-bey’in ve fî-selemi
 6. İn êti zenben fe-mâ ahdî bi-müntekızın
  Mine’n-nebiyyi ve lâ-hablî bi-münsarimi
 7. Fe-inne lî zimmeten minhü bi-tesmiyetî
  Muhammeden vehve evfe’l-halkı bi’z-zimemi
 8. İn-lem yekün fî-meâdi âhızen bi-yedî
  Fadlen ve illâ fe-kul yâ zellete’l-kademi

Beyitlerin Türkçe meali:

 1. Bu medhimle (kasidemle) Fahr-i Kâinat’a(s.a.v.)hizmet eyledim. Bu hizmetimle, şiir ve dünya işleriyle geçen hayatım boyunca işlediğim günahlardan af dilerim.
 2. Çünkü şiirlerim ve amellerim, boynuma, neticesi çok kötü öyle bir halka taktılar ki, sanki ben kurbanlık bir koyun gibiyim.
 3. Her iki halde de, (gerek şiirde ve gerekse diğer işlerde) çocuklar gibi kötülüğe meylettim. Elime günah ve pişmanlıktan başka bir şey geçmedi.
 4. Yazık! Nefsimin ticaretindeki zarar ve ziyana… Çünkü nefsim, dünya zevkini verip, din saadetini almadı. Böyle bir şeyi istemedi bile…
 5. Kim ahireti dünya ile değiştirirse, yaptığı satış ve selem’de zarar etmiş olur.
 6. Ben günah işlesem de, Nebî sallallahu aleyhi vesellemile olan ahdim bozulmaz, sağlam ipim kopmaz.
 7. İsmim Muhammed olduğu için, Peygamber’den(s.a.v.) hususî bir ahdim daha var. Zira Rasûlullah (s.a.v.), sözüne en çok bağlı olandır.
 8. Eğer Rasûlullah (s.a.v.)ahirette, fazl u keremiyle elimden tutmazsa, sen o zaman, ‘Ey ayağı kaymış bî-çâre, vay senin hâline!’ de.

Hasta üzerine okuma usûlü

1- Abdestli olmak

2- Kıble’ye dönmek

3- Doğru okumak [Bunun için Arapça aslından okumalıdır. Kitap olarak elinizde mevcut değilse şayet, bu beyitler (140-147), aşağıda vereceğimiz linkteki kitabın 97-101’inci sayfaları arasındadır, buradan çıkış alınıp veya yazılarak okunabilir. 

Link: kasideiburde

4- Hastalara okumak için ehlinden icâzet almış olmak(*). Her beyitten sonra şu salavâtı tekrar okumak:

“Mevlâ’ye salli ve sellim dâimen ebedâ

 Alâ Habîbike hayri’l-halkı küllihimi…”

Hastalıklardan Şifa için (en az) yedi kere okunmalıdır. Her tertip okumanın sonunda, “Yâ Şâfî Huu” diye hastaya nefes etmeli / üflemeli… Gerekirse daha fazla okunabilir.

Dipnot

(*) Hazret-i Üstâzımız (k.s.) “Evlatlarımız her hâcette salahiyetlidir” [Ali Erol, Hatıratım, s. 57] buyurmuşlardır. Binaenaleyh usûlünce okuyabilen İmam-ı Rabbani evlatları / her kardeşimiz icâzetli sayılırlar.

 


Kaside-i Bürde ‘nin Faziletleri (Kaside içerisinde yer verilmiştir)

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHÎM

Elhamdü lillahi münşil halki min ademin

Sümmessalatü alel muhtari fil kidemi

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

Birinci Bölüm: Allah’ın Rasülü’ne (SAV) Aşık Olma Hususunda

1- Emin tezekküri cîrânin bi zî selemi

Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demi’’

1- Ey benim dertli gönlüm ;

Selem ağaçlarının süslediği vadideki komşuları hatırladığın için mi , gözlerinin ak ve karasından akan yaşı kan ile karıştırmaktasın’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

( Ayrıca, bu üç beyit geyik derisinden bir tirşe üzerine yazılır ve öğrenim ve ezberleme güçlüğü çeken bir kimsenin sağ kolunun pazusuna bağlanırsa, Allah’ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde zekası gelişir ve öğrendiğini bir daha asla unutmaz Bu husus da ayrıca tecrübe edilmiştir Bir kimse Kaside-i Bürde’yi şartlarına uygun yerine getirerek Cuma geceleri akşam ve yatsı ezanları arasında okursa biiznillah iman selameti ve dünya ve ahiret mutluluğu ile şereflenir Bu husus da güvenilir şarihlerce nakledilmiştir)

2- ‘’Em hebbetir rîhu min tilkâi kazımetin

Ve evmedal berku fiz zâlmai min idami ‘’

2-‘’Yahut Medine tarafından (Allah Rasulü’nün tatlı kokusunu getirip sana koklatan)bir rüzgar estiği için mi? (Böyle Allah Rasulü (sav)’ nün aşkı ve muhabbeti ile kendinden geçmiş olarak , kanlı yaşını tutamadan ağlıyorsun ) Yoksa Allah Rasulü’ nün çoğu zaman vakitlerini geçirdiği Medine yakınındaki Izam dağından karanlık gecede çakan şimşek mi çakıp, Nübüvvet Nuru seni mestetti de böyle ağlamana sebep oldu ? ’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

3- ‘’ Fe mâ li ayneke in kultekfüfâ hemetâ

Ve mâ li kalbike in kultestefik yehimi ’’

3-‘’(Ey gönül),iki gözüne ne olduki;onlara “kendinizi tutun ağlamayın” dedikçe o iki göz daha çok kanlı yaş akıtıyorlar? Ve kalbine de ne oldu ki ; “sakin ol, kendine gel” desen de o aldırmayıp ölçüsüz sevgisi, hayranlığı ve delicesine aşk ve muhabbeti artıyor?’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

4- ‘’E yahsebüs sabbüennel hubbe münketimün

Mâ beyne münsecimin minhü ve mudtarimi’’

4-‘’Aşk ve muhabetten dolayı ağlayıp gözyaşı döken aşık, muhabbetin ondan akan gözyaşı ve muhabbetten tutuşup alevlenen kalp arasında gizli kalacağını mı zanneder?’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

5- ‘’Levlel hevâ lem türik dem’an alâ talelin

Ve lâ erıgte li zikril bâni vel alemi’’

5-‘’(Ey alemlerin sultanına aşık olan gönül! ) Niçin beyhude aşkını inkarda ısrar ediyorsun? Eğer sende aşk ve muhabbet olmasaydı aşk ve muhabbet sebebiyle

harabeye dönmüş yüzün ve vücudun üzerinde kanlı yaş dökmezdin Ban denilen latif ağacı ve alem denilen Nur dağını hatırlayarak uykunu da terketmezdin’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

6- ‘’Fe keyfe tünkirü hubben ba’de mâ şehidet

Bihî aleyke udûlüd dem’ı ves sekami ’’

6-‘’(Ey gönül) aşk ve muhabbeti nasıl inkar edebilirsin? (Görmüyor musun?) gözyaşın ve aşk hastalığın gibi iki adil şahit aleyhinde şahitlik etmekteler’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

7- ‘’Ve esbetel vecdü hattay abratin vedanen

Mislel behâri alâ haddeyke ve’l- anemi ’’

7-‘’Gönlünde yanmakta olan aşk ateşi iki yanağının üzerinde biri kırmızı gül misali çizgiler çekmiş aşkını isbat etmektedir Kırımızı gül, kanlı gözyaşının, sarı gül

içinde yanan aşk ateşinin işaretleridir Ey gönül! Yanağında böyle şahitlerin varken sen

aşkını nasıl inkar edeceksin ’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

8- ‘’Neam serâ tayfü men ehvâ fe errakanî

Vel hubbü ya’terizul lezzâti bil elemi ”

8-‘’Evet artık inkar etmem mümkün olmadığı için itiraf ediyorum ki ; aşk ve muhabbeti gönlümde yerleşen Allah Rasulü (sav)’nün hayali bana gece geldi ve beni

uykusuz bıraktı Çünkü muhabbet dünya lezzetlerini elemle defedip yok eder ‘’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

(Yine belirtildiği üzere bu kasidenin beş numaralı beyti islam harfleri ile ve birbirlerine bitiştirilmeden tek tek bir elma üzerine yazılır Ve bu elma herhangi bir sebeple veya sebepsiz olarak bunalım içerisinde kıvranan bir kimseye yedirilirse o kimse Allah’ın

yardımı ile ve bu beytin ruhaniyeti hürmetine içine düştüğü bunalımdan kurtulur ve huzura kavuşur )

9- “ Yâ lâimî fil hevel uzriyyi ma’ziraten

Minnî ileyke velev ensafte lem telümi ‘’

9-‘’Ey Uzre kabilesinin aşkına benzerMuhabbete mübtela olduğum için beni levm edip kınayan kimse tarafımdan sana bir özür beyan edeyim ki; eğer insaf etseydin(buhaklı özürümün karşısında) beni ayıplamaz ve kınamazdın’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

10- ‘’Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin

Anil vüşâti ve lâ dâî bi müntahisimi ‘’

10- ‘’Artık halim sana ulaştı, durumumu biliyorsun, sırrım hasedçi ve gammaz kişilerden gizli olmadığı gibi derdim de kesilmiş olmayıp sonsuzdur’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

11- ‘’Mahadtenin nusha lâkin lestü esmauhû

İnnel muhibbe ani’l uzzâli fî samemi ‘’

11- ‘’Ey aşk hususunda beni ayıplayan kimse, gerçi sen bana doğru ve samimi nasihatta bulundun fakat ben aşk ve muhabbet neşesiyle sarhoş olduğum için o nasihatı kabul etmedim, işitmedimde söylenenleri Çünkü aşk kendisini ta’n edenlerinde, nasihatte bulunanlarında sözlerini işitmez’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

12- ‘’İnnitte hemtü nasîhaş şeybi fî azelî

Veşşeybü eba’dü fî nushin anit tühemi’’

12- ‘’ Ey bana nasihatta bulunan nasihatını kabul etmeyişimden dolayı bana darılmadaha önce saçımın aklığının hal dili ile beni ayıplayan nasihatınıda töhmet sayıp kabul etmedim Halbuki ihtiyarlık nasihat hususunda töhmetten en uzak kalan sadık bir uyarıcıdır’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

(Hatalarından dolayı tevbe etmek istediği halde bazı zaaflarını bırakamayan kimse onikinci beyit olan yukarıdaki beyitten itibaren yirmibeşinci beyite kadarki on dört beyti Cuma günü Cuma namazından sonra bir cam kabın üzerine yazar veya yazdırır ve bu kabın içerisi gül suyu katılmış su ile doldurulup bu su aynı gün yatsı namazının vaktine kadar günah zaafı olan kimseye içirilirse kendisine inşaallah zaafına karşı koyma ve ondan tevbe etme cesareti gelir O kimsenin suyu içtiği günü bol ibadet zikir ve tevbe ile geçirmesi tavsiye edilir)

İkinci Bölüm : Nefsin İsteklerinden Men Edilmesi

13- ‘’Fe inne emmârati bis sûi metteazat

Min cehlihâ bi nezîriş şeybi vel herami’’

13-‘’Gerçektende her zaman fenalık ve günah emreden nefsim koyu bir cahil olması nedeni ile ölümün yaklaştığını hatırlatan saç ağarması ve ihtiyarlığın

korkutmasındanda nasihat alıp uyanmamış ve kendine gelememiştir’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

14- ‘’Ve lâeaddet minel fî lil cemîli kırâ

Dayfin elemme bi re`sî ğayra muhteşemi”

14- ‘’Her zaman kötülük emreden benim nefsim tevbe ve salih amel benzeri ölüm misafirinin yemeği durumundaki güzel hazırlık işinden hiçbir şey yapmadı O misafirde çekinmeyerek ansızın kendisine tazim göstermeme fırsat vermeden gelip başıma

kondu’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

15- ‘’Lev küntü a’lemü ennî mâu vakkıruhû

Ketemtü sırran bedâlî minhü bil ketimi ’’

15-‘’Eğer ben nefsimin beni yeneceğini ve ihtiyarlıkta gelen misafirimi ağırlayamayacağımı bilseydim beni eleveren ak saçlılık ve ihtiyarlık sırlarımı keten denilen boya ile kapatır gizlerdim’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

16- ‘’Men lî bi raddi cimâhin min ğâvayeti hâ,

Kemâ yüraddü cimâhül hayli bil lücümi”

16-‘’Binicisini kendi istediği şekilde sevkeden azgın ve başıgemlenemeyen at gibi olan nefsi emmaremin azgın atların dizgin ve gemlerle döndürüldüğü gibi başına buyruk istediği gibi ve istediği tarafa giden nefis atımı salih ameller ve iyi huylar tarafına döndürmeyi benim için kim garanti edebilir’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

17- ‘’Felâ terum bil meâsi kesre şehvetihâ,

İnnet taâme yukavvî şehveten nehimi”

17- “Nefsi emmare ve onun isteklerinin günah ve kusurlara devam ederek (doyurulup) kırılacağını ve yok olacağını umma , çünkü yemek obur ve aç gözlülerin isteklerini çoğaltır ve kuvvetlendirir (Günaha devam etmekte aynen bunun gibidir Günaha devam ettikçe nefsin ve şehvetin günah işleme isteğini kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramaz”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

18- “Ven nefsü ket tıfli in tühmilhü şebbe alâ

Hubbir radâi ve in teftımhü yenfetımi”

18- “Nefis ilk baştan süt emen çocuk gibidir Onun kendi haline bırakırsan süt emme isteği ve sevgisi gençleşip tazelenir Onu sütten kesip alıştırırsan o da emmeyi bırakıp kesilmiş olur”

 Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

19- “ Fasrıf hevâha ve hâzir en tüvelli yehû

İnnel hevâ mâ tüvellâ yusım ev yusmi”

19-“Ey nefsini terbiye etmek istek ve kararında olan kimse! Onu isteklerinden vazgeçir ve sana hükmetmesinden sakın Çünkü, nefsin istekleri neyi hedefler ve hakim olursa onu ya helak veya rezil ve rüsvay eyler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

20- “Ve râıhâ vehiye fil a’mâli sâimetün

Ve in hiyestahletil mer’â fe lâ tesümi”

20- “Nefsin ibadetle meşgul olup salih amel işlerken de onu gözet ve kolla Şayet yaylağını tatlı bulur, salih amelden zevklenir, kibir ve ucbe düşerse; terki caiz bir amel ise onu yaylağında yayılmaktan alı koy ve otlatma Yani o ameli terk ederek ona hak ettiği cevabı ver”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

21- “Kem hassenet lezzeten lil mer’i kâtileten

Min haysü lem yedri ennes semme fid desemi”

21-“Nefis, çok kere insana öldürücü olan leş eti, tatlı ve güzel göstermiştir Şöyle ki yağlı lokma içerisinde olan zehiri insan anlayamamıştır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

22- “Vahşed desâise min cûin ve min şebeın

Fe rubbe mahmesatin şerrun minet tühami”

22- “ (Ey gönül!) Gerek açlık, gerekse tokluk desiselerinden kork ve sakın Ilımlı olmayı ve orta yolda bulunmayı bırakma Özellikle de açlığı ve susuzluğu mutlak ibadet sanma, nice açlık vardır ki, tokluktan daha zararlıdır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

23- “ Vestefriğid dem’a min aynin kadimteleet

Minel mehârimi velzem hımyeten nedemi”

23- “Haramla dolmuş gözden yaşı boşalt ve pişmanlık perhizine yapış”

( Bu beytin, 119 defa okuyan kimsenin zihin açıklığı için çok önemli bir iksir olduğu, en zekasız bir kimsenin bile Allah’ın izin vermesiyle bundan sonra bir okuyuş veya dinleyişte istenilen bilgiyi ve ibareyi ezberleyebileceği ve bir daha unutmayacağı defalarca denenmiş ve görülmüştür)

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

24- “Ve hâlifin nefse veş şeytane va’sihimâ

Ve in hümâ mehadâken nusha fettehimi”

24- “(Ey gönül!) Nefis ve şeytana uyma ve ikisine de karşı gel Eğer nefis ile şeytan sana söz ederlerse sözlerini düşman sözleri olarak bil, yorumla (Sakın ha onların öğütlerine güveneyim deme ve asla kabul etme!)”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

(Bu beyiti vird haline getirip devam eden kimseyi YÜCE ALLAH inşaallah NEFİS VE ŞEYTANIN ŞERRİNDEN KORUR)

25- “Ve lâ tütı’minhümâ hasmen ve lâ hakemen

Fe ente ta’rifü keydel hasmı vel hakemi”

25- “(Ey insan!)Nefis ve şeytandan gerek hasım olarak, gerek hakem olarak gelen telkin ve iç dürtülerine uyayım deme Çünkü sen hasmının ve hakeminin hilelerini bilirsin”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

26- “Estağfirullâhe min kavlin bi lâ amelin

Lekad nesebtü bihî neslen li zî ukumi”

26- “Amelsiz olan boş ve kuru sözlerden dolayı Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilerim Muhakkak ben amele yakın olmayan faydasız söz söylemekle nesil isnat ve isbat etmiş gibi oldum”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

27- “Emartükel hayra lâkin me’temartü bihî

Ve mestekamtü fe mâ kavlî lekestekımi”

27- “Sana hayrı emrettim, fakat ben onu yapmadım ve söz ile icraatı birleştirip dürüst olmadım Şu halde sana “İstikamet üzere ol” (Yani dosdoğru ol) sözümün faydası nedir?”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

28- “Ve lâ tezevettü kablel mevti nâfileten

Ve lem üsalli sivâ fardın ve lem esumi”

28- “Ölüm gelmeden önce nafile ibadetlerden bir azık hazırlayamadım ve farzlardan başka namaz kılamadım, oruç tutamadım”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

Üçüncü Bölüm: Rasullullah (SAV) Efendimiz’e Övgü Hakkında

29- “Zalemtü sünnete men ahyaz zalâme ilâ

Enişteket kademâhüd durra min veremi”

29- “Karanlık gecelerde uzun süre kıyamda durmak sebebiyle ayakları şişerek dayanamayacak hale gelinceye kadar ihya eden (ibadetle geçiren) alemlerin övünç kaynağı Rasulü zişan’ın sünnetine onu terk ederek zulmettim”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

(ERKEN KALKMAK İÇİN ;

İbrahim Bâcûrî (ks) Hazretleri diyor ki; 29 Beyitten itibaren 33 Beyte kadar ki bu beş beyiti, çok uykusu olup sabahları erkenden kalkma zorluğu çeken ve yaptığı ibadetlerden zevk alamayan, dünya sevgisini gönlünden bir türlü atamayan kimse bir kağıt üzerine yazıp veya yazdırıp yastığının altına koyar ve o yastık üzerine başını koyup uyursa Allah’ın inayetiyle bütün bu sıkıntılardan kurtulur)

(Yukarıda bahsi geçen beş beytin bir şey üzerine yazılıp uykusuna çok düşkün bir kimse başının üzerine asılmasıyla, o kişinin uykusunun normale dönmesi ve sabahları erken uyanıp erkenden ibadetlerine ve işinin başına dönmesi Mevla-yı Müteal’den ümid edilir.)

30- “Ve şedde min seğabin ahşâ ehu ve tavâ

Tahtel hıcârati keşhan mütrafel edimi”

30- “O Allah Rasulü (sav) açlıktan dolayı karnına taş bağladı ve yanlarındaki Mübarek cildini taş altında toplayıp büktü”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

31- “Ve râvedethül cibâlüş şümmü min zehebin

An nefsihî fe erâhâ eyyemâ şememi”

31- “Altından olan yüksek dağlar, onun varlığından şereflenmek ve değer görmek için Allah’ın Rasulüne gelip giderek kıymetli madenlerini arz eylediler Fakat O Allah Rasulü onlara rağbet etmemekle daha yücelik gösterdi”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

32- “Ve ekkedet zühdetû fîhâ darûratühû

İnned dârurate lâ ta’dü alel ısami”

32- “Rasulullah (sav)’in zahirde ihtiyaç içerisinde bulunması O’nun altından dağları reddetmesini kuvvetlendirip zühd ve takvasını takviye etti Çünkü ihtiyaçlar, Peygamberlere mahsus sıfatlardan “İsmet” ve “İstikamete” galebe edemez”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

33- “Ve keyfe ted’û iled dünya darûratü men

Levlâhü lem tahrucid dünyâ minel ademi”

33- “Bilinen dünyalıklar, Alemlerin Sultanı olan Allah Rasulü’nü dünya ve dünyalıklara meyil ve nuhabbete nasıl çağırır? O olmasaydı dünya yokluktan çıkıp var olmayacaktı”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

34- “Muhammedün seyyidül kevneyni ves sekaleyni

Vel ferîkayni min urbin ve min acemi”

34- “Allah Rasulü Muhammed Aleyhisselam dünya ve ahiretin, ins ve cinnin, Arap ve Acemden oluşan iki fırkanın ve bütün varlıkların Seyyidi ve Efendisidir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

35- “Nebiyyünel âmirun nâhî felâ ehadün

Eberra fî kavli lâ minhü ve lâ neami”

35- “Allah’ın Rasulü (sav) iyilikleri emir ve tavsiye edici, fenalıklardan da yasaklayıcı ve sakındırıcıdır Evet ve hayır gibi emir ve yasakları bildirmekte ondan daha doğru ve gerçekçi kimse yoktur”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

36- “Hüvel Habîbüllezi türca şefâatühû

Li külli hevlin minel ehvâli muktehımi”

36- “O Allah’ın Rasulü, Yüce Allah’ın öyle bir sevgilisidir ki, hücum ve ihata eden her bir korku için O’nun şefaatı umulur”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

37- “Deâ ilellâhi fel müstemsikûne bihî

Müstemsikûne bi hablin ğayra münfesimi”

37- “O Allah’ın Rasulü (sav) insanları Yüce Allah’ın dinine davet eylemiştir Onun dinine sarılanlar, kopmayan sağlam bir ipe yapışmışlardır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

38- “Fâkan nebiyyîne fî halkın ve fî hulükın

Ve lem yüdânuhü fî ılmin ve lâ kerâmi”

38- “Bütün insanların ve cinnilerin Efendisi ve ulusu olan Hazreti Muhammed (sav) gerek şekil ve fiziki gürünüm gibi yaratılış ve gerekse ahlâki ve ruhi hususlarda diğer peygamberlerin tamamından üstündür Diğer peygamberler, ilim ve keremde ona yaklaşamadılar”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

39- “Ve küllühüm min Râsulillâhi mütemisün

Ğarfen minel bahri ev raşfen mined diyemi”

39- “Peygamberlerin hepsi, Allah Rasulü’nün dergahında bir avuç, yahut hikmet ve fazilet yağmurlarından bir yudum su istemektedirler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

40- “Ve vâkıfûne ledeyhi ınde haddihim

Min nuktatil ılmi ev min şekletil hikemi”

40- “Bütün peygamberler had ve merhametleri mevkinde durmuş (ve onun ilminden almışlardır ve bu aldıkları ise) onun ilminden bir nokta ve hikmetlerinden bir çizgiden ibarettir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

41- “Fe hüvellezi temme ma’nâhü ve sûratühû

Sümmestafâhü habîben bâriün nesemi”

41- “O Allah Rasulü öyle bir zattır ki, içi ve dışı ile (maddesiyle ve manasıyla fizik görünümü ve manevi hayatıyla ) tam ve en mükemmel şekilde yaratılmış ve her şeyi yoktan var eden Yüce Rabbimiz O’nu Habibi olarak seçmiştir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

42- “Münezzehün an şerîkin fî mehâsinihî

Fe cevherul husni fîhi ğayru münkasimi”

42- “Allah’ın Rasulü bütün güzelliklerden benzersizdir Ondaki güzellik cevheri taksim olunmamış tam ve mükemmel bulunup hiçbir kimseye ondan nasip verilmemiştir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

43- “Da’meddeathün nasârâ fî nebiyyihim

Vahküm bi mâ şi’te medhan fîhi vahtekemi”

43- “Hıristiyanların, kendi peygamberleri hakkında iddia ettikleri ilâhlık yakıştırmasını bırak da, bundan başka istediğin sıfatla Allah Rasulü’nü öv, hâkımâne hükümlerini ver (Hangi sıfatlarla onu översen öv, yinede fazla bir şey söylemiş olmazsın)”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

44- “ Vensüb ilâ zâtihâ mâ şi’te min şerafin

Vensüb ilâ kadrihî mâ şi’te min ızami’’

44- ‘’O Allah Rasulü’nün mübarek zâtına, şereften şandan dilediğin vasıfları ve övgüleri yakıştır ve yüce derecesine büyüklükten dilediğin mertebeyi nispet eyle O’nu övebildiğin kadar öv Yinede haddi aşmış olmazsın’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

45- ‘’ Fe inne fadle Rasûlillâhi leyselehû

Haddün fe yu’ribe anhü nâtıkun bi femi’’

45- ‘’Yüce Allah’ın sevgili Rasulü Muhammed Mustafa

(sav)’in faziletlerine sınır ve son yoktur ki konuşan

ağız O’nun kemalat ve faziletlerini tarif edebilsin’’

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

46- ‘’Lev nâsabet kadrahû âyâtühü ızâmen

Ahyesmühû hıyne yüd’a dâriser rimemi”

46-“Allah Rasulü’nün mucizeleri büyüklük bakımından Kadrü kıymetine uygun mertebede olsaydı , onun tertemiz adı anıldığın da tamamen çürümüş kemikleri diriltirdi”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ Habibik hayri’l –halkı küllihimi

47-‘’Lem yemtahınnâ bî mâ ta’yel ukûlü bihi

Hırsan aleynâ fe lem nerteb velem nehimi ”

47- “Peygamber efendimiz Aleyhisselâm, bizim hidâyet üzere bulunmamıza çok istekli olduğundan , akılların aciz ve hayretler içerisinde kalacağı zorluk teklifi ile bizi imtahan etmedi Bizler de onun hak peygamber olduğunda asla şüphe etmedik ve o’na uymakta tereddüt göstermedik”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebeddâ

Alâ habibike hayril – halkı küllihimi

48- “A’yel verâ fehüm ma’nâhü leyse yürâ

Lil kurbi vel bu’di minhü gayrü münfahımi,”

48- “Bütün yaratılmışlar O’nun manevi kemâlatını anlatmaktan âcizdir Gerek yakınında ,gerekse uzağında bulunanlarda, O’nun manevi değeri idrak hususunda âcizlikten başka bir şey görülmez”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l –halkı küllihimi

49- “Keş şemsi tazheru lil ayneyni min buudin

Sağîret ve tükillüt tarfe min ümemi”

49- “ Allah Rasulü’nün hakikati güneş gibidir ki uzaktan göze küçük görünür , yakından bakınca ise gözü kamaştırır Dolayısı ile yakından da uzaktan da O’nun

hakikatını yani gerçek yüzünü tam idrak etmek mümkün olamaz”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

50-“ Fe keyfe yüdrikü fid dünya hakîketehû

Kavmün niyâmün tesellev anhibül hulumû’’

50- “Uyku halinde bulunup da O’nu rüyada görmekle teselli olup bununla yetinen bir kavim , dünyada Allah Rasulü’nün hakikatini nasıl idrak edip kavrayabilir

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

51- “Fe mebleğul ılmi fîhi ennehû beşerun

Ve ennehû hayru halkıllâhi küllihimi”

51- “O Allah’ ın Rasulü hakkında yaratılanların bilgilerinin ulaştığı son nokta, O’ nun muhakkak bir insan olduğu ve yüce Allah’ın yarattığı bütün varlıkların hayırlısı bulunduğu hakikatıdır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

52-“Ve küllü âyin eter rusülül kirâmü bihâ

Fe innemet tesalet min nûrihî bihimi”

52-“Allah Rasulü’nün dışında kalan diğer bilimum peygamberlerin getirip gösterdikleri mucizeler, sadece Allah’ın Rasulü’nün mübarek nurundan onlara ulaşmıştır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

53-“Fe innehû şemsü fadlin hüm kevâkibühâ

Yuzhime envârahâ lin nâsi fiz zulemi”

53-“Muhakkak ki Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm bir fazilet güneşi, diğer peygamberler ise karanlıkta insanlara O güneşin ışığını aksettiren yıldızlardır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

54-“Ekrim bi halkı nebiyyin zânehû hulükun

Bil husni müştemilin bil bişri müttesimi”

54- “Yüce Allah, O sevgili Habîbi’nin yaratılışını ne ulvi bir ikramla vücuda getirmiştir! Güzellikle bezenmiş güler yüzlülükle nişanlanmış ve böylece çok yüksek olan güzel ahlâk ve ebedi tertemiz olan zâtı varlığını süslemiştir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

55- “Kez zehri fî terafin vel bedri fî şerâfin

Vel bahri fî keremin ved dehri fî himemi”

55- “O Peygamber-i Zişan Efendimiz yumuşak huyluluk ve nezâkette çiçek gibi, şan ve şerefte ayın ondördü gibi , kerem ve cömertlikte denizler kadar himmetlerinde ise zaman gibidir(Sonsuz derecede himmet sahibidir)”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

56- “Ke ennehû ve hüve ferdün fî celâletihî

Fî askerin hıyne telkâhü ve fî haşemi”

56- “O Allah Rasulü her zaman celâlet ve heybette bulunduğundan , şayet yalnız halinde onunla karşılaşacak olsan, O’nu sanki muazzam bir asker birliği arasında ve bir alay hizmetkarlar içinde sanırdın”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

57- “Keennemel lü’lüül meknûnü fî sadefin

Min ma’denî mantıkın minhü ve mübtesemin”

57- “Sedef içerisinde korunmakta olan inci , adeta Peygamber Efendimiz’in mübarek sözleri ve tebessümünün madenindendir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

58- “Lâ tıybe ya’dilü türben dumme a’zamehû

Tûbâ li münteşikin minhü ve mültesimi”

58- “Peygamber Efendimiz ’ in mübarek kemiklerini kaplıyan toprağa muadil hiçbir güzel koku yoktur Ne mutlu o toprağı koklayana ve öpene!”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

59- “Ebâne mevliduhû an tıybi unsurihî

Yâ tıybe mübtedein minhü ve muhtetemi”

59- “Allah Rasulü’nün mayasının pak olması sebebiyle yüce Allah duğuşu sırasında O’na birçok harika göstermiştirEy akıl sahibleri! O Nebiyyi Zişan’ın hayatının ilk anından son demine kadar ki iyiliğe ve temizliğine dikkatle bakın ki,gerçeği görebilesiniz”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

60- “Yevmün teferrase fîhil fürsü ennehümü

Kad ünzirû bi hulûlil bü’si ven nikami”

60- “Rasulü Ekrem Efendimizi’in dünyaya geldiği gün öyle muazzam bir gündür ki, kendilerini kuşatacak gam,keder vb azab ve sıkıntıların gelmesiyle korkutulduklarını gördükleri bazı olaylar sebebiyle akıllarını çalıştırıp o günün önemini anladılar”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

61-“Ve bâte iyvânü kisrâ ve hüve münsadiun

Ke şemli eshâbi kisrâ ğayrâ mülteimi”

61- “Allah Rasulü’nün doğduğu gün, Kisrâ’nın bir daha toplanmaz dost ve askerleri dağıldığı gibi İran hükümdarı da sarayı yıkılmış olduğu halde geceledi”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

62- “Ven nâru hâmidatül enfâsi min esefin

Aleyhi ven nehru sâhil ayni ves sedemi”

62- “Allah Rasulü’nün dünyaya gelmesi ve Kisrâ’nın sarayının yıkılmasının verdiği üzüntü üzerine ateşperestlerin yaktıkları ateş, nefesini kesip sönmüş ve faydalandıkları Fırat Nehri’de hüzün ve nedâmetinden mecrasını unutmuştur”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

63- “Ve sâe sâvete en ğadat bu hayratühâ

Ve rüdde vâridühâ bil ğayzı hıyne zamî”

63- “Sava gölünün yere batması ile suyunun kuruması Sava şehri halkını ümidsiz ve kederli bıraktı;göle gitmiş olanlar susuz, öfkeli ve hiddetli bir şekilde ümidsiz olarak dönmüş oldular”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

64- “Ke enne bin nâri mâ bil mâ min belelin

Huznen ve bil mâi mâ bin nâri min darami”

64- “Hüznünden ve gamından öyle bir hal meydana gelmiş ve ateş öyle bir sönmüştü ki, ateşte adeta suda bulunan rutubetten eser vardıVe su öyle kurumuştu ki sanki suda, ateşte bulunan hararetten eser vardı”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

65- “Vel cinnü tehtifü vel envârü sâtıatün

Vel hakku yazheru min ma’nen ve min kelimi”

65- “Allah Rasulü’nün doğduğu gece cin tayfaları görünmeden Efendimiz’in dünyaya teşrifini müjdeleyen sesler çıkarıyor, Rasulullah’ın nurları alemi aydınlatıyor ve O’nun Peygamber olarak geliş hakikati manen ve lafzan açığa çıkıyordu”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

66- “Amû ve sammû fe ılânül beşâiri lem

Tüsma ve bârikatül inzâri lem t’üşemi”

66- “Müşrikler, putperestler ve kafirler kör ve sağır hükmünde oldular da Allah Resulü’nün geldiği müjdesinin ilânı onlarca işitilmedi ve tehdit şimşekleri onlarca görülmedi

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

67- “Min bâ’di mâ ahberal akvame kâhinühüm

Bi enne dînehümül mu’vecce lem ye kumi”

67-“O müşrik, kafir ve putperest kavimlerin gaybden haber verdiklerini iddia eden kâhinleri, eğri,bozuk ve değiştirilmiş dinlerinin katiyyen devam edemeyeceğini haber verdikleri halde onlar yinede inkara devam ettiler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

68-“Ve ba’de mâ âyenû fil üfki min şühübin

Münkaddaten Vefka mâ fil erdı min sanemi”

68- “Ve Efendimiz’in doğduğu gece ufukta şeytanların üzerine yıldızların atılmasını ve buna uyumlu şekilde gene o gece yeryüzünde bulunan putların yüzleri ezerine yıkılıp düştüklerini gördükleri hâlde yine o kafir ve putperestler sapıklık üzere kalıp hakikati görmediler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

69-“Hatta ğadâ antarîkıl vahyi münhezimi

Mineş şeyâtıyni yakfâ isrâ münhezimi”

69- “Hatta şeytanlar vahiy yolu olan semadan öyle hezimete uğramış olarak gitti ki, şeytanlardan kaçan biri şaşırıp gideceği yeri bilemediğinden kaçan bir şeytanın izine tabi olmuştur”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

70- “Ke ennehum heraben ebtâlü ebrehetin

Ev askerun bil hasâ râhateyhi rumî”

70- “Şeytanlar semâdan öyle kaçtılar ki , güya onlar Ebrehe’nin kahramanları!!! Kaçarken gösterdikleri sürat ve telaş Allah Rasulü’nün iki avucundan atılan çakıl taşlarından perişan olup kaçan müşrik askerlerinin haline benziyordu Onlar da kaçarak semayı terkettiler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

71- “Nebzen bihî bâ’de tesbîhin bi batnihimâ

Nebzel müsebbihi min ahşâi mültekımi”

71- “Peygamber Efendimiz’in iki avucu içine aldığı taşlar tesbih ettikten sonra öyle bir atıldı ki, bu atılış tesbih edici Yunus aleyhisselâm’ın onu yutan balığın karnından atıldığı gibi oldu”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

72- “Câet li da’vetihil eşcâru sâcideten

Temşî ileyhi alâ sâkın bi lâ kademi”

72- “Ağaçlar O Allah Rasulü’ne boyun eğerek ayaksız, kök ve dallarının üzerinde yürüyüp davetine geldiler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

73- “Ke ennemâ setarat setran limâ ketebet

Fürûuhâ min bedîil hattı fil lekami”

73- “Allah Rasulü’nün huzuruna gelirken, ağaçların kökleri ve dallarının yol üzerinde yazdığı gayet güzel ve garip yazıyı süslemek için sanki düzgün çizgi ve satır çizmiş idi”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

74- “Mislül ğamâmeti ennâ sâra sâiraten

Tekıyhi harra vatıysin lil hecîri hamî”

74- “O Allah Rasulü’nün huzuruna gelen ağaçlar, Allah’ın Rasulü nereye gitse ayrılmayıp onunla giden ve günün ortasında kızgın fırın gibi olan güneşin sıcaklığından onu koruyan bulut gibidir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

75- “Aksemtü bil kameril münşakkı inne lehû

Min kalbihî nisbeten mebrûratel kasemi”

75- “Allah’ın Rasulü’nün işaretiyle yarılıp iki parça olan ayın Rabbına gerçek ve doğru yemin ile yemin ederim ki, o ayın melekler tarafından yarılmış olan Allah Rasulü’nün kalbine benzeyişi ve münasebeti vardır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

76- “Ve mâ havel ğâru min hayrin ve min keramin

Ve küllü tarfin minel küffâri anhü amî”

76-“Allah Rasulü’nün mucizelerinden şunu hatırla ki, en güzel ahlâka sahip olan Rasulü Ekrem Efendimiz’i ve O’nun arkadaşı, kerem sahibi Hazret-i Ebu Bekr’i (ra) mağara bir araya getirmiş ve kafrlerden hepsinin gözleri kör olup, mağaranın sakladığı o iki zatı görmemişlerdir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

77- “Fes sıdkı fil ğari ves sıddîku lem yerimâ

Ve hüm yekûlûne mâ bil ğâri min erimi”

77- “Bütün davasında gerçek özelliklerinde pırıl pırıl Rasulü Ekrem Efendimiz Ebû Bekr’i Sıddık ile beraber mağarada birbirlerinden ayrılmadıkları halde düşmanları onları göremedilerVe -Bu mağarada kimseler yok- dediler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

78- “Zannül hamâme ve zannül ankebûte alâ

Hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tehumi”

78- “Kafirler, güvercinlerin kısa zamanda kainatın efendisi HzMuhammed Aleyhisselam’ın bulunduğu mağara üzerine yuva ve yumurta yapıp dolaşmayacağını sandıkları gibi, örümceğinde az zamanda mağara üzerine ağ öremeyeceğini sandılar”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

79- “Vikâyetullâhi ağnet an müdâafetin

Mined dürûı ve an âlin minel ütumi”

79- “Yüce Allah’ın sevgili Habibi’ni ve mağara dostu HzEbu Bekir’i vikâye etmesi, kat kat zırhlardan ve yüksek kalelerden onları müstağni kılmış ve başka korunma şekline ihtiyaç bırakmamıştır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

80- “Mâ sâmaniyed dehru daymen vestecartü bihî

İllâ ve niltü civâran minhü lem yüdami”

80- “Zamanın bana zulmetmesiyle O Allah Resulü’nün kuvvetli himayesine yaptığım ilticalarımda nail olmadığım iltica vuku bulmamıştır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

81- “Ve leltemestü ğıned dârayni min yedihî

İllestelemtün nedâ min hayri müstelemi”

81- “Kendisinden iyilik görülenlerin en hayırlısı Allah Rasulü’nün elinden, dünya ve âhiret zenginliğini her ne zaman istemiş isem, O’ndan in’am ve ihsan almadığım istediğimi bulamadığım vaki değildir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

82-“ Lâ tünkirul vahye min rü’yahü inne

lehû kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi”

82- “O Allah’ın Rasulü’ne rüyasında gelen vahyi, rüyada geldiğinden dolayı sakın inkar etmeO’nun öyle bir uyanık kalbi vardır ki, gözleri uyuduğu zaman O’nun kalbi yine uyanıktı ve etrafında olup bitenleri görür ve duyardı”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

83- “Fe zâke hıyne bülûğun min nübüvvetihî

Fe leyse yünkeru fîhi hâlü muhtelemi”

83- “O rüyada meydana gelen vahiy Efendimiz’in nübüvvet mertebelerine ulaştığı zamanda idi O durumda rüya gören hali inkar olunamaz”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

84- “Tebârekallâhü mâ vahyün bi müktesebin

Ve lâ nebiyyün alâ ğaybin bi müttehimi”

84- “Yüce Allah’ın şanı ne büyüktür ki, vahiy hiçbir nebi için çalışmakla kazanılmamış, elde edilmemiştirGayp ile töhmetlenen, yani gaybtan haber verişlerinde yanılma ve hatası görülen hiçbir peygamber yoktur”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

85- “Kem ebraet vasaben bil lemsi râhatühû

Ve atlakat eriben min ribkatil limemi”

85- “Allah Rasulü çok kerre mübârek avucunu sadece hastaya sürmekle onu şifaya kavuşturmuş ve çok kerrede dertli ve muhtaçları cinnet hastalığından kurtarmıştır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

86- “Ve Ahyetis seneteş şehbae da’vetühû

Hattâ haket ğurraten fil a’surid dühümi”

86- “Allah’ın Rasulü’nün duası kurak ve kıtlık senesini öyle ihya ettiki , o sene, diğer zamanlar içinde kara atın alnındaki beyaz nişana benzer en parlak sene oldu”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

87- “Bi ârıdın câde evhıltel bitâha bihâ

Seyben minel yemmi ev seylen minet arimi”

87- “Efendimiz (sav)’in duâsının kıtlık senesini ihya etmesi bir bulutun cömertçe bol yağmur yağdırması sebebiyle olmuşturBulut o dereceye kadar yağmur döktü ki, sen görseydin, geniş vadileri denizden kanallar yahut taşmakla Sebe’ beldesini harad eden Arim vadisinin seli sanırdın”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

88- “Da’nî ve vasfî âyâtin lehû zaherât

Zuhûra nâril gırâ leylen alâ alemi”

88- “Allah’ın Rasulü’nün, gece yüksek dağlar üzerinde parlayıp her taraftan görülen ziyafet ateşi gibi aşikâr olan mucizelerini tarif ve vasfetmem için engel olma, beni halime bırak”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

89- “Feddürrü yezdâdü husnen ve hüve müntezamün

Ve leyse yenkusu kadran ğayra müntezami”

89- “İnci muntazam olarak dizilmiş olursa güzelliği artar Fakat haddi zatında kıymetli olduğundan, gayri muntazam olmakla da kadrü kıymeti eksilmez”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

90- “Fe mâ tetâvele âmâlül medîhi ilâ

Mâ fîhi min keramil ahlâkı veş şiyemi”

90- “Allah’ın Rasulü’nü öven kimsenin, arzu ve emelinin, bütün güzel huylardan ve makbül adetlerden temayüz etmiş bulunan ve o zatı tam olarak anlatmaya uzanmasında ne fayda vardır ki, O’nu hakkıyla zaten övmek mümkün değildir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

91- “Ayâtü hakkın miner Rahmâni muhdesetün

Kadîmetün sıfatül mavsûfi bil kıdemi”

91- “Allah’ın Resulü’nün mucizelerinden biri ve hatta en büyüğü, Rahman olan yüce Allah tarafından gönderilen hak ayetlerdir ki, lafız ve nuzülü itibariyle muhdes, mana itibariyle kadîmdirBu kıdem sıfatı ‘Kadîm’ sıfatıyla mavsuf olan yüce Allah’ın sıfatıdır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

92- “Lemm takterin bi zemânin ve hiye tuhbiruna

Anil meâdi ve an âdin ve an iremi”

92- “Kur’an-ı Kerim’in manaları bize öldükten sonra dirilmekten, gelip geçmiş olan Ad kavminden ve İrem’den haber veriyor ki, bu haliyle bir zamana mukarin ve mahsus değildir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

93- “Dâmet ledeynâ fe fâkat külle mu’cizetin

Minen nebiyyîne iz câet ve lem tedümi”

93- “Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar tahrif olunmadan bizim yanımızda daima mahfuz bulunmakla diğer peygamberlerin bütün mucizelerinden üstün olmuşturÇünkü o peygamberlerle gelen mucizeler, zamanlarına mahsus kalıp daimi olmamıştır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

94- “Muhâkkemetün fe mâ yübkıyne min şühebin

Li zî şikâkın ve lâ yebğıyne min hâkemi”

94- “Kur’an-ı Kerim ayetlerinin hükümleri muhalif ve muarız olanlara şüphe bırakmayacak derecede kat’i ve bâkidir ve başka bir hakem ve delil aramayada muhtaç değildir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

95- “Mâ hûribet katta illâ âde min harabin

A’del eâdî ileyhâ mülkıyes selemi”

95- “Kur’an-ı Kerim ayetlerine karşı katiyyen muaheze ve muaraza olunmamıştır ki, neticede düşmanların en şiddetlileri dahi teslimiyet ve inkıyad göstererek acziyyetlerinden dolayı davalarından dönmüş olmasınlar”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

96- “Raddet belâğatühâ da’vâ muârıdıhâ

Raddel ğayûri yedel cânî anil hurami”

96- “Kur’an-ı Kerim’in feahat ve belagatı, muarrızının davasını, iffet sahibi olan erkeğin ailelerine uzanan cani eli men edişi gibi reddetmiştir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

97- “Le hâ meânin ke mevcil bahri fî mededin

Ve fevka cevherihî fil husni vel kıyemi”

97- “Kur’an-ı Kerim ayetlerinin birbirini takviye hususunda deniz dalgaları gibi olan anlamları vardırVe hatta Kur’an’ın anlamları güzellik, kıymet ve değerde inci, elmas gibi deniz cevherinin üzerindedir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

98- “Fe lâ tüaddü ve lâ tuhsâ acâibühâ

Ve lâ tüsâmü alel iksâri bis seemi”

98- “Kur’an-ı Kerim’in eşsizliği sayılmaz ve hesaba gelmez Zapt ve kayda edilmez ve aynı zamanda çok tekrar edilip okınmakla usanç vermez ve bu yüzden terk edilmez”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

99- “Karrat, bihâ, aynü, kârîhâ, fe, kultü, lehû

Le kad zaferte bi hablillâhi fa’tesımi”

99- “Kur’an-ı Kerim okuyanın gözleri onun ayetleriyle nurlandı Ona -muhakkak sen en sağlam tutanak olan Allah kelamı ile muzaffer oldun Artık bırakmayıp ona sımsıkı yapış- dedim”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

100- “İn tetlühâ hıyfeten min harri nâri lezâ

Etfâ’te harrâ lezâ min virdiheş şiyemi”

100- “Eğer Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini cehennemin şiddetli ateşinden korktuğundan dolayı okursan, okuduğun Kur’an’ın soğuk suyundan yardım görüp cehennem ateşini söndürürsün”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

101-“Ke ennehel havzu tebyazzul vücûhü bihî

Minel usâtı ve kad câühû kel humemi”

101-“Kur’anı Kerim’in ayetleri,Kevser Havzı gibidirŞöyle ki: Mahşer de simsiyah kömür gibi gelen asilerin yüzleri o Kevser Havzı ile beyazlaşıp parladığı gibi, Kur’an-ı Kerim de onu okuyana şefaatçı olur ve yüzünü nûrlandırıp parlatır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ Habibike hayr’il-halkı küllihimi

102-“Ve kes sırâtı ve kel mîzâni ma’dileten

Fel kıstu min ğayrihâ Gin nâsilen yekumi”

102-“Kur’an-ı Kerim ayetleri,doğruluk ve düzgünlükten bakımından Sırat-ı Müstakim gibi adalet bakımından da hassas bir terazi gibidir İnsanlar arasında o Kur’an ayetlerinden başka hiçbir adalet kaim ve baki olamaz ve tahakkuk edemez”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ Habibike hayr’il-halkı küllihimi

103-“Lâ’ta’ceben li hasûdin râha yünkiruha

Tecâhülen ve hüve aynül hâzikıl fehimi”

103-“Ey inanan insan ! Kur’an-ı Kerim’i iyi ve maharetle anladığı halde ,bilmezlikten ve anlamazlıktan gelerek Onu inkar edip giden hasedçinin bu haline sakın şaşma(Ona inanmak,çok üstün bir meziyettir)”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ Habîbike hayr’il-halkı küllihimi

104-“Kad tünkirul aynü dav’eş şemsinin ramedin

Ve yünkirul femü ta’mel mâi min sekami”

104-“Göz hastalıktan dolayı bazen güneşin ışığını inkâr edip görmez ve ağız da hastalıktan dolayı suyun tadını inkar edip anlamaz”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

105-“Yâ hayra men yemmemel,âfûne ,sahâtehû

Sa’yen ve fevka mütûnil eynükir rusümi”

105-“Ey gerek süratle yürüyerek ve gerek süratle yürüdüğü için iz bırakan develerin üzerinde olarak gelen muhtaçların ve hizmetine koşan taliblerin,evinin etrafı ve kapısının önüne iltica ettikleri kimselerin hayırlısı olan(Allah Rasulü !)”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

106-“Ve men hüvel âyetül kübrâli mu’tebirin

Ve men hüven nı’metül uzmâli muğtenimi”

106-“Ve ey karini, kıymetini bilen, Sana itibar edenler için, Yüce Allah’ın kudret eserlerinden en büyüğü ve yaratılmışların en üstünü olan (Yüce Peygamber ) Ey varlığını en büyük nimet bilip ganimet sayanlar için ilâhi ni’metlerin en üstünü (Olan Nebi ) !”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

107-“Serayte min Haraminleyken ilâ Harâmin

Kemâ seral bedrü fî dâcin minez zulemi”

107-“(Ey peygamberler şahı olan Allah Rasulü)! Sen,geceleyin,-karanlık gecede , onbeşindeki ayın karanlıklar arasından ışığını saçarak gittiği gibi-bir haremden,yani Kabe’den diğer hareme,yani Mescid-i Aksa’ya gitti”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

108-“Ve bette terkâ ilâ en nilte menzileten

Min kâbe kavseyni lem tüdrek ve lem terumi”

108-“(Ey alemlerin övüncü olan Allah Rasulü!) Sen Kâbe Kavseyn’den ,hiç kimse tarafından erişilmemiş ve talep de edilmemiş ulvi mertebelere geceleyin yükseldin”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

109-“Ve kaddemetke cemîul enbiyâi bihâ

Ver rusülü takdîme mahdûmin alâ hademi”

109-“Ey şan ve şeref sahibi ulu Peygamber ! bütün nebiler ve rasuller, ulaştığın o menzilde ( veya Mescid-i Aksa’da ) hizmet olunmaya layık efendinin hizmetçileri üzerine takdimi gibi, Seni takdimle öne geçirip imâm edindiler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

110-“Ve ente tahterikus seb’at tıbâka bihim

Fî mevkibin künte fîhi sâhıbel alemi”

110-“(Ey Allah’ın Rasulü ! Sen Mi’rac gecesi) büyük melek topluluğu içinde, o çok büyük alayın sancak sahibi olduğun halde yedi kat gökleri yararak ve her birinde peygamberlerden birine uğrayarak ileri geçtin”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

111-“Hattâ izâ lem teda’şe’ven li müstebikin

Mined dünüvvi velâ li müstenimi”

111-“Ey yüce Allah’ın Sevgili Habîbi! Sen Mi’rac gecesi öyle mertebeler yükseldin ki, Yüce Allah’a yaklaşmaya çalışan kimse için ulaşılacak başka bir mertebe ve nokta-i nihayet bırakmadın”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

112-“Hafadte külle makâmin bil izâfeti iz

Nûdite bir ref’i mislel müfredil alemi”

112-“(Ey alemlerin öğünç kaynağı olan Allah Rasulü !) Ulvi bir sancağın tek olarak yükseklere çıkarıldığı gibi, Sen de yükselmek için çağrıldığın ve Mi’rac’a da’vet edildiğin zaman, diğer bütün makamları kendine nispetle geride bıraktın”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

113-“Keymâ tefûzü bir vaslin eyyi müstetirin

Anil uyûni ve sirrin eyye müktetemi”

113-“( Ey şanlı Peygamber !) Sen, peygamberler ve melekler dahil, diğer bütün gözlerden tam olarak perdeli bulunan en büyük mertebelere ve tamamen gizlenmiş bulunan ilâhi sırlara ermede başarılı olmak için Mi’rac’a davet olundun”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

114-“Fehurte külle fihârin ğayra müşterakin

Ve cüzte külle mekâmin ğayra müzdehami”

114-“(Ey Allah’ın Rasulü !) Sen,iftahar edilmeye layık olan bütün faziletleri kendinde topladın ve yüce mertebelere yükseldin Ve sıkıntı çekmeksizin bütün makamları tek başına geçtin ve Makamı Mahmud’a eriştin”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

115-“Ve celle mikdârumâ vullite min rutebin

Ve azze idrâkü mâûlite min niami”

115-“(Ey Allah’ın Rasulü!) Rütbe olarak sana bahşolunan şefaat ve büyüklük mertebeleri öyle yüksek ve muazzam mertebelerdir ki, bunlara baktığında Sana verilen nimetlerin büyüklüğünü idrak etmek mümkün değildir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

116-“Büşrâlenâ ma’şeral İslâmi inne lenâ

Minel ınâyeti ruknen ğayra münhedimi”

116-“Ey mü’minler topluluğu ilâhi inayet ve ihsân olarak verilmiş sarsılmaz bir sütun gibi kıyamete kadar değişmeden baki kalacak İslâm Şeriatı vardır

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

117-“Lemmâ deallahü dâıynâ li tâatihi

Bi ekramir rusüli künnâ ekramel ümemi

117-“Yüce Allah,O’nun itaat ve ibâdetine bizleri da’vet ve irşad eden Peygamber Efendimiz’i Rasullerin Ekrem’i (En üstünü ) ifadesiyle andığı için, bizler de ümmetlerin en şereflisi,en üstünü olduk”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

118-“Râat Kulûbel ıdâ enbâü bi’setihî

Ke neb’etin eclefet ğuflen minel ğanemi”

118-“Allah Rasulü’nün peygamberliğine ait haberler, gafil bulunan bir koyun sürüsünü arslanın kükreyip korkutması gibi, düşmanlarında kalplerini korkuttu”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

119-“Mâ zâle yelkâhüm fî külli mu’terakin

Hattâ hakev bil kanâ lahmen alâ vedami”

119-“Düşmanlar, sürgülenmek suretiyle kasapların et kütükleri ve çengelleri üzerinde kıyılmış etlere benzeyinceye kadar, Peygamber Efendimiz her savaş sırasında düşmanlara kavuşmak ve onlarla savaşmaktan vazgeçmemiştir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

120-“Veddül firâra fe kâdû yağbitûıne bihî

Eşlâe şâlet meal ıkbâni ver ruhami”

120-“(İslam düşmanları savaş meydanlarından) kaçmayı öylesine arzuladılar ki, neredeyse, kartal ve karakuşlar tarafından meydanlardan kaldırılıp uçuşan laşe parçalarına gıpta ettiler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

121-“Temdıl leyâlî ve lâ yedrûne ıddetehâ

Mâlem tekün min leyâlil eşhuril hurumi”

121-“Düşmanların şiddetli savaşlar yüzünden gece ve gündüzleri gelip geçerdi de savaşın haram olduğu bilinen dört aylar girmiş olmadıkça o günlerin sayısını ve hangi ayın geldiğini bilmezlerdi”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

122-“Ke ennemed dînü dayfün halle sâhate hüm

Bi külli karmin ilâ rahmil îdâ karimi”

122-“İslam dini ,adeta , Ashab-ı Kiram’ın her bir vasıtasıyla gelen ve onların etlerine karşı gayet iştahlı olan kartal ve kara kuş gibi, düşmanların ortasına inip konan misafire benziyordu”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

123-“Yecürru bahra hamîsin fevka sâhibatin

Termî bi mevcin minel ebtâli mültetımi”

123-“ Allah’ın Rasulü, dalgalar misali birbirini takip eden atlar üzerinde düşman üstüne sel gibi akan kahraman askerleri sevk ve idare ederdi”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

124-“Min külli müntedi bin lillâhi muhtesibin

Yestû bi müste’silin lil küfri mustalimi”

124-“Allah Rasulü’nün askerlere olan Ashab-ı Kiram ,her ilâhi daveti Allah rızası için kabul eden zümreden olup sadece ilâhi rızayı isteyen bir gurubu temsil etmektedir Bunlar, küfür ve dalâleti kökünden söküp atacak, küfür ve dalâlet ehlini helâk edecek silahlarla hücum ve hamle ederler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

125-“Hattâ ğadet milletül İslâmi ve hiye bihim

Min ba’di gurbetihâ mevsûleter rahimi ”

125-“Allah Rasulü’nün sahabeleri o kadar cihad etmiştir ki,işte bu kahramanların himmet ve gayretleriyle İslâm dini gariplik devrini aştıktan sonra kuvvetlenmeye başlamış ve istenilen başarıyı da elde etmiştir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

126-“Mekfûleten ebeden minhüm bi hayri ebin

Ve ba’lin fe lem teytem ve lem teimi”

126-“Yüce İslâm dini, O Ashab-ı Kiram’dan gelen hayırlı baba ve zevcelerin gayreti gibi kuvvetli yardım ile ebedi olarak düşmanların şerrinden mahfuz kalıp yetimlik ve dulluk çekmedi, sahipsiz kalmadı”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

127-“Hümül cibâlü fe sel anhüm müsâdimehüm

Mâzâ raev minhüm fî külli müstademi”

127-“O Ashab-ı Kiram kuvvet ve savaşa karşı dayanıklı olma bakımından dağlar gibidir Onlardan müsademe eden kafirlerden sor, her müsademe ve savaş yerinde olanlardan ne kahramanlıklar görmüşlerdir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

128-“Ve sel Huneynen ve sel Bedran ve sel Uhuden

Fusûle hatfin lehüm edhâ minel vehami”

128-“İslâm düşmanlarının kahroldukları zamanı ve ne biçimde kahrolduklarını Huneyn deresine, Bedir ovasına ve Uhud dağına sor ki, o kahroluşlarının veba ve tâun illetiyle kahrolmaktan daha dehşetli ve şiddetli olduğunu sana anlatsınlar”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

129-“El musdıril biydı humran ba’de mâ veradet

Minel ıdâ külle müsveddin minel lememi”

129-“Beyaz kılıçlarını düşmanların kulaklarından sarkmış her bir siyah saçlarını yararak batırıp çıkardıktan sonra kırmızıya döndüren cengaver sahabeleri medhederim”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

130-“Vel kâtibîne bi sümril hattı mâ terâket

Aklâmühüm harfe cismin ğayra mün’acimi”

130-“(Allah Rasulü’nün mücahid sahabelerini elbet överim) Sanki onlar kara çizgili süngülerle yazı yazan katiplerdir Öyle ki, onların süngü kalemleri düşman vücudunun harfini bile noktasız bırakmayıp, her tarafını yaraladılar”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

131-“Şâkis silâhı lehüm sîmâ tümeyyizühüm

Vel verdü yemtâzü bis sîmâ mines selemi”

131-“Allah ve Rasulü’nün ashabı silâh ve techizatlı olarak heybet mükemmelliği ve şevket sahibidirler Gül, kokusu ve güzelliği sebebiyle Selemden seçilip nasıl ayrılırsa, Ashab-ı Kiram’da güzel yüzleri, üstün vasıflerı ile diğer insanlardan temâyüz etmiş yüksek şahsiyetlerdir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

132-“Tühdî ileyke riyâhun nasri neşrahüm

Fe tahsebüz zehra , fil ekmâmi külle kemî”

132-“Yüce Allah’ın ashabı kirama ihsan buyurduğu yardım rüzgarı sana onların en güzel kokularını hediye eder Sen de onlardan her bir mücahidi kılıflarında bulunan kokulu çiçek sanırsın

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

133-“Keennehüm fî zuhûril hayli nebtü ruben

Min şiddetil hazmi lâ min şiddetil huzumi”

133-“Ashab-ı Kiram, düşman karşısında at üzerinde iken öylesin sebat kardırlarki yüksek tepelerde biten sabit otlar gibidirler Bu sebatları, din hususundaki gayretleri ve kuvvetli inançlarından dolayı olup, kalanların sıkı olmasından değildir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

134-“Târet kulûbül ıda min be’sihim ferkan

Femâ teferrake beynel behmi vel bühümi”

134-“İslam mücahiderinin yiğitlik ve cesaretlerinden korkarak düşmanlarının kalbleri titredi ve akılları uçup gitti Böylece kuzular gibi Mücahidleri ayıramaz oldular”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

135-“Ve men tekün bi rasûlillâhi nûsratühû

İn telkahül üsdü fî âcâmihâ tecimi”

135-“Her kime Yüce Allah’ın yardımı Allah Rasulü’nün inâyeti ile olmuşsa, meşe ve dağ çalılıklarında arslanlarla kırşılaşsa bile arslanlar ondan korkup sakin hale gelirler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

136-“Ve len terâ min veliyyin ğayra müntesırin

Bihî velâ min adüvvin ğayra münfesimin”

136-“Allah’ın Rasulü’nün dostlarından, Onun sebebiyle yardım bulmamış olan kimse göremezsin Aynı zamanda Onun düşmanlarından da azab ve cezaya çarptırılmamış, bunun sıkıntısına düşmemiş kimse göremezsin

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

137-“Ehalle ümmetehû fî hırzi milletini

Kellysi halle meal eşbâli fî ecemi”

137-“Arslan nasıl ki yavrularını orman içinde ağaçlar arasına yerleştirip korursa, Peygamber efendimizde (sav) ümmetini İslâm Dini’nin hıfz ve sıyâhetine yerleştirmiş,dünyevi ve uhrevi felâketlerden korumuştur”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

138-“Kem ceddelet kelimâtüllahi min cedelin

Fîhi ve kem hassamel burhânu min hasımi”

138-“Allah Rasulü’nün dini hususunda mücadeleye girişen nice düşman kişileri, Allah’ın Kelam-ı Kuran’ı Kerim yere sermiş mağlup etmiş kuvvetli düşmanlık ve hasımlığa sahip kişileri de onu mu’cizeleri nice defalar yıkmış ve pes ettirmiştir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

139-“Kefâke bil ılmi fil ümmiyyi mu’cizeten

Fil câhiliyyeti vet te’dîbi fil yütümi”

139-“Cahiliyet devrinde ümmi iken ilim ve Kemâl sahibi sana yeter Yetim halinde iken terbiyleli ve güzel ahlâklı olması da yine mucize olarak sana yeter”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

140-“Hademtühû bi medîhin estekıylü bihî

Zünûbe umrin medâ fiş şı’ri vel hıdemi”

140-“Allah’ın Rasulü’ne bu kasidemle Medih ve senâda bulumak suretiyle hizmette bulundum Bu medih ve senâ edişim dolayısı ile halka hizmetle geçen ömrümün günahlarına af istemekteyim”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

141-“İz kalledâniye mâ tuhşâ avâkıbühû

Ke ennenî bihimâ hedyün minen neami”

