Müsebbiat-ı Aşere Duası ve Faziletleri

0
2380

Müsebbiat-ı Aşere Duası (yedişer defa tekrar edilen on dua)

Bunu virdi okuyan Allah c.c. ‘ın izni ile;

 • Yaptığı büyük günahlarının tamamı bağışlanır.
 • Allah-u Teala gazabını ve azabını ondan kaldırır.
 • Fakirlikten kurtulur.
 • Borçlarını öder.
 • Dünya ve ahiretin sayısız ve sınırsız bütün sıkıntılarını savuşturur.
 • Cinlerden korunur.

Müsebbiatı Aşere Okuma Usulü:

Bismillahirrahmanirrahim
Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem

1. Fatiha Suresi (7 kere Besmele ile birlikte),

2. Ayetü’l-Kürsî (7 kere Besmele ile birlikte),

3. Kâfirun Suresi (7 kere Besmele ile birlikte),

4. İhlas Suresi (7 kere Besmele ile birlikte),

5. Felak Suresi (7 kere Besmele ile birlikte),

6. Nas Suresi (7 kere Besmele ile birlikte),

7. Sübhanellahi ve’l-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu ve’llahu ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm (7 kere Besmelesiz).

8. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin kema salleyte alâ seyyidina Ibrahime ve alâ âli seyyidina Ibrahime ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin kema barekte alâ seyyidina Ibrahime ve alâ âli seyyidina Ibrahime fil âlemine inneke hamidun mecîd (7 kere Besmelesiz).

9. Allahümmeğfir li ve li valideyye ve lilmü’minine velmü’minati velmüslimîne velmüslimâtil ahyâi minhüm vel emvat. yevme yekumu’l-hisab (7 kere Besmelesiz),

10. Allahümefal bi ve bihim âcilen ve âcilen fiddîni veddünyâ vel âhirati mâ ente lehü ehl, velâ tefal binâ yâ mevlânâ mâ nehnu lehu ehl, inneke ğafurun halîmun cevâdun kerîmun raûfur rahîm (7 kere Besmelesiz).

Not: Her sabah güneş doğmadan önce, her akşam güneş batmadan önce okunurlar. Düzenli olarak okunması halinde faziletlerini görebilirsiniz.

Selam ve Dua ile …


Müsebbiatı Aşere Nasıl Nazil Oldu?

Bir gün, Kâbe’nin bir kö­şesinde zikir ve tesbih ile meşgul iken bir zât yanıma gelerek, bana selâm verdi ve sağ tarafıma oturdu. Ömrümde böyle güzel yüzlü, te­miz giyinmiş, beyaz tenli ve güzel kokulu bir insan görmemiştim.  Benim yanıma gelir gelmez, bu zat ismimle konuşmaya başlamıştı.

O zat: “Yâ İbrahim Tevmî! Size emanet vermek isterim, kabul eder misiniz?” buyurdu.

Ben de: “Duydum ve kabul ettim” dedim.

Adının Hızır (a.s.) olduğunu söyleyen bu zat devamla: “Bu emanetin adı: Müsebbiat-ı Aşere‘dir. ‘Yedili on dualar’ demektir. Bunu size talim ve telkin edeyim” diyerek, okumaya ve faziletlerini saymaya başladılar.

Hızır (a.s.) Müsebbiat-ı Aşere’nin faziletini şöyle sıraladılar:

 1. Her kim, bu duayı okursa, Cenab-ı Hakk’ın manevi himayesine, sonsuz keremine mazhar olur.
 2. Bu duayı okuyanlar, ahiret azabından korunur.
 3. Bu duayı okuyanların, yanlarına şeytan yaklaşamaz.
 4. Bu duayı okuyanların, günleri günahsız geçer.

Hızır (a.s.): “Eğer kalbinde şüphe varsa, Resûlûllah’a sor. Benim adım; Hızır’dır” diyerek, yanımdan ağır ağır ayrıldılar. Bu açık görüşme olayı, bende oldukça büyük bir tesir bıraktı.

İbrahim Teymî Hz. bunun devamını şöyle anlatıyor:

Hızır (a.s.) ile görüşeli epey olmuştu. Resûlûllah (s.a.v)’i rüyada görmeyi pek arzulamıştım. Bir gece çok garipsemiş olarak yatmıştım. Semavatta uçuşan melekleri gördüm. Her melek yeryüzüne iniyor, nur gibi olanları alıp, sonradan “cennet-ül mev’a” olduğunu öğrendiğim yere taşıyorlardı. İçlerinde ben de vardım. Daha öyle olaylar ve çok acâibat gördüm ki, dil ile tarif olunmaya, güç yetmez.

Bu uçuşan meleklere dedim ki: “Ey melekler! Bu dil ile tarife gelmeyen makamlar, kimler için hazırlandı?”

Melekler: “Ey has kişi! Buraya senin gibi amel edenler ve ‘Müsebbiat-ı Aşere’ okuyanlar gireceklerdir. Bunlar cennetin sayısız nimetlerinden, meyvelerinden yiyecektir, kana kana Kevser Havuzu’ndan içeceklerdir” dediler.

Ben meleklerle konuşurken, birde baktım ki, karşımda her tarafı ve göğü kaplamış bir nur göründü. Bu büyük nurun içinde, yaradılışın nuru, Seyyid-i Kâinat Resûlûllah Efendimiz (s.a.v.) vardı.

Resûl-i Ekrem, yanında şarkı garbı dolduracak genişlikte, yetmiş saf melâike ve yetmiş Peygamber olduğu hâlde yanımıza gelerek bana selâm ver­di ve elimden tuttu.

“Yâ Resûlûllah! Hızır (a.s.) bana Müsebbiat-ı Aşere’yi öğretti ve sizden duyduğunu söylediler” dedim.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Yâ İbrahim Teymî! Hızır’ın benim tarafımdan söylediklerinin hepsini tasdik ederim. O, yeryü­zünün en âlimlerindendir. Allah-ü Teâlâ’nın yeryüzünde askerlerinden sayılır” buyurdular.

“Yâ Resûlûllah! Her kim Müsebbiat-ı Aşere’yi okursa, o has kişilerden olur mu? Bu dualara devam ederse, o sevap ve hasene hep verilir mi?” dedim.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Beni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a (c.c.) yemîn ederim ki, her kim bu duaları okursa, Al­lah ona bu mükâfatları verir. Bütün günahlarını bağışlar. Allah’ın kahrı gazabı kaldırılır. Allah, bu duayı okuyan kişinin sol tarafındaki meleklere, bir sene günah yazmamalarını emreder. Bu duaları ancak saîd olanlar okur, şâkî ve asiler okumaktan kaçınır ve çekinirler” buyurdular.

İbrahim Teymî, bu rüyadan sonra dört ay yemeyen, içmeyen insanlara benzedi ve bir aşk-ı meşk içinde yaşadı.

İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn – İmâm-ı Gazâlî


Müsebbe’ât-ı Aşere virdi hakkında İmâm-ı Cezûlî (Rahimehullâh) şöyle demiştir:
“Bu vird dünyevî ve uhrevî bütün ehvâlin (dehşet ve belâların) defi için hazırlanmış ve her musîbetin keşfi için tertip edilmiş çok mühim ehzâbdan (virdlerden sayılmış)dır.” (Ahmed es-Sâvî el-Mâlikî el-Halvetî, el-Esrâru’r-Rabbâniyye ‘ale’s-Selevâti’d-Derdiriyye, sh:8)
Fakîhlerin hâtimesi Ve Hâlid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin hâlifesi olan İbni Âbidîn (Rahimeh ullâh) da şu beyanda bulunmuştur:
“Bu Müsebbe’ât, her gün kendisini okuyanları dünyâda ve haşir gününde bütün tehlikelerden kurtarır, bütün günahlarına keffâret (bağışlanma vesilesi) olur ve tüm âfetlerden korur.” (İbnü ‘Âbidîn, ‘Ukûdü’l-le’âli, 455-456)
——————————————

Müsebbiat-ı Aşere Arapça ve Türkçe Okunuşu ile Açıklaması

Sabah güneş doğmadan önce, akşam güneş batmadan önce okunurlar.

 1. Fatiha-i Şerife: 7 defa okunur.

1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er’Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn  6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.

 1. Ayet’ül Kürsi: 7 defa okunur.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

 1. Kafirun Sûresi: 7 defa okunur.

1.Kul yâa eyyühel kâafiruun  2.Lâa e’büdü mâa tebüdüün  3.Velâa entüm aabidüüne mâa a’büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e’büd  6.Leküm diynüküm veliye diyn.

 1. İhlâs-ı Şerif:7 defa okunur.

1.Kul hüvellâahü ehad  2.Ellâahüs samed  3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad.

 1. Felak Sûresi: 7 defa okunur.

1.Kul euuzü birabbil felak  2.Min şerri maa halak  3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab  4.Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad  5.Ve min şerri haasidin izâa hased.

 1. Nas Sûresi: 7 defa okunur.

1.Kul euuzü birabbinâas   2.Melikinnâas  3.İlâahinnâas  4.Min şerril vesvâasil hannâas  5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas.

 1. “Allahümmağfirlî veli valideyye velil müminine ve’l müminat ve’l-müslimine ve’l-müslimat el-ahyai minhüm ve’l-emvat birahmetike ya erhamerrahimin.” 7 defa okunur.
 2. “Sûbhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhû vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azim.” 7 defa okunur.
 3. “Allâhümme salli âlâ seyyidina muhammedin abdüke ve resulike nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” 7 defa okunur.
 4. “Allahümmef’al bi ve bihim acilen ve ecilen fid dini ved dünya vel ahirati ma ente lehü ehlün ve la tef’al bina ve bihim ya mevlana ma nahnü lehü ehlun inneke gafurun halim cevvadün kerim raufür rahim.” 7 defa okunur.

Anlamı: “Allahım! Bana, anne ve babama ve bütün mü’minlere acilen ve diğer zamanlarda, dünya ve âhirette Senin lûtfuna lâyık şekilde muamele buyur. Bize, bizim lâyık olduğumuz muameleyi yapma. Sen ba­ğışlayıcısın, cömertsin, ilim sahibisin, kerîm, raûf ve rahimsin.”

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin