RAMAZAN ŞERİF DUASI

0
858

RAMAZAN ŞERİF DUASI

Dualar içinde en makbul dua, Allahın isimleriyle yapılandır.

Allahü Teala, (Araf 180)’de Allahın güzel isimleri vardır. Ona onlarla dua edin.

Bu emre uyarak Alimler tarafından derlenmiş Ramazanı Şerif duası olarak meşhur olmuş, bu dua ile yapılan isteklerin Allah tarafından kabul göreceği umulur.

 

RAMAZAN ŞERİF DUASI

Bismillâhirrahmânirrahim

Allahümme inni es’elüke bi esmâ-i kel hüsna.
Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe illallâh.
Ya rahmânü, errahmânü allemelKur’ân.
Ya rahîmü, vekânellâhü gafûrar- rahîmâ.
Ya mâliku, mâliki yevmiddin.
Ya kuddusü elmelikül kuddûsüs- Selâm
Ya Müte’âlü “Fe te’âlellâhül-Melikül-Hakk”
Ya selâmü, vallâhü yed’ü ilâ dâris-selâm.
Ya mü’minü, elmü’minül müheymünül ‘ Azîz
Ya azizü, ve kânellâhü azizen hakîmâ
Yâ Cebbâru, el-Cebbârül-Mütekebbir.
Ya hâliku, fe tebârekellâhü, ahsenül-hâlıkîn.
Yâ Musavviru, Hüvellezi yüsavviruküm fil-erhâm.
Ya evvelü, hüvel evvelü vel âhirü vezzâhirü vel-bâtın.
Ya şekûrü, inne rabbenâ le-gafûrun şekûr.
Ya vedûdu, ve hüvel gafûrul-vedûd.
Ya zâhiru, vezzâhirü vel bâ’tın.
Ya kâimü, kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hu.
Ya hayyü-Yâ Kayyûmü, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül- Kayyûm.
Ya semîu, ve hüves semî’ul alîmü.
Ya basîrü, innallâhe basırün bil-‘ibâd.
Yâ Halîmü, innallâhe Aliyyun Halîm.
Yâ ‘Azîmü, Ve hüvel- Aliyyül-‘Azîm.
Ya hakîmü, ve kânellâhü azizen hakima.
Ya kerîmü, innellâhe le-ganiyyün kerim.
Ya kâdirü, ve hüvel kâdiru alâ en yeb’ase aleyküm.
Ya muktedirü, inde melikin muktedir.
Ya bâisü, innellâhe yeb’asü men filkubur.
Ya rezzâku, vallâhü hayrür râzikîn.
Ya vârisü, ve lillâhi mîrâsüs-semâvâti vel’ard.
Ya kaviyyü, İnnellâhe Kaviyyün ‘Azîz.
Yâ Şehîdü, İnnellâhe ‘alâ külli şey’in şehîd.
Ya mübdiü- ya muidü, innehû hüve yübdiü ve yü’idü.
Yâ Razzâku, Vallâhü yerzüku men yeşâ.
Ya tevvâbü, innehu kâne tevvâben.
Ya vehhâbü, inneke entelvehhab.
Ya celilü, zülcelâli vel ikram.
Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ.
Ya vekilü, ve kefa billâhi vekilâ.
Ya kâfi, ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl.
Ya veliyyü, ve hüvel veliyyül hamîd.
Yâ Rabbi, Fe tebârekellâhü rabbül-âlemin.
Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entümül- fukara.
Ya şâkiru, innellahe şâkirun alîm.
Ya hallâku, Ve hüvel -hallâkul- ‘alîm.
Ya muhsinu, vallâhü yuhibbul muhsinin.
Ya kadîru, vallâhü alâ külli şey’in kadir.
Ya müfaddilü, vallâhü zülfadlil azîm.
Ya mün’imü, ve yütimme nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîmâ.
Ya muizzu, tuizzu men teşâu.
Ya müzillü, tüzillü men teşâu.
Ya refî’u, Refî’ud-derecât.
Ya şefi’u, men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihî.
Ya kebîru, innallâhe kâne aliyyen kebîrâ.
Ya Hakku, Fe te’âlellâhül- Melikül-Hakk.
Ya berru, innellahe hüvel-Berrür- Rahîm.
Ya vitru, veş şef’î vel-vetr.
Ya gaffâru, innehu kâne Gaffârâ.
Ya gâfiru, ve ente hayrül -Gâfirîn.
Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd.
Ya mennânü, belillâhü yemünnü ‘aleyküm.
Ya bâki, ve yebkâ vechü rabbiki.
Ya ehadü, kulhüvallâhü ehad.
Ya samedü, Allâhüs-Samed.
Ya metînü, hüver rezzâkû zül-kuvvetil metîn.
Ya hâdî, innellâhe yehdî men yeşâü.
ya bedî’u, bedi’us-semâvâti vel ard.
ya Alîmü, âlimül-gaybi veş-şehâdeh.
Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrül fâtihîn.
Ya mübînü, innâ fetahnâ leke fethan mübînâ.
Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melûne muhît.
Ya kâdî, vallâhü yakdî bil-hakk.
Ya hasîbü, vekânellâhü ala külli şey’in hasîbâ.
Ya nasîru, ni’mel Mevlâ ve ni’men -nasîr
Ya vasîu, ve kânellahu vâsian alîma
Ya kâhıru, ve huvel kâhıru fevka ibâdihi.
Ya gâfıru, innellahe yağfiruz-zünûbe cemî’â.
Ya tâhiru, innellahe yuhibbul -mutetahhirîn.
Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemî’ul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyıbînet- tâhirîne birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillâhi rabbilâlemîn.

 

RAMAZAN ŞERİF DUASI AYETLERI (KURANI KERİMDEN ALINAN SURELER VE AYETLERİ)

Bismillâhirrahmânirrahim

Allahümme inni es’elüke bi esmâ-i kel hüsna.

Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe illallâh. (Muhammed,19.ayet)
Ya rahmânü, errahmânü allemelKur’ân.
Ya rahîmü, vekânellâhü gafûrar- rahîmâ.
Ya mâliku, mâliki yevmiddin.(Fatiha,4.ayet)
Ya kuddusü elmelikül kuddûsüs- Selâm (Haşr,…
23.ayet)
Ya Müte’âlü “Fe te’âlellâhül-Melikül-Hakk”
Ya selâmü, vallâhü yed’ü ilâ dâris-selâm.
Ya mü’minü, elmü’minül müheymünül ‘ Azîz (Haşr,..23.ayet-mu’minul muheyminul azîzul
Ya azizü, ve kânellâhü azizen hakîmâ (Fetih,..7.ayet)
Yâ Cebbâru, el-Cebbârül-Mütekebbir. (Haşr,..23.ayet)
Ya hâliku, fe tebârekellâhü, ahsenül-hâlıkîn. (Mü’minun,14.ayet)
Yâ Musavviru, Hüvellezi yüsavviruküm fil-erhâm. (Âli-İmran,6.ayet)
Ya evvelü, hüvel evvelü vel âhirü vezzâhirü vel-bâtın. (Hadid,3.ayet)
Ya şekûrü, inne rabbenâ le-gafûrun şekûr. (Fatır,34.ayet)
Ya vedûdu, ve hüvel gafûrul-vedûd. (Buruc,14.ayet)
Ya zâhiru, vezzâhirü vel bâ’tın. (Hadid,3.ayet)
Ya kâimü, kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hu. (Âli-İmran,18.ayet)
Ya hayyü-Yâ Kayyûmü, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül- Kayyûm. (Bakara,255.ayette/ayetel kürsi)
Ya semîu, ve hüves semî’ul alîmü. (Bakara,137.ayette)
Ya basîrü, innallâhe basırün bil-‘ibâd. (Mü’min,44.ayette)
Yâ Halîmü, innallâhe Aliyyun Halîm.
Yâ ‘Azîmü, Ve hüvel- Aliyyül-‘Azîm. (Bakara,255.ayette/ayetel kürsi)
Ya hakîmü, ve kânellâhü azizen hakima. (Fetih,7.ayette)
Ya kerîmü, innellâhe le-ganiyyün kerim.
Ya kâdirü, ve hüvel kâdiru alâ en yeb’ase aleyküm. (En’am,65.ayette)
Ya muktedirü, inde melikin muktedir. (Kamer,55.ayette)
Ya bâisü, innellâhe yeb’asü men filkubur.
Ya rezzâku, vallâhü hayrür râzikîn. (Cuma,11.ayette)
Ya vârisü, ve lillâhi mîrâsüs-semâvâti vel’ard. (Hadid,10.ayette)
Ya kaviyyü, İnnellâhe Kaviyyün ‘Azîz. (Hadid,25.ayette)
Yâ Şehîdü, İnnellâhe ‘alâ külli şey’in şehîd. (Hac,17.ayette)
Ya mübdiü- ya muidü, innehû hüve yübdiü ve yü’idü. (Buruc,13.ayet)
Yâ Razzâku, Vallâhü yerzüku men yeşâ. (Nur,38.ayette/Bakara,212.ayette)
Ya tevvâbü, innehu kâne tevvâben. (Nasr,3.ayet)
Ya vehhâbü, inneke entelvehhab. (Ali-İmran,8.ayette)
Ya celilü, zülcelâli vel ikram. (Kuranda geçen Allahın 99 isminden biri)Kuranda;(Rahman,27.ayette)
Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ. (Meâric,5.ayet)
Ya vekilü, ve kefa billâhi vekilâ. (Ahzab,3. ve 48.ayette)
Ya kâfi, ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl.
