Esmai Nebevi ( Peygamberimizin İsimleri )

1
1218

Hazreti Muhammed SAV Efendimizin 200 e yakın ismi vardır.

En çok bilinen isimlerini sizler için açıklamasıyla beraber aşağıda listeledik.

Abdullah Allah’ın kulu
Ahmed-i Muhtâr Seçilmiş, seçkin olan Ahmed
Akib Peygamberlerin akibeti (sonuncusu)
Bahr-i Kerem Cömertlik denizi
Bâis-i Hilkat-ı Kâinat Kâinatın yaratılışına vesile, sebep olan
Bedrü’d- Dücâ Karanlığı gideren ay
Cân Sevimli, yakın dost, çok sevilen, gönül
Cenâb-ı Peygamber Şerefli, ulu, yüce Peygamber
Delîl’ül Hayrat İyiliklerin delili, kanıtı, hayırları gösteren
Dost Sevilen, sığınılan kişi
Dürr-i İstifâ Seçilmiş inci, seçkinlik incisi
Dürr-i yektâ Tek, biricik inci
Ebul Kasım  Kasım’ın Baba’sı
Efsah’ül- Kelâm  En güzel konuşan, sözleri en açık ve anlaşılır olan
Ennecmüs sâkib Karanlığı yaran, dağıtan yıldız
Fahr-i Âlem Âlem’in övünç ve iftiharı
Fahr-i Kâinat Kâinatın en şereflisi
Fahr-i Kevneyn İki cihanın Ulu’su
Fahrü’l-Kirâm Cömertlerin en büyüğü
Fahr’ü-l Mürselîn Gönderilenlerin en şereflisi
Fahrü’l-Verâ Günah ve şüpheli şeylerden sakınanların övüncü
Gül Kıyası olmayan
Habîbullâh Allah’ın sevgilisi
Habîb-i Kibriyâ Büyük, yüce ve ulu olan Allah’ın sevgilisi
Hâce-i Kâinat Kâinatın bilgini, ulusu, hocası
Halil-i Rabb’il- Celîl  Yüce Rabbimizin dostu
Haşir  Haşrolunulan günün önderi
Hâtemü’l-Vahy Vahiy mührü, vahiy gönderilenlerin sonuncusu
Hâtem’ül Enbiya Nebilerin sonuncusu
Hâtem’ür Rüsul  Resullerin sonuncusu
Hayrü’l-Beşer İnsanlığın en hayırlısı
Hayrü’l-Beriyye İnsanların en hayırlısı
Hayrü’l- Verâ Mahlûkâtın en hayırlısı
Hazret-i Fahrü’r-Rüsul Resullerin en övüleni
Hazret-i Şâh-ı Resûl Resullerin şâhı
Hazret-i Şâhenşeh-i Kevneyn İki dünyada şâhlar şâhı
Hazret-i Şâhenşeh-i Zîşân Şanlı padişahlar padişahı
Hulasâ-i Mevcûdât  Var kılınan tüm mahlûkatın özü
İki Cihân Serveri İki dünyanın başı, büyüğü
İki Cihan Sultanı İki dünyanın padişahı
İmâm’ül- Enbiyâ Nebilerin, peygamberlerin önderi
Kâbe Kavseyn Miraç’ta, Allah’a, iki yay boyu yaklaşan
Kerîm’üş-Şân Cömertlikle şan-şöhret bulan, kerim olan
Mahbûb-i Alem Âlemin sevgilisi
Mahbûb-i Hudâ Allah’ın sevgilisi
Mahi  Küfrü yok edecek olan
Mahmud  Kendisine Allah’a hamd yolunda tabi olunan
Melce-i Âsi Günahkarların sığınağı
Melce-i Fukara ve Şefi’-i Rûz-i Cezâ  Fakirlerin sığınağı ve ceza gününün şefaatçısı
Meşhud Kendisine (Allah tarafından) şehadet edilen
Misbâh’us Sureyya Allah’ın nuruyla aydınlatan Süreyya yıldızı
Muhammed  Benzeri olmayan Hamd Sultanı
Muhtâr-ı Hakk Cenab-ı Hakkın seçkin, seçilmiş kulu
Mürşid-i A’zam En büyük kılavuz, yol gösterici
Nâzenîn-i Hazreti Yezdan Allah’ın bilinen, nârin, nâhif elçisi
Nebiyyallah Allah’ın şek ve şüphesiz elçisi
Nebiyy-i Efdal-ü Emced Çok faziletli ve şerefli nebi
Nebiyyü’r Rahmet Alemlere rahmet olan nebi
Nûr-u Âlem Âlemin aydınlığı, âlemi aydınlatan
Nûr-u Mübîn Apaçık nur, ruhaniyet
Peygamber-i Ekber En büyük peygamber
Peygamber-i Zîşân Şanlı peygamber
Pîş Kadem Hayır ve güzellikte önde giden
Rahîm Mü’minleri çok seven, rahmet sahibi
Rasulullah  Allah’ın şek ve şüphesiz kitap sahibi elçisi
Rauf Çok şefkat ve merhamet sahibi
Ravdâ-ı Cennet Cennet bahçesi
Resûl-i Kibriyâ Yüce ve büyük peygamber
Resûl-i Müctebâ Seçkin peygamber
Resûl-i Muhtâr  Seçilmiş peygamber
Resûl-i Mutlak Şeksiz – şüphesiz, kayıtsız-şartsız peygamber
Resûlü’s-Sekaleyn İnsanların ve cinlerin peygamberi
Resûl-i Hâlık-i Yektâ Allah’ın biricik elçisi
Risâlet-Meâb Elçilik eden, sığınılacak makam olan
Risâlet-Penâh Peygamberlerin sığınacağı yer
Sa’dullah Allah’ın mesut, mübarek, bahtiyar kulu
Safiyyullah Allah’ın seçilmiş peygamberi
Sâhib’ül Beyan Kur’an-ı Kerîm’in her şeyini açıklayan
Sâhibul Ukab  Siyah cihad sancağının sahibi
Server-i Enâm Yaratılmışların başı
Server-i Enbiyâ Nebilerin başı, efendisi
Seyyid-i Kâinat Kâinatın efendisi
Seyyid-i Nev’i Beşer İnsanların efendisi
Seyyidü’l-Ebrâr Hayır sahiplerinin, dindarların efendisi
Seyyîd’ül- Kevneyn İki cihanın efendi’si, Ulu’su
Seyyid’ül- Mücâhidîn Cihad edenlerin, mücahidlerin efendisi
Seyyidü’l-Mühacirîn Allah yolunda göç edenlerin efendisi
Seyyid’ül- Mürselîn İnsanlığa gönderilen peygamberlerin efendisi
Sıdk-u Safa Ma’deni Doğruluk, huzur, saflık ve berraklık kaynağı
Sultân’ül- Enbiyâ  Peygamberlerin sultanı
Sultânü’l-Dervişân Dervişlerin sultanı
Şafi’i Yevm-i Arasat Arasat gününün-meydanının şefaatçisi
Şahid Kendisine inananlara şahitlik eden
Şahna-i Çehârüm Dördüncü kitabın sahibi
Şahna-i Deryâ-yı Aşk Aşk denizinin bekçisi
Şahna-i Şeb-ü Seher Gece ve gündüzün bekçisi
Şahna-i Gavgâ-i Kıyamet Kıyamet günü adalet ve emniyetin tecelligahı
Şerîf-i Müctebâ Şerefli, seçkin, temiz peygamber
Tâ-Hâ En mükemmel şahsiyet
Yâ-sin  Ey insan, insanların efendisi
Zât-ı Pâk-i Mustafâ Kişiliği tertemiz, pâk olan
Zât-ı Rasul-u Kibriyâ Yüce ve büyük Peygamberin ta kendisi
Zât-ı Risâlet Peygamberlik sahibi
Zübde-i Kâinât Kainatın özü

Hafız Yetiştiriyorum

1 YORUM

Bir yorum ekleyin