141-“Zira, bu şiir uğraşması ve dünyaya hizmet sonuçlarından korkulur günah gerdanlığını boynuma taktı Bunlarla beni, cinayet bedeli olarak hazırlanmış kurbanlık deve imişim gibi helâke hazırlıyor ve felâkete sürüklüyor”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

142-“Ata’tü ğayyes sıbâ fil hâletyni ve mâ

Hassaltü illâ alel âsâmi ven nedemi”

142-“Halka hizmet ve şiirle meşgul olduğum hallerimde çocukca ve cahilce sapıklıklara uydum, bu halde geçen ömrüm içinde günahlar kazanmak ve nadim olmaktan başka bir şey elde edemedim”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

143-“Fe yâ hasârate nefsin fî ticaretihâ

Lem teşterid dîne bid dünyâ velem tesümi”

143-“Ey (okuyucu) , nefsimin ticaretindeki zararını ve aldanışı gel gör ki, dünyada da günahları terk ile ebedi saadeti temin edecek olan dini satın almıyor buna istekli dahi bulunmuyor”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

144-“Ve men yebı’âcilen minhü bi âcilihî

Yebin lehül gabnü fî bey’ın ve fî selemi”

144-“Her kim din husunda ahiretini dünya lezzetleri ile değiştirir, âhireti bırakıp sadece dünyayı alırsa, gerek peşin alış-verişte ve gerek ücretini peşin verip malını daha sonra alacağı selemde aldanmış olduğu o kimse için yakında aşikar olur”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

145-“İn âti zenben fe mâ ahdî bi müntekazın

Minen nebiyyi ve lâ hablî bi mün sarimi”

145-“Eğer ben günah ile gelsem dahi ve fam ve ahdim Fahr-i Kainat’tan bozulmuş, beni Allah Rasulü’ne bağlayan manevi ipim de kesilmiş değildir Yine şefaatını ümid ederim”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

146-“Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyeti

Muhammeden ve hüve evfel halkı biz zimeni”

146-“Zira alemlerin Fahri’nden benim için bir çeşit özel eman ve sıyanet vardır ki; o da ismimim Muhammed olmasıdır O irfan hazinesi olan Efendimiz, Ahd ve ve fakarlıkta bütün insanların en vefalısıdır”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

147-“İn lem yekün fî meâdi âhızen bi yedî

Fadlen ve illâ fe kul yâ zelletel kademi”

147-“Kainatın Fahri Efendimiz Hazretleri, eğer ahirette fazl ve keremi ile benim elimden tutmaz ve şefaat etmez ise sen bana de ki: Ey ayağı kaymış biçare, neredesin ? Vay senin haline !”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

148-“Hâşâhü en yuhrimer râcî me mekârimehû

Ev yercial câru minhü gayra muhterâmi”

148-“Allah’ın Rasulü’nün , kendisinden medet umanlara lütfunu esirgediği görülmemiş , duyulmamıştır O kimseyi dünyada mahrum bırakmadığı gibi, ahirette de mahrum bırakmadığı gibi, ahirette de mahrum bırakmaz Kendisinden şefaat talebinde bulunan kimseyi karşılıksız ve mahrum bırakması mümkün değildir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

149-“Ve münzü el zemtü efkâri medâyıhahû

Vecedtühü lî halâsî hayra mültezimi ”

149-“Fikirlerimi Allah’ın Rasulü’nün övgüsüne tahsis ettiğim zamandan beri, bütün kötü hallerden kurtulmam için lüzumlu olanların en hayırlısını buldum ve bana şefaat edeceğine kesinlikle inanıyorum”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

150-“Ve len yefûtel gınâ minhü yeden teribet

İnnel hayâ yünbitül ezhâre fil ekemi”

150-“Allah’ın Rasulün’den görülecek imdat ve şefaat, muhtaç olan eli unutmaz ve boş bırakmaz Nitekim suların toplanmadığı yüksek yerlerdeki çiçek ve otlarıda muhakkak yağmur bitirip vücuda getirir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

151-“Ve lem ürid zehrated dünyelletik telafet

Yedâ züheyrin bi mâ esnâ alâ herimi”

151-“Herem b Hayyam isimli Arap beyini medhetmekle şair Züheyr’in iki elinde topladığı dünya zinetini ben istemedim”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

152-“Yâ ekramel halkı mâ li men elûzü bihî

Sıvâke ınde hulûlil hâdisil amemi”

152-“Ey yaratılmışların en şereflisi olan Allah Rasulü ! herkes için muhakkak olan hâdise ve felâket yani ölüm ve kıyamet meydana geldiği zaman benim için kendisine iltica edeceğim Senden başka kimse yoktur”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

153-“Velen yedika Rasülellâhi cahüke bi

İzil Kerîmü tecellâ bismi müntekımi”

153-“Kerim olan Yüce Allah’ın “Müntakim” ismiyle tecelli ettiği ve günah sahiblerini cezalandıracağı zaman bana şefaat etsen, benim sebebimle senin ulvi makam ve merteben dar olmaz, ve Ona bir noksanlık getirmez”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

154-“Fe in min cûdiked dünya ve Darratehâ

Ve min ulûmike ılmül levhı vel kalemi”

154-“Allah’ın Rasulü ! bana şefaat etmekle mertebene noksanlık gelmez Çünkü dünya ve onun zıddı olan ahiret senin cömertliğin ve ihsanındadır Levh-i Mahfuz’un ve Kalem’in Yazdığı ilim de senin ilimlerinden dir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

155-“Yâ nefsü lâ teknati min zelletin azumet

İnnle kebâire fi ğufrani kel lememi”

155-“Ey nefsim ! işlediğin büyük günahlar yüzünden dolayı Allah’ın rahmetinden ümidini kesme Çünkü O’nun mağfireti yanında büyük günahların affı küçük günahlar gibidir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

156-“Lealle rahmete Rabbi hıyne yaksimühâ

Te’ti alâ hasebil ısyâni fil kısemi”

156-“Yüce Allah Rahmetini Taksim Ederken umarım ki , bu Taksim de Rahmet günah miktarınca gelir”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

157-“Yâ Rabbi vec’al recâi ğayra mün’akisin

Ledeyke vec’al hısâbî ğayra münhazimi”

157-“Ey benim Yüceler Yücesi Rabbim! Benim Ümmedimi, Yüce Katında tersine dönmemiş geçerli ümidlerden eyle Ve mağfiret ümidimin aksi ile beni mey’us eyleme Hesabımı da Hüzn-ü Zannım üzerine Çıkarıp kesilmemiş Kıl”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

158-“Veltuf bi abdike fid dâreyni inne lehû

Sabran metâ ted’uhü ehvâlü yenhezimi”

158-“ Ey yüceler Yücesi Allah’ım ! her ne kadar o kulun da, musibetler gelip tahammül etmeye çağırdığı zaman mağlup olarak kaçıp giderecek derecede zayıf bir sabır varsa da, senin kulunda, yani ben biçareye iki dünyada (dünya ve ahirette ) yine de lütfunla muamele eyle”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

159-“Ve’zenli subhi salâtin minke dâimetin

Alen Nebiyyi bi münhel in ve münsecimi”

159-“İlâhi, Senin tarafı ilâhiyyenden sâdır olan salât bulutlarına izin ver ve emrü ferman buyur ki , Salâvat-ı şerifeyi Rasulü Ekrem’in Ravzâ-i Mutahharesi üzerine daima akıtarak cereyan edip dursunlar”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

160-“Vel âli sahbi sümmet tâbiîne lehüm

Ehlet tükâ ven nükâ vel hılmi vel kerami”

160-“Allah’ın Rasulü’nün Ehl-i beyti, ashabı ve bunlara uyan tabiinlerin de üzerlerine Salavat-Şerifler daim olsun Bunlardan her biri takva, nezâfet, hilim ve Kerem sahibidirler”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

161-“Mâ rannehat azâbâtil bâni rıyhu sabâ

Ve etrabel îse hâdil bin neğami

161-“Saba rüzgarı ban denilen ağacın dallarını kımıldattığı ve deve çobanları türlü nağmelerle develeri sevk ve raksa getirdiği müddetçe (senin, ashabının ve daha sonra gelip senin yolunda olanların cümlesinin üzerine salât ve Selâm Olsun)”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

162-“Yâ Rabbi salli ve sellim dâimen Ebedâ

Alâ habîbike hayril halkı küllihimi”

162-“Ey Benim Yüceler Yücesi Allah’ım! Bütün yaratılanların hayırlısı olan Sevgili Habibi’nin üzerine Sen Salât ve Selâm Eyle( Çünkü, onun yüce katındaki sevgisini derecesini hakkıyla bilen ve Selamlayarak O’nun hakkını hakkıyla verecek olan ancak Sensin”

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi.

Hafız Yetiştiriyorum

1 YORUM

 1. Selamualeykum hakkınızı helal edin okumak için kopya aldım umuram izin verdiğiniz için sayfanın copylayanmasını engellememişsinizdir teşekkürler Kaside-i bürde paylaştıgınız için
  helal etmede sorun olursa kopya aldıgımı silerim mail adresime msj atabilirsiniz tekrar sagolun Selametle

Bir yorum ekleyin