Ya veliyyü, ve hüvel veliyyül hamîd. (Şura,28.ayette)
Yâ Rabbi, Fe tebârekellâhü rabbül-âlemin.
Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entümül- fukara. (Fatır,3.ayet gibi)
Ya şâkiru, innellahe şâkirun alîm. (Bakara,158.ayette)
Ya hallâku, Ve hüvel -hallâkul- ‘alîm.
Ya muhsinu, vallâhü yuhibbul muhsinin. (Ali-İmran,134.ayette)
Ya kadîru, vallâhü alâ külli şey’in kadir. (Maide,40./Ali-İmran,29.,189./Tevbe,39.ayette)
Ya müfaddilü, vallâhü zülfazlil azîm. (Cuma,4.ayette)
Ya mün’imü, ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîm. (Fetih,2.ayette)
Ya muizzu, tuizzu men teşâu. (Ali-İmran,26.ayette)
Ya müzillü, tüzillü men teşâu. (Ali-İmran,26.ayette)
Ya refî’u, Refî’ud-derecât. (Mü’min,15.ayette)
Ya şefi’u, men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihî. (Bakara,255.ayette/ayetel kürsi)
Ya kebîru, innallâhe kâne aliyyen kebîrâ. (Nisa,34.ayette)
Ya Hakku, Fe te’âlellâhül- Melikül-Hakk.
Ya berru, innellahe hüvel-Berrür- Rahîm. (Tur,28.ayette)
Ya vitru, Veş şef’ı vel vetri. (Fecr,3.ayet)
Ya gaffâru, innehu kâne Gaffârâ. (Nuh,10.ayette)
Ya gâfiru, ve ente hayrül -Gâfirîn.
Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd. (Fussilet,42.ayette)
Ya mennânü, belillâhü yemünnü ‘aleyküm. (Hucurat,17.ayette)
Ya bâki, ve yebkâ vechü rabbiki. (Rahman,27.ayette)
Ya ehadü, kulhüvallâhü ehad. (İhlas,1.ayet)
Ya samedü, Allâhüs-Samed. (İhlas,2.ayet)
Ya metînü, hüver rezzâkû zül-kuvvetil metîn. (Zariat,58.ayette)
Ya hâdî, innellâhe yehdî men yeşâü.
ya bedî’u, bedi’us-semâvâti vel ard (Bakara,117./Enam,101.ayette)
ya Alîmü, âlimül-gaybi veş-şehâdeh. (Haşr,22.ayette)
Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrülfâtihîn. (Araf,89.ayette)
Ya mübînü, innâ fetahnâ leke fethan mübînâ. (Fetih,1.ayet)
Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melûne muhît.
Ya kâdî, vallâhü yakdî bil-hakk. (Mümin,20.ayette)
Ya hasîbü, vekânellâhü ala külli şey’in hasîbâ.
Ya nasîru, ni’mel Mevlâ ve ni’men -nasîr
Ya vasîu, ve kânellahu vâsian alîma
Ya kâhıru, ve huvel kâhıru fevka ibâdihi. (Enam,18./Enam,61.ayette)
Ya gâfıru, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ. (Zümer,53.ayette)

Ya tâhiru, innellahe yuhibbul mutetahhirîn.
Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemî’ul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyıbînet- tâhirîne birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillâhi rabbilâlemîn.

